Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για τους κανονισμούς του επισυνημμένου παραρτήματος

Παρόντες:

Ιωνάς Νικολάου, πρόεδρος Γιώργος Γεωργίου
Γεώργιος Γεωργίου Νικόλας Παπαδόπουλος
Γιώργος Λουκαΐδης Αντώνης Αντωνίου
Άριστος Δαμιανού Νίκος Νικολαΐδης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε τους κανονισμούς του επισυνημμένου παραρτήματος σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 6 Ιουλίου 2011.

Σκοπός των πρώτων κανονισμών είναι η τροποποίηση των υφιστάμενων σχεδίων υπηρεσίας για τις θέσεις Ανώτερου Εκπαιδευτικού Ψυχολόγου, Εκπαιδευτικού Ψυχολόγου Α΄ και Εκπαιδευτικού Ψυχολόγου, έτσι ώστε να επιτευχθεί αποτελεσματικότερη λειτουργία της Υπηρεσίας Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, με την τροποποίηση του υφιστάμενου σχεδίου υπηρεσίας για τις θέσεις Ανώτερου Εκπαιδευτικού Ψυχολόγου και Εκπαιδευτικού Ψυχολόγου Α΄ θα επιτευχθεί καλύτερη οργάνωση της υπηρεσίας και εξορθολογισμός στην κατανομή στην κάθε θέση των κατάλληλων εργασιών, καθηκόντων και ευθυνών. Με βάση τα ίδια στοιχεία, η τροποποίηση του υφιστάμενου σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Εκπαιδευτικού Ψυχολόγου είναι αναγκαία, ώστε αφενός τα απαιτούμενα για τη θέση αυτή ακαδημαϊκά προσόντα να συνάδουν με τις διατάξεις του περί Εγγραφής Επαγγελματιών Ψυχολόγων Νόμου και αφετέρου το απαιτούμενο προσόν της γνώσης ξένων γλωσσών να ανταποκρίνεται στα σημερινά δεδομένα.

Σκοπός των δεύτερων κανονισμών είναι ο καταρτισμός σχεδίου υπηρεσίας για τη νέα θέση Διευθυντή Λογιστικών Υπηρεσιών, η οποία είναι θέση πρώτου διορισμού και προαγωγής στη μισθοδοτική κλίμακα Α15(i), καθώς και η τροποποίηση του υφιστάμενου σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Λογιστικού Λειτουργού 1ης Τάξεως, η οποία είναι θέση προαγωγής στη μισθοδοτική κλίμακα Α8 και Α9(ii).

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, στο σχέδιο υπηρεσίας για τη νέα θέση Διευθυντή Λογιστικών Υπηρεσιών, η οποία δημιουργήθηκε με συμπληρωματικό προϋπολογισμό το 2009, για σκοπούς ολοκλήρωσης της δομής των θέσεων του Γενικού Λογιστηρίου και πιο αποτελεσματικής οργάνωσης, διοίκησης και ελέγχου των διευθύνσεων του Γενικού Λογιστηρίου, έχουν περιληφθεί τα συνήθη καθήκοντα και προσόντα που περιλαμβάνονται για ανάλογες θέσεις του ίδιου επιπέδου στη δημόσια υπηρεσία και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Περαιτέρω, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, μετά από μελέτη οργάνωσης, στελέχωσης και βαθμολογικής διάρθρωσης των θέσεων του Γενικού Λογιστηρίου για διαχωρισμό των θέσεων Λογιστικού Λειτουργού [Κλ. Α4 και Α7(ii)] για τις οποίες απαιτούνται διαζευκτικά προσόντα, μεταφέρθηκαν στη νέα επιστημονική πυραμίδα όσοι από τους υπηρετούντες στις πιο πάνω θέσεις της τεχνικής πυραμίδας κατείχαν πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών. Οι εναπομείνασες από τις εν λόγω θέσεις, οι κάτοχοι των οποίων δεν κατέχουν πανεπιστημιακό τίτλο, κενούμενες θα καταργούνται με την παράλληλη σταδιακή δημιουργία νέας τεχνικής πυραμίδας με βαθμό εισδοχής τη θέση Βοηθού Λογιστικού Λειτουργού [Κλ. Α2, Α5 και Α7(ii)].

Με βάση τα ίδια στοιχεία, η τροποποίηση του σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Λογιστικού Λειτουργού 1ης Τάξεως κρίθηκε αναγκαία για την αποφυγή λειτουργικών προβλημάτων στο Γενικό Λογιστήριο τα οποία θα δημιουργούνταν, αφού, λόγω της φθίνουσας δομής, οι τριάντα εγκεκριμένες στον προϋπολογισμό θέσεις Λογιστικού Λειτουργού 1ης Τάξεως είναι κενές και δεν μπορούν να πληρωθούν πριν το 2014, γιατί οι υπηρετούντες στην κατώτερη θέση Λογιστικού Λειτουργού [Κλ. Α4 και Α7(ii)] υπάλληλοι δεν κατέχουν την απαιτούμενη υπηρεσία. Ειδικότερα, με την προτεινόμενη τροποποίηση προστίθεται σημείωση στο σχέδιο υπηρεσίας, η οποία θα ισχύει μέχρι την κατάργηση όλων των κατώτερων θέσεων Λογιστικού Λειτουργού, σύμφωνα με την οποία, σε περίπτωση που δεν υπάρχουν υποψήφιοι που να κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα, δηλαδή δεκαπενταετή τουλάχιστον υπηρεσία στη θέση Λογιστικού Λειτουργού από την οποία πενταετή υπηρεσία στην Κλίμακα Α7, να μπορούν να είναι υποψήφιοι και υπάλληλοι που κατέχουν ενδεκαετή τουλάχιστον υπηρεσία στη θέση Λογιστικού Λειτουργού από την οποία μονοετή τουλάχιστον υπηρεσία στην Κλίμακα Α7.

Σκοπός των τρίτων κανονισμών είναι ο καταρτισμός σχεδίου υπηρεσίας για τη νέα θέση Βοηθού Ψηφιακού Φωτογραφικού Εργαστηρίου Α΄ [Κλ. Α7(ii)], καθώς και η τροποποίηση των υφιστάμενων σχεδίων υπηρεσίας για τις πιο κάτω θέσεις, έτσι ώστε:

1. μία θέση Φωτογράφου [Κλ. Α8 και Α9(ii)] να μετονομαστεί σε θέση Ανώτερου Φωτογράφου, στην ίδια μισθοδοτική κλίμακα,

2. δύο θέσεις Βοηθού Φωτογράφου [Κλ. Α1-2-5(ii)] να μετονομαστούν σε θέσεις Φωτογράφου [Κλ. Α2-5-7(ii)],

3. μία θέση Βοηθού Φωτογράφου [Κλ. Α2-5-7(ii)] να μετονομαστεί σε θέση Φωτογράφου, στην ίδια μισθοδοτική κλίμακα, και

4. οι θέσεις Χειριστών Σκοτεινού Φωτογραφικού Θαλάμου [Κλ. Α1-2-5(ii)] να μετονομαστούν σε θέσεις Βοηθού Ψηφιακού Φωτογραφικού Εργαστηρίου, στην ίδια μισθοδοτική κλίμακα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, ο καταρτισμός του σχεδίου υπηρεσίας για την πιο πάνω νέα θέση, καθώς και οι νέες ρυθμίσεις καθόσον αφορά τις πιο πάνω διαφοροποιήσεις στους τίτλους και στις κλίμακες των εν λόγω θέσεων είναι αναγκαίες προς υλοποίηση αντίστοιχων διαφοροποιήσεων που επήλθαν στις θέσεις αυτές με τις πρόνοιες του περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμου (Αρ. 4) του 2009.

Σημειώνεται ότι όλοι οι υπό συζήτηση κανονισμοί εκδίδονται σύμφωνα με τα άρθρα 27 και 87 του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου. Επίσης σημειώνεται ότι τα προτεινόμενα με τους κανονισμούς σχέδια υπηρεσίας συζητήθηκαν και συμφωνήθηκαν από την αρμόδια για σχέδια υπηρεσίας Υποεπιτροπή της Μικτής Επιτροπής Προσωπικού.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν στην ολομέλεια του σώματος.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατά πλειοψηφία του προέδρου της και των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Συναγερμού και του Δημοκρατικού Κόμματος, καθώς και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, συμφωνεί με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των κανονισμών και εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους, όπως αυτοί έχουν κατατεθεί από την εκτελεστική εξουσία.

 

12 Ιουλίου 2011

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1. Οι περί Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού (Διοίκηση) - Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας - Θέσεις Ανώτερου Εκπαιδευτικού Ψυχολόγου, Εκπαιδευτικού Ψυχολόγου Α΄ και Εκπαιδευτικού Ψυχολόγου (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2011.

2. Οι περί Γενικού Λογιστηρίου - Θέσεις Διευθυντή Λογιστικών Υπηρεσιών και Λογιστικού Λειτουργού 1ης Τάξεως (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2011.

3. Οι περί Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών - Θέσεις Ανώτερου Φωτογράφου, Φωτογράφου, Βοηθού Ψηφιακού Φωτογραφικού Εργαστηρίου Α΄ και Βοηθού Ψηφιακού Φωτογραφικού Εργαστηρίου (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2011.

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων