Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων για τους κανονισμούς «Οι περί Βιοκτόνων (Επαγγελματική Χρήση Βιοκτόνων) Κανονισμοί του 2011»

Παρόντες:

Γιαννάκης Γαβριήλ, πρόεδρος Ευθύμιος Δίπλαρος
Αντρέας Καυκαλιάς  
Χριστάκης Τζιοβάνης Μη μέλη της επιτροπής:
Κυριάκος Χατζηγιάννης Γιώργος Περδίκης

Οι πιο πάνω κανονισμοί κατατέθηκαν αρχικά στη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά την προηγούμενη βουλευτική περίοδο και εξετάστηκαν από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων της απελθούσας Βουλής. Η επιτροπή εξέτασε τους κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της και ετοίμασε σχετική έκθεση, η οποία κυκλοφόρησε στην ολομέλεια του σώματος στις 11 Απριλίου 2011. Όπως αναφέρεται στην εν λόγω έκθεση, η οποία επισυνάπτεται για σκοπούς εύκολης αναφοράς, η επιτροπή, κατόπιν μελέτης του όλου θέματος, επέφερε αριθμό τροποποιήσεων επί των προνοιών των κανονισμών. Ακολούθως, κατέθεσε την έκθεση ενώπιον της ολομέλειας του σώματος περιλαμβάνοντας σε αυτήν εισήγηση για έγκριση των κανονισμών. Ωστόσο, η συζήτηση των κανονισμών αναβλήθηκε από την τελευταία στη συνεδρία της ημερομηνίας 14 Απριλίου 2011.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων της παρούσας Βουλής μελέτησε εκ νέου τους προτεινόμενους κανονισμούς, τόσο στη μορφή που αυτοί είχαν κατατεθεί στη Βουλή όσο και στη μορφή που αυτοί είχαν προωθηθεί για έγκριση από την ολομέλεια της απελθούσας Βουλής, σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 23 Ιουνίου και στις 7 Ιουλίου 2011. Στην πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιόν της εκπρόσωποι του Τμήματος Γεωργίας, του Τμήματος Περιβάλλοντος και του Συμβουλίου Ελέγχου Γεωργικών Φαρμάκων του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών και των Υγειονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, της Ένωσης Δήμων Κύπρου, της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου, του ΚΕΒΕ, της ΠΟΒΕΚ, του Παγκύπριου Συνδέσμου Καταπολέμησης Τρωκτικών και Εντόμων, των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΕΟ και ΣΕΚ, του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών, της Παγκύπριας Ένωσης Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής και των αγροτικών οργανώσεων ΠΕΚ, ΕΚΑ, “Αγροτική” και “Παναγροτικός”. Η ΟΕΒ, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ΠΑΣΥΔΥ και ΔΕΟΚ, ο Κυπριακός Σύνδεσμος Φυτοπροστασίας, η Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών και Οικολογικών Οργανώσεων Κύπρου, το Κυπριακό Ίδρυμα Προστασίας του Περιβάλλοντος (“Terra Cypria”) και η αγροτική οργάνωση “Ευρωαγροτικός”, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν παρευρέθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 44 του περί Βιοκτόνων Νόμου, είναι η θέσπιση δευτερογενούς νομοθεσίας, ώστε να επιτευχθεί εκσυγχρονισμός και συμπλήρωση των υφιστάμενων κενών του εθνικού δικαίου στον τομέα της χρήσης βιοκτόνων επαγγελματικής και βιομηχανικής χρήσης.

Σημειώνεται ότι αναλυτικότερη περιγραφή των προνοιών των κανονισμών περιλαμβάνεται στην επισυνημμένη προηγούμενη έκθεση της επιτροπής της απελθούσας Βουλής.

Στα πλαίσια της συνεδρίας τα μέλη της επιτροπής της παρούσας Βουλής ενημερώθηκαν για τις θέσεις των αρμοδίων και τα στοιχεία που κατατέθηκαν από αυτούς στο παρελθόν, καθώς και για την έκθεση που είχε ετοιμαστεί από την επιτροπή. Ως εκ τούτου, αφού κατέστησαν κοινωνοί των ζητημάτων που απασχόλησαν την επιτροπή στο παρελθόν, υιοθέτησαν τις τροποποιήσεις που επήλθαν στους κανονισμούς από τα μέλη της επιτροπής της απελθούσας Βουλής.

Επιπρόσθετα με τα πιο πάνω την επιτροπή απασχόλησαν ορισμένες εισηγήσεις που τέθηκαν ενώπιόν της από το βουλευτή μη μέλος της κ. Γιώργο Περδίκη, αναφορικά με τα ακόλουθα:

1. Την απάλειψη των προνοιών με τις οποίες παραχωρείται δικαίωμα χρήσης βιοκτόνων επαγγελματικής χρήσης σε κτηνοτροφικές μονάδες από τους υπεύθυνους των μονάδων και των προσώπων που προβαίνουν σε τέτοιες χρήσεις κατόπιν εξασφάλισης σχετικού πιστοποιητικού ικανότητας ασφαλούς χρήσης βιοκτόνων, που θα τους παρέχεται μετά από δωρεάν εκπαίδευση που θα γίνεται από την αρμόδια αρχή.

2. Την άρση της εξαίρεσης των Υγειονομικών Υπηρεσιών από την εφαρμογή των κανονισμών που αφορούν:

α. την τοποθέτηση προειδοποιητικών πινακίδων στους χώρους εφαρμογής βιοκτόνων, οι οποίες θα επισημαίνουν τη χρήση του βιοκτόνου και της μεθόδου εφαρμογής του,

β. την υποχρέωση για άμεση ειδοποίηση του αρχιεπιθεωρητή σε περίπτωση διαρροής βιοκτόνου,

γ. την έκδοση έκθεσης διεκπεραίωσης εργασίας μετά το πέρας της χρήσης βιοκτόνου και

δ. τη μεταφορά των βιοκτόνων σύμφωνα με συγκεκριμένες απαιτήσεις.

3. Την εισαγωγή νέας πρόνοιας, ώστε η ισχύς των προνοιών που αναλύονται πιο πάνω και αφορούν την τοποθέτηση προειδοποιητικών πινακίδων, την ειδοποίηση του αρχιεπιθεωρητή, την έκδοση έκθεσης διεκπεραίωσης εργασίας και τον τρόπο μεταφοράς βιοκτόνων να τεθούν σε εφαρμογή για όλους τους επηρεαζομένους από την ημερομηνία δημοσίευσης των κανονισμών στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, αντί δύο χρόνια μετά την πιο πάνω ημερομηνία σύμφωνα με τη σχετική μεταβατική διάταξη που περιλαμβάνεται σε αυτούς.

Ο βουλευτής υποστήριξε την ανάγκη για τροποποίηση του κειμένου των κανονισμών σύμφωνα με τα πιο πάνω, καθώς οι εισηγήσεις αφορούν τη διασφάλιση της καλής χρήσης των βιοκτόνων προϊόντων και ως εκ τούτου κρίνεται αναγκαία η άμεση εφαρμογή τους από το σύνολο των χρηστών βιοκτόνων επαγγελματικής χρήσης.

Σημειώνεται ότι οι εισηγήσεις δεν υιοθετήθηκαν από την επιτροπή στο στάδιο της μελέτης των υπό συζήτηση κανονισμών, γι’ αυτό και ο εν λόγω βουλευτής επιφυλάχθηκε να καταθέσει αντίστοιχες τροπολογίες κατά τη συζήτηση των κανονισμών ενώπιον της ολομέλειας του σώματος.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων αποφάσισε, κατά πλειοψηφία του προέδρου και των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, να εισηγηθεί στη Βουλή την έγκριση των κανονισμών όπως αυτοί είχαν διαμορφωθεί από την απελθούσα Βουλή.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί των κανονισμών κατά τη συζήτησή τους ενώπιον της ολομέλειας του σώματος.

 

12 Ιουλίου 2011

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων