Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών για την απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων για την έγκριση του τελικού απολογισμού για το έτος 2010 σύμφωνα με το άρθρο 81(2) του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας

Παρόντες:

Γεώργιος Γεωργίου, πρόεδρος Ειρήνη Χαραλαμπίδου
Σωτήρης Σαμψών Γεώργιος Προκοπίου
Χάρης Γεωργιάδης Άγγελος Βότσης
Πάμπος Παπαγεωργίου Φειδίας Σαρίκας
Άριστος Δαμιανού Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών μελέτησε την πιο πάνω απόφαση σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 5 Ιουλίου 2011.

Με την εν λόγω απόφαση της Βουλής τίθεται προς έγκριση ο τελικός απολογισμός για το έτος 2010, όπως αυτός παρουσιάζεται στη δημοσιονομική έκθεση για το έτος 2010.

Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με το Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο Γενικός Λογιστής της Δημοκρατίας ως ο καθ’ ύλην αρμόδιος διευθύνει και επιβλέπει κάθε λογιστική εργασία η οποία είναι σχετική με τα χρηματικά διαθέσιμα και το λοιπό ενεργητικό της Δημοκρατίας και επίσης αποδέχεται και διενεργεί κάθε πληρωμή χρημάτων που αφορά την Κυπριακή Δημοκρατία. Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 81(2) του συντάγματος, η δημοσιονομική έκθεση, που αποτελεί τον τελικό απολογισμό εκάστου οικονομικού έτους, κατατίθεται εντός τριών μηνών από τη λήξη του έτους αυτού στη Βουλή των Αντιπροσώπων για έγκριση.

Η Γενική Λογιστής της Δημοκρατίας, η οποία παρευρέθηκε στη συνεδρία της επιτροπής, ανέφερε ενώπιόν της ότι η δημοσιονομική έκθεση για το έτος 2010, η οποία κατατέθηκε ενώπιον της Βουλής των Αντιπροσώπων σύμφωνα με τα χρονικά πλαίσια που καθορίζει το Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας, αφορά τον τελικό απολογισμό των οικονομικών συναλλαγών του δημόσιου τομέα για το 2010 και ετοιμάστηκε στη βάση των εισπράξεων και πληρωμών, δηλαδή περιλαμβάνει όλα τα ποσά τα οποία εισπράχθηκαν και πληρώθηκαν κατά το υπό εξέταση έτος. Περαιτέρω, σύμφωνα και με τη σχετική εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τη δημοσιονομική έκθεση για το 2010, αυτή αποτελείται από το μέρος Α´, που αφορά τις οικονομικές καταστάσεις που καλύπτουν τα υπουργεία και τις ανεξάρτητες υπηρεσίες του κράτους, και από το μέρος Β´, που αφορά την υλοποίηση του προϋπολογισμού και επίσης καλύπτει τα υπουργεία και τις ανεξάρτητες υπηρεσίες του κράτους. Ειδικότερα, σε αυτήν περιλαμβάνονται ο λογαριασμός εισπράξεων και πληρωμών, η κατάσταση ενεργητικού και παθητικού, οι σημειώσεις στις οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι πίνακες που αφορούν την υλοποίηση του προϋπολογισμού.

Σύμφωνα με την εν λόγω δημοσιονομική έκθεση, καθώς και με τα συμπληρωματικά στοιχεία που τη συνοδεύουν, προκύπτουν τα ακόλουθα:

1. Από τις οικονομικές πράξεις που έγιναν κατά τη διάρκεια του 2010 προέκυψε ταμειακό έλλειμμα στον προϋπολογισμό συνολικού ύψους €1.911,5 εκατομ. σε σύγκριση με έλλειμμα συνολικού ύψους €2.037,4 εκατομ. το 2009, ενώ είχε προϋπολογιστεί έλλειμμα ύψους €1.952,4 εκατομ. Ως αποτέλεσμα, το συσσωρευμένο έλλειμμα στο λογαριασμό του Πάγιου Ταμείου της Δημοκρατίας την 31η Δεκεμβρίου 2010 ανήλθε σε €12.470,3 εκατομ. σε σύγκριση με έλλειμμα €10.558,8 εκατομ. την 31η Δεκεμβρίου 2009, δηλαδή σημείωσε αύξηση κατά 18%.

Η αύξηση του ταμειακού ελλείμματος του προϋπολογισμού του 2010 σε σύγκριση με το έλλειμμα για το έτος 2009 οφείλεται κυρίως στους πιο κάτω λόγους:

α. Τη μείωση των αποπληρωμών δανείων εσωτερικού σε €520,4 εκατομ. το 2010 σε σύγκριση με €680,0 εκατομ. το 2009.

β. Την αύξηση των ενοικίων, δικαιωμάτων και άλλων προσόδων σε €178,2 εκατομ. το 2010 σε σύγκριση με €72,3 εκατομ. το 2009.

γ. Την αύξηση των μεταβιβάσεων σε €226,7 εκατομ. το 2010 σε σύγκριση με €134,6 εκατομ. το 2009.

δ. Τη μείωση των αναλήψεων δανείων εσωτερικού σε €116,4 εκατομ. το 2010 σε σύγκριση με €315,2 εκατομ. το 2009.

ε. Την αύξηση των δαπανών προσωπικού σε €2.500,4 εκατομ. το 2010 σε σύγκριση με €2.395,3 εκατομ. το 2009.

2. Τα κρατικά έσοδα ανήλθαν σε €5.806,7 εκατομ. το 2010 σε σύγκριση με €5.709,5 εκατομ. το 2009, δηλαδή αυξήθηκαν κατά 1,7%, ενώ τα προϋπολογισθέντα ήταν €6.877,7 εκατομ. το 2010 σε σύγκριση με €6.875,2 εκατομ. το 2009, δηλαδή σημειώθηκε ποσοστό υλοποίησης των εσόδων 84% το 2010 σε σύγκριση με 83% το 2009. Ειδικότερα, τα έσοδα/εισπράξεις του έτους 2010 προέρχονταν κυρίως από έμμεσους φόρους κατά 47%, όπως και το 2009, και άμεσους φόρους κατά 33%, όπως και το 2009.

3. Οι κρατικές δαπάνες, οι οποίες περιλαμβάνουν τις δαπάνες του Πάγιου Ταμείου, τις τακτικές και τις αναπτυξιακές δαπάνες, ανήλθαν σε €7.718,2 εκατομ. το 2010 σε σύγκριση με €7.747,0 εκατομ. το 2009, δηλαδή μειώθηκαν κατά 0,4%, ενώ οι προϋπολογισθείσες ήταν €8.830,2 εκατομ. το 2010 σε σύγκριση με €8.833,9 εκατομ. το 2009, δηλαδή σημειώθηκε ποσοστό υλοποίησης των δαπανών 87% το 2010 σε σύγκριση με 88% το 2009. Ειδικότερα, οι δαπάνες/πληρωμές του έτους 2010 προέρχονταν κυρίως από δαπάνες προσωπικού κατά 32% σε σύγκριση με 31% το 2009, από μεταβιβάσεις κατά 30% σε σύγκριση με 29% το 2009, από λειτουργικές δαπάνες κατά 13% σε σύγκριση με 14% το 2009, από αποπληρωμές δανείων κατά 8% σε σύγκριση με 10% το 2009 και από κεφαλαιουχικές δαπάνες και έργα υπό κατασκευή κατά 7% σε σύγκριση με 8% το 2009.

4. Ο προϋπολογισμός για το έτος 2010 προνοούσε δαπάνες συνολικού ύψους €8.626,8 εκατομ. Κατά τη διάρκεια του έτους εγκρίθηκαν συμπληρωματικές πιστώσεις ύψους €203,4 εκατομ., που προήλθαν από συμπληρωματικούς προϋπολογισμούς ύψους €178,8 εκατομ., και πρόσθετες πιστώσεις από το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας ύψους €24,6 εκατομ., οι οποίες δεν απαιτούν κατάθεση συμπληρωματικών προϋπολογισμών. Κατά συνέπεια, οι συνολικά εγκριθείσες δαπάνες ανήλθαν για το 2010 στα €8.830,2 εκατομ.

5. Το συνολικό ύψος του δανεισμού την 31η Δεκεμβρίου 2010 μειώθηκε σε €5.649,2 εκατομ. σε σύγκριση με €6.097,7 εκατομ. στο τέλος του 2009, σημειώνοντας μείωση κατά 7%, από τα οποία τα €822,4 εκατομ. αφορούν δάνεια εξωτερικού και τα €31,4 εκατομ. δάνεια σε ξένα νομίσματα.

6. Τα καθυστερημένα έσοδα σημείωσαν αύξηση από €1.518,8 εκατομ. την 31η Δεκεμβρίου 2009 σε €1.547,7 εκατομ. στο τέλος του 2010 ή σε ποσοστό κατά 2% και αφορούν κυρίως ποσό €1.027,9 εκατομ. στο Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων σε σύγκριση με €1.034,4 εκατομ. το 2009, ποσό €228,7 εκατομ. στο Τμήμα Τελωνείων σε σύγκριση με €211,1 εκατομ. το 2009 και ποσό €125,9 εκατομ. στο Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων σε σύγκριση με €116,5 εκατομ. το 2009.

7. Το συνολικό ύψος των γραμματίων δημοσίου την 31η Δεκεμβρίου 2010 ανήλθε σε €5.194,3 εκατομ. σε σύγκριση με €10.555,8 εκατομ. στο τέλος του 2009, σημειώνοντας μείωση κατά 51%, από τα οποία τα €4.792,7 εκατομ. είναι γραμμάτια δημοσίου εξωτερικού σε ευρώ σε σύγκριση με €3.175,6 εκατομ. το 2009.

Επιπρόσθετα και με αφορμή τον περαιτέρω εκσυγχρονισμό του δημόσιου τομέα σε σχέση με την οικονομική διαχείριση, το δημοσιονομικό έλεγχο και τη λογιστική πρακτική, η Γενική Λογιστής της Δημοκρατίας ανέφερε μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

1. Η αποστολή του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας είναι η επίβλεψη και εποπτεία της συνταγματικής, νόμιμης και υπεύθυνης διαχείρισης των χρηματοοικονομικών λειτουργιών του δημοσίου για την υποστήριξη της διαδικασίας λήψης αποφάσεων, διασφαλίζοντας έτσι την αποτελεσματική εφαρμογή της οικονομικής και δημοσιονομικής πολιτικής.

2. Στα πλαίσια της μεταφοράς των αρμοδιοτήτων διαχείρισης του δημόσιου χρέους από την 1η Αυγούστου 2010 από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου στον Υπουργό Οικονομικών, μέρος των εργασιών εξυπηρέτησης του δημόσιου χρέους έχει ανατεθεί στο Γενικό Λογιστήριο. Συγκεκριμένα, το Γενικό Λογιστήριο έχει αναλάβει την εξυπηρέτηση κοινού για τα πιστοποιητικά αποταμιεύσεως, τις ομολογίες αποταμιεύσεως, τα κρατικά ονομαστικά χρεόγραφα τριετούς διάρκειας και τα γραμμάτια δημοσίου που δεν είναι εισηγμένα στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου. Επίσης, διεκπεραιώνονται όλες οι οδηγίες πληρωμής που αφορούν τόσο τα πιο πάνω αξιόγραφα όσο και άλλους τίτλους του δημοσίου.

3. Το Γενικό Λογιστήριο έχει ξεκινήσει την αναθεώρηση των υφιστάμενων κανονισμών, οδηγιών και διαδικασιών που αφορούν τη χρηματοοικονομική διαχείριση και έλεγχο. Σκοπός της αναθεώρησης είναι ο εκσυγχρονισμός και η βελτίωση της δομής των κανονισμών/νομοθεσίας, όπως και η συμπερίληψη νέων προνοιών για εναρμόνιση με νέες ευρωπαϊκές Οδηγίες.

4. Το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας συνεχίζει τις εργασίες του για την ετοιμασία στρατηγικής μελέτης για τη μακροπρόθεσμη υιοθέτηση της βάσης των δεδουλευμένων ως βάσης ετοιμασίας των οικονομικών καταστάσεων της Δημοκρατίας, έτσι ώστε να περιλαμβάνονται σε αυτές όλες οι υποχρεώσεις, δηλαδή εισπράξεις και πληρωμές του κράτους και ειδικότερα αυτές που αφορούν μεταξύ άλλων τις εγγυήσεις δανείων, τα καθυστερημένα έσοδα, το δημόσιο χρέος και το ύψος του συνταξιοδοτικού ελλείμματος του δημοσίου.

5. Το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας βρίσκεται στο στάδιο της διαδικασίας ανάπτυξης ενός πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (Enterprise Resource Planning System-ERP System), το οποίο θα υποβοηθήσει πολύ την οικονομική διαχείριση του κράτους. Αυτή τη στιγμή μελετάται το ενδεχόμενο συνένωσης του συστήματος αυτού με το σύστημα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού και της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας, αφού φαίνεται ότι υπάρχει συνάφεια μεταξύ των δύο συστημάτων, καθώς και οικονομικά οφέλη. Στη συνέχεια το θέμα θα τεθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο για έγκριση.

Υπό το φως των πιο πάνω, ο πρόεδρος της επιτροπής και τα μέλη της βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Συναγερμού, ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, του Δημοκρατικού Κόμματος, καθώς και το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν αναφορικά με την έγκριση της απόφασης για τον τελικό απολογισμό, όπως αυτός παρουσιάζεται στη δημοσιονομική έκθεση για το έτος 2010, στην ολομέλεια του σώματος.

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών τάσσεται κατά της έγκρισης της απόφασης για τον τελικό απολογισμό, όπως αυτός παρουσιάζεται στη δημοσιονομική έκθεση για το έτος 2010, αφού, όπως ο ίδιος ανέφερε, η διαχείριση των δημοσίων οικονομικών είναι κακή.

 

12 Ιουλίου 2011

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων