Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για τους κανονισμούς «Οι περί Συντάξεων και Φιλοδωρημάτων του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Πόλης Χρυσοχούς Κανονισμοί του 2011»

Παρόντες:

Γιάννος Λαμάρης, πρόεδρος Κυριάκος Χατζηγιάννης
Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου Νεόφυτος Κωνσταντίνου
Χρίστος Μέσης Φειδίας Σαρίκας
Ανδρέας Κυπριανού Δημήτρης Συλλούρης
Ιωνάς Νικολάου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 8 Ιουλίου 2011. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Πόλης Χρυσοχούς. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ΠΕΟ, ΣΕΚ και ΔΕΟΚ, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ΠΕΟ και ΣΕΚ, με υπόμνημα που απέστειλαν στην επιτροπή, διατυπώνουν τη θέση ότι υιοθετούν πλήρως τους κανονισμούς και ζητούν την έγκρισή τους.

Με τους υπό αναφορά κανονισμούς, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 49 του περί Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμου, σκοπείται η θέσπιση κανονισμών που να ρυθμίζουν την καταβολή συντάξεων και φιλοδωρημάτων στους υπαλλήλους του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Πόλης Χρυσοχούς.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του Υπουργείου Εσωτερικών και του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Πόλης Χρυσοχούς, η κατάθεση των κανονισμών στη Βουλή των Αντιπροσώπων κρίθηκε αναγκαία για σκοπούς ίσης μεταχείρισης του προσωπικού του εν λόγω συμβουλίου αποχετεύσεων ως προς τις συντάξεις των υπαλλήλων του, ώστε να συνάδουν με αυτά που ισχύουν σε άλλα συμβούλια αποχετεύσεων. Συναφώς, σύμφωνα με τους ίδιους εκπροσώπους, με τους κανονισμούς υιοθετούνται κατ’ αναλογίαν οι ισχύοντες περί Συντάξεων και Φιλοδωρημάτων του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού- Αμαθούντας Κανονισμοί.

Η εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας ανέφερε στην επιτροπή ότι για σκοπούς καλύτερης εφαρμογής των κανονισμών οι πρόνοιες των περί Συντάξεων και Φιλοδωρημάτων του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού-Αμαθούντας Κανονισμών πρέπει να ενσωματωθούν εις ολόκληρον στο κείμενο των κανονισμών, τηρουμένων των αναλογιών, ώστε οι πρόνοιές τους να είναι εναρμονισμένες πλήρως με τα ισχύοντα στο Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού-Αμαθούντας αντί να υιοθετούνται μόνο κάποιοι κανονισμοί που ρυθμίζουν θέματα συντάξεων.

Υπό το φως των πιο πάνω, το Υπουργείο Εσωτερικών σε συνεργασία με το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας κατέθεσε στην επιτροπή αναθεωρημένο κείμενο των κανονισμών.

Όλοι οι παριστάμενοι συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των κανονισμών.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, έχει καταλήξει στις πιο κάτω θέσεις:

1. Ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κόμματος δήλωσαν ότι υιοθετούν τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των κανονισμών, όπως αυτοί έχουν τελικά διαμορφωθεί σύμφωνα με τα πιο πάνω, με εξαίρεση τις πρόνοιές τους που καθορίζουν το όριο υποχρεωτικής αφυπηρέτησης των υπαλλήλων του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Πόλης Χρυσοχούς στο εξηκοστό τρίτο έτος της ηλικίας τους, τις οποίες απορρίπτουν ως θέμα αρχής, για λόγους που θα επεξηγήσουν στην ολομέλεια της Βουλής.

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Συναγερμού και του Δημοκρατικού Κόμματος, καθώς και το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ δήλωσαν ότι υιοθετούν τις πρόνοιες των κανονισμών και εισηγούνται στη Βουλή την έγκρισή τους όπως διαμορφώθηκαν.

Με την επιφύλαξη της πιο πάνω αναφερόμενης διαφωνίας του προέδρου και των μελών της επιτροπής βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του μέλους της επιτροπής βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κόμματος όσον αφορά την επέκταση του ορίου αφυπηρέτησης, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών εισηγείται στη Βουλή την έγκριση των κανονισμών, όπως αυτοί έχουν τελικά διαμορφωθεί σύμφωνα με τα πιο πάνω.

 

12 Ιουλίου 2011

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων