Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδια «Ο περί Τραπεζικών Εργασιών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2011» και «Ο περί της Μεταβίβασης Τραπεζικών Εργασιών και Εξασφαλίσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2011»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Πάμπος Παπαγεωργίου
Άγγελος Βότσης Νίκος Νικολαΐδης
Μάριος Μαυρίδης Γιώργος Περδίκης
Χάρης Γεωργιάδης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε τα πιο πάνω νομοσχέδια σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 4 και 11 Ιουλίου 2011. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, της Υπηρεσίας Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών, της Παγκύπριας Συνεργατικής Συνομοσπονδίας, του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου και του Συνδέσμου Διεθνών Τραπεζών.

Σκοπός του πρώτου νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Τραπεζικών Εργασιών Νόμου για σκοπούς αποτελεσματικής εφαρμογής των διατάξεων του περί Καλυμμένων Αξιογράφων Νόμου, ο οποίος θεσμοθετήθηκε εντός του 2010.

Σκοπός του δεύτερου νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί της Μεταβίβασης Τραπεζικών Εργασιών και Εξασφαλίσεων Νόμου, ώστε να καταστεί δυνατή, όπου απαιτείται, η μεταβίβαση εργασιών από εξαγορασθείσα τράπεζα που έχει εκδώσει καλυμμένα αξιόγραφα ως εγκεκριμένο πιστωτικό ίδρυμα σε αποκτώσα τράπεζα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, μετά τις 23 Δεκεμβρίου 2010, ημερομηνία κατά την οποία τέθηκε σε ισχύ ο περί Καλυμμένων Αξιογράφων Νόμος [Αριθ. Νόμου 130(Ι)/2010], ο οποίος προνοεί για τη θέσπιση πλαισίου έγκρισης πιστωτικών ιδρυμάτων για την έκδοση καλυμμένων αξιογράφων και πλαισίου διεξαγωγής εργασιών καλυμμένων αξιογράφων, κρίθηκε αναγκαία η παροχή δυνατότητας σε πιστωτικά ιδρύματα που θα λάβουν έγκριση από την αρμοδία αρχή να εκδίδουν αξιόγραφα, κατά τρόπο που οι απαιτήσεις των κατόχων των αξιογράφων αυτών να είναι εξασφαλισμένες επί περιουσιακών στοιχείων του εκδίδοντος πιστωτικού ιδρύματος.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, τα καλυμμένα αξιόγραφα συνιστούν πρόσθετη πηγή χρηματοδότησης των πιστωτικών ιδρυμάτων παρέχοντας την ευχέρεια για μεσοπρόθεσμη ή και μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση με ευνοϊκούς όρους, οι οποίοι απορρέουν από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των καλυμμένων αξιογράφων και κυρίως το μειωμένο κίνδυνο των επενδυτών λόγω της εξασφάλισής τους με ενυπόθηκα δάνεια ή με κρατικά χρεόγραφα.

Υπό το φως όλων των πιο πάνω, με τα υπό συζήτηση νομοσχέδια προτείνεται μία σειρά ρυθμίσεων, μεταξύ των οποίων τροποποιήσεις σε ισχύουσες διατάξεις που αφορούν το τραπεζικό απόρρητο, τα μέτρα εξυγίανσης που εφαρμόζονται σε τράπεζα, καθώς επίσης την εκκαθάριση και τη διάλυση τράπεζας. Περαιτέρω, προτείνεται η διεύρυνση του ορισμού “μεταβιβαζόμενες εργασίες”, ώστε να περιλάβει και επιχείρηση της εξαγορασθείσας τράπεζας, και παρέχεται η ευχέρεια στον κάτοχο μετρητών που χρησιμοποιούνται ως εξασφάλιση να διατηρήσει το δεσμευμένο λογαριασμό του στην εξαγορασθείσα τράπεζα, νοουμένου ότι αυτή θα συνεχίσει τις εργασίες της και ότι ο ίδιος θα παράσχει ισόποση εξασφάλιση στην αποκτώσα τράπεζα.

Σημειώνεται ότι οι κληθέντες ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου και του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου δήλωσαν ότι σε σχέση με τις προωθούμενες ρυθμίσεις υπήρξε συμφωνία μεταξύ των επηρεαζομένων, ενώ οι εκπρόσωποι της Υπηρεσίας Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών δήλωσαν ότι προωθούνται ανάλογες τροποποιήσεις στη νομοθεσία για το συνεργατισμό.

Σημειώνεται επίσης ότι η εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών κατά τη συζήτηση του δεύτερου νομοσχεδίου εισηγήθηκε στην περίπτωση της προτεινόμενης ρύθμισης, σύμφωνα με την οποία, όταν παρεχόμενη εξασφάλιση συνίσταται από μετρητά που έχουν δεσμευτεί σε λογαριασμό της εξαγορασθείσας τράπεζας, ο κάτοχος του λογαριασμού διατηρεί το δικαίωμα να απαιτήσει την παραμονή των δεσμευμένων μετρητών του λογαριασμού στην εξαγορασθείσα τράπεζα, νοουμένου ότι αυτή θα συνεχίσει τις τραπεζικές της εργασίες και εφόσον ο κάτοχος παράσχει ισόποση εξασφάλιση στην αποκτώσα τράπεζα, να διαμορφωθεί με τέτοιο τρόπο, ώστε η ρύθμιση αυτή να ισχύει μόνο εφόσον ο κάτοχος παράσχει ταυτόχρονα αποδεκτή ισόποση εξασφάλιση στην αποκτώσα τράπεζα.

Με την πιο πάνω εισήγηση συμφώνησαν οι εκπρόσωποι του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου με επιστολή τους, ημερομηνίας 7 Ιουλίου 2011.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, υιοθετώντας τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό αναφορά νομοσχεδίων, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή τους σε νόμους, όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί από νομοτεχνικής πλευράς.

 

12 Ιουλίου 2011

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων