Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για το νομοσχέδιο «Ο περί της Σύστασης Ευρωπαϊκών Συμβουλίων Εργαζομένων Νόμος του 2011»

Παρόντες:

Σκεύη Κούτρα Κουκουμά, αναπλ. πρόεδρος Ανδρέας Πιτσιλλίδης
Πανίκκος Σταυριανός Άγγελος Βότσης
Χρήστος Στυλιανίδης Αθηνά Κυριακίδου
Μάριος Μαυρίδης Ρούλα Μαυρονικόλα

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων εξέτασε το υπό αναφορά νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 4 Ιουλίου 2011. Στη συνεδρία κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΕΟ και ΣΕΚ και της εργοδοτικής οργάνωσης ΟΕΒ. Οι εκπρόσωποι της συνδικαλιστικής οργάνωσης ΔΕΟΚ και της εργοδοτικής οργάνωσης ΚΕΒΕ, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν παρευρέθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με τις πρόνοιες της Οδηγίας 2009/38/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 6ης Μαΐου 2009 για τη θέσπιση ευρωπαϊκού συμβουλίου εργαζομένων ή διαδικασίας σε επιχειρήσεις και ομίλους επιχειρήσεων κοινοτικής κλίμακας, με σκοπό να ενημερώνονται οι εργαζόμενοι και να ζητείται η γνώμη τους. Σημειώνεται ότι η εν λόγω Οδηγία αντικαθιστά την Οδηγία 94/45/ΕΚ του Συμβουλίου της 22ας Σεπτεμβρίου 1994 για τη θέσπιση μίας ευρωπαϊκής επιτροπής επιχείρησης ή μίας διαδικασίας σε επιχειρήσεις και ομίλους επιχειρήσεων κοινοτικής κλίμακας, με σκοπό να ενημερώνονται οι εργαζόμενοι και να ζητείται η γνώμη τους, η οποία μεταφέρθηκε στο κυπριακό δίκαιο με την ψήφιση του περί της Σύστασης Ευρωπαϊκών Επιτροπών Επιχειρήσεων Νόμου (Νόμος αριθμός 68 του 2002, όπως αυτός τροποποιήθηκε το 2003 και το 2007).

Σημειώνεται ότι με βάση το άρθρο 16 της νέας Οδηγίας τα κράτη μέλη όφειλαν να θέσουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές διατάξεις, για να συμμορφωθούν με τις πρόνοιές της, το αργότερο μέχρι τις 6 Ιουνίου 2011. Συναφώς, επισημαίνεται ότι το υπό εξέταση νομοσχέδιο κατατέθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων στις 9 Ιουνίου 2011.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με τον προτεινόμενο νόμο διασφαλίζεται και βελτιώνεται το δικαίωμα των εργαζομένων για ενημέρωση και διαβούλευση σε κοινοτικής κλίμακας επιχειρήσεις και ομίλους επιχειρήσεων. Ειδικότερα, η ίδια εκπρόσωπος επισήμανε μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

1. Ο όρος “επιχείρηση κοινοτικής κλίμακας” καλύπτει κάθε επιχείρηση που απασχολεί τουλάχιστον χίλιους εργαζομένους στα κράτη μέλη και τουλάχιστον εκατό πενήντα εργαζομένους σε καθένα από δύο τουλάχιστον διαφορετικά κράτη μέλη και ο όρος “κοινοτικής κλίμακας όμιλος επιχειρήσεων” καλύπτει κάθε όμιλο επιχειρήσεων που απασχολεί τουλάχιστον χίλιους εργαζομένους στα κράτη μέλη, έχει τουλάχιστον δύο επιχειρήσεις μέλη του σε διαφορετικά κράτη μέλη και μία επιχείρηση μέλος του ομίλου απασχολεί τουλάχιστον εκατό πενήντα εργαζομένους σε ένα κράτος μέλος και μία άλλη επιχείρηση μέλος του ομίλου απασχολεί τουλάχιστον εκατό πενήντα εργαζομένους σε άλλο κράτος μέλος.

Διευκρινίζεται ότι με βάση σχετική πρόνοια του νομοσχεδίου ο πιο πάνω αναφερόμενος κατώτατος αριθμός εργαζομένων που απαιτείται να απασχολείται στην επιχείρηση ή στον όμιλο καθορίζεται με βάση το σύνολο των εργαζομένων υπό οποιοδήποτε καθεστώς, περιλαμβανομένης της μερικής απασχόλησης στην επιχείρηση τα τελευταία δύο χρόνια.

2. Ο προτεινόμενος νόμος, όπως και ο υπό κατάργηση νόμος, εφαρμόζεται σε επιχειρήσεις κοινοτικής κλίμακας που είναι εγκατεστημένες στην Κυπριακή Δημοκρατία και σε κοινοτικής κλίμακας ομίλους επιχειρήσεων των οποίων η ελέγχουσα ή η μητρική επιχείρηση είναι εγκατεστημένη στην Κυπριακή Δημοκρατία. Η εκπρόσωπος του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων διευκρίνισε ότι στην πράξη ο προτεινόμενος νόμος θα εφαρμόζεται σε πολύ περιορισμένο αριθμό επιχειρήσεων και κυρίως σε κυπριακές τράπεζες που διατηρούν παραρτήματα σε άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

3. Με πρωτοβουλία της κεντρικής διεύθυνσης της επιχείρησης ή ύστερα από γραπτό αίτημα εκατό τουλάχιστον εργαζομένων συγκροτείται ειδική διαπραγματευτική ομάδα από τους εργαζομένους, η οποία αναλαμβάνει τη διαπραγμάτευση με την κεντρική διεύθυνση της επιχείρησης ή του ομίλου επιχειρήσεων συμφωνίας που καθορίζει το πεδίο δράσης, τη σύνθεση, τα καθήκοντα και τη διάρκεια της θητείας του ευρωπαϊκού συμβουλίου εργαζομένων ή τις ρυθμίσεις της διαδικασίας για την ενημέρωση των εργαζομένων και τη διαβούλευση με αυτούς.

4. Η κεντρική διεύθυνση και η ειδική διαπραγματευτική ομάδα μπορούν, αντί να προχωρήσουν στη σύναψη της αναφερόμενης στο σημείο 3 συμφωνίας, να αποφασίσουν την εφαρμογή των επικουρικών υποχρεώσεων που περιλαμβάνονται στο Μέρος IV του νομοσχεδίου και λειτουργούν ως πρότυπο λειτουργίας του ευρωπαϊκού συμβουλίου εργαζομένων. Οι επικουρικές υποχρεώσεις εφαρμόζονται και σε περίπτωση που η κεντρική διεύθυνση αρνηθεί την έναρξη διαπραγματεύσεων εντός εξαμήνου από την υποβολή του αιτήματος των εργαζομένων για σύσταση ευρωπαϊκού συμβουλίου εργαζομένων.

5. Η αρμοδιότητα του ευρωπαϊκού συμβουλίου εργαζομένων και το πεδίο εφαρμογής της διαδικασίας ενημέρωσης των εργαζομένων και διαβούλευσης με αυτούς περιορίζονται σε “διακρατικά ζητήματα”. Ως τέτοια ορίζονται τα ζητήματα που αφορούν το σύνολο της επιχείρησης ή του ομίλου επιχειρήσεων κοινοτικής κλίμακας ή τουλάχιστον δύο επιχειρήσεις ή εγκαταστάσεις της επιχείρησης ή του ομίλου που βρίσκονται σε δύο διαφορετικά κράτη μέλη.

6. Τα θέματα για τα οποία γίνεται ενημέρωση του ευρωπαϊκού συμβουλίου εργαζομένων αφορούν κυρίως τη δομή, τη χρηματοοικονομική κατάσταση, την πιθανή εξέλιξη των δραστηριοτήτων, την παραγωγή και τις πωλήσεις της επιχείρησης ή του ομίλου επιχειρήσεων κοινοτικής κλίμακας. Τα θέματα για τα οποία γίνεται διαβούλευση με το ευρωπαϊκό συμβούλιο εργαζομένων αφορούν κυρίως την κατάσταση και την πιθανή εξέλιξη της απασχόλησης, τις επενδύσεις, τις σημαντικές οργανωτικές αλλαγές, την εισαγωγή νέων μεθόδων εργασίας ή διαδικασιών παραγωγής, τις μεταφορές παραγωγής, τις συγχωνεύσεις, τη μείωση του μεγέθους ή την παύση λειτουργίας επιχειρήσεων, εγκαταστάσεων ή σημαντικών τμημάτων τους και τις ομαδικές απολύσεις.

Οι εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΕΟ και ΣΕΚ εξέφρασαν τη συμφωνία των οργανώσεών τους με τις πρόνοιες του νομοσχεδίου, παρ’ όλο που συγκεκριμένες εισηγήσεις που οι οργανώσεις κατέθεσαν στο στάδιο της ετοιμασίας του νομοσχεδίου δεν υιοθετήθηκαν πλήρως από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Ο εκπρόσωπος της εργοδοτικής οργάνωσης ΟΕΒ επίσης εξέφρασε τη συμφωνία της οργάνωσής του με τις πρόνοιες του νομοσχεδίου και ταυτόχρονα διαβίβασε στην επιτροπή και τη συμφωνία του ΚΕΒΕ, το οποίο δεν κατέστη δυνατόν να εκπροσωπηθεί στη συνεδρία της επιτροπής.

Στο στάδιο της διεξαγωγής της συζήτησης μέλη της επιτροπής ήγειραν το ζήτημα της πιθανής επικάλυψης υφιστάμενων αρμοδιοτήτων και της συνδικαλιστικής δράσης εκπροσώπων των εργαζομένων από τις πρόνοιες του νομοσχεδίου ή ακόμη της σύγκρουσης των προνοιών του νομοσχεδίου με την υφιστάμενη πρακτική διαπραγμάτευσης των όρων εργασίας.

Τοποθετούμενη στο πιο πάνω εγερθέν ζήτημα η εκπρόσωπος του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων επισήμανε ότι τα ευρωπαϊκά συμβούλια εργαζομένων δε διαπραγματεύονται όρους εργασίας, όπως είναι για παράδειγμα οι μισθοί ή το ωράριο εργασίας, αλλά έχουν συμβουλευτικό ρόλο όσον αφορά συγκεκριμένα θέματα που αφορούν την επιχείρηση, όπως είναι οι μέθοδοι εργασίας, οι συγχωνεύσεις και άλλα θέματα. Περαιτέρω, η ίδια δήλωσε ότι, σύμφωνα με σχετική πρόνοια του νομοσχεδίου, οι αντιπρόσωποι των εργαζομένων που συμμετέχουν στην ειδική διαπραγματευτική ομάδα εκλέγονται κατά προτεραιότητα από τις υπάρχουσες συνδικαλιστικές οργανώσεις και, όπου δεν υπάρχουν τέτοιες οργανώσεις, εκλέγονται απευθείας από τους εργαζομένους με άμεση εκλογή.

Συναφώς, διευκρινίζεται ότι με βάση το άρθρο 23(2) του υπό συζήτηση νομοσχεδίου ο προτεινόμενος νόμος «δε θίγει τα δικαιώματα των εργαζομένων τα σχετικά με την ενημέρωσή τους και με τις διαβουλεύσεις με αυτούς, τα οποία υφίστανται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και πρακτική».

Τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αφού έλαβαν υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν τους, επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου στην ολομέλεια του σώματος.

 

12 Ιουλίου 2011

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων