Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος για τους κανονισμούς «Οι περί Προστασίας και Διαχείρισης των Υδάτων (Τεχνικές Προδιαγραφές για τη Χημική Ανάλυση και Παρακολούθηση της Κατάστασης των Υδάτων) Κανονισμοί του 2011»

Παρόντες:

Αδάμος Αδάμου, πρόεδρος Χριστάκης Τζιοβάνης
Γιώργος Περδίκης Γιώργος Γεωργίου
Νίκος Τορναρίτης Ρούλα Μαυρονικόλα
Ανδρέας Κυπριανού  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 8 Ιουλίου 2011. Στα πλαίσια της συνεδρίασης αυτής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή εκπρόσωποι του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων, του Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης και του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, του Γενικού Χημείου του Κράτους του Υπουργείου Υγείας, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και του Συνδέσμου Εργαστηρίων Κύπρου (Cyprus Lab).

Σκοπός των κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 32 του περί Προστασίας και Διαχείρισης των Υδάτων Νόμου, είναι η θέσπιση δευτερογενούς νομοθεσίας για εναρμόνιση με το κοινοτικό κεκτημένο και ειδικότερα με την Οδηγία 2009/90/ΕΚ της Επιτροπής της 31ης Ιουλίου 2009 για τη θέσπιση τεχνικών προδιαγραφών για τη χημική ανάλυση και παρακολούθηση της κατάστασης των υδάτων, σύμφωνα με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Κύριος σκοπός της Οδηγίας 2009/90/ΕΚ είναι η διασφάλιση της ποιότητας και της συγκρισιμότητας των αναλυτικών αποτελεσμάτων των εργαστηρίων στα οποία ανατίθεται η χημική παρακολούθηση των υδάτων σύμφωνα με την Οδηγία Πλαίσιο 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000 για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων.

Ας σημειωθεί ότι η Κυπριακή Δημοκρατία οφείλει να εναρμονισθεί με την εν λόγω Οδηγία μέχρι την 20ή Αυγούστου 2011.

Ειδικότερα, με τους προτεινόμενους κανονισμούς καθορίζονται:

1. οι τεχνικές προδιαγραφές που πρέπει να πληρούν τα εργαστήρια τα οποία προβαίνουν σε χημικές αναλύσεις και παρακολουθήσεις της κατάστασης των υδάτων,

2. τα ελάχιστα κριτήρια επιδόσεων για τις αναλυτικές μεθόδους που πρέπει να εφαρμόζονται για την παρακολούθηση της κατάστασης των υδάτων, των ιζημάτων και των ζώντων οργανισμών και

3. οι κανόνες για την απόδειξη της ποιότητας των αναλυτικών αποτελεσμάτων.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων και το επεξηγηματικό σημείωμα που συνοδεύει τους κανονισμούς, τα κράτη μέλη οφείλουν να εξασφαλίζουν ότι όλες οι αναλυτικές μέθοδοι, συμπεριλαμβανομένων των εργαστηριακών, των επιτόπιων και των αυτόματων (on-line), που χρησιμοποιούνται για τη χημική παρακολούθηση των νερών επικυρώνονται και τεκμηριώνονται σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO/IEC-17025, που αφορά τις γενικές απαιτήσεις για την ικανότητα των εργαστηριακών δοκιμών και διακριβώσεων και το οποίο περιέχει τις κατάλληλες διεθνείς προδιαγραφές για την επικύρωση των εν λόγω μεθόδων ή άλλο ισοδύναμο, διεθνώς αποδεκτό πρότυπο.

Η ίδια εκπρόσωπος πρόσθεσε ότι οι κανονισμοί αφορούν κυρίως τα κυβερνητικά χημικά εργαστήρια, του Γενικού Χημείου του Κράτους, του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων, του Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης και του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών, τα οποία εμπλέκονται στη χημική παρακολούθηση των υδάτων, ενδέχεται όμως μελλοντικά να ανατεθούν ορισμένες χημικές αναλύσεις σε ιδιωτικά εργαστήρια μέσω της διαδικασίας σύναψης συμβάσεων. Σε τέτοια περίπτωση πρέπει και τα ιδιωτικά εργαστήρια να εφαρμόζουν τις απαιτούμενες πρακτικές, σύμφωνα με την Οδηγία 2009/90/ΕΚ.

Η εκπρόσωπος του Γενικού Χημείου του Κράτους διευκρίνισε ότι τα εργαστήρια του Γενικού Χημείου του Κράτους στα οποία διεξάγονται αναλύσεις νερών είναι διαπιστευμένα και εφαρμόζουν τις πρόνοιες του προτύπου EN ISO/IEC-17025:2005 και πρόσθεσε ότι τα εργαστήρια αυτά αποδεικνύουν την ικανότητα ανάλυσης των σχετικών παραμέτρων με τη συμμετοχή τους σε προγράμματα δοκιμών ικανότητας, καθώς επίσης με την ανάλυση διαθέσιμων υλικών αναφοράς, βάσει των απαιτήσεων της Οδηγίας 2009/90/ΕΚ.

Οι εκπρόσωποι του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων, του Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης και του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών ενημέρωσαν την επιτροπή ότι έχουν γίνει οι απαραίτητες προεργασίες στα χημικά εργαστήρια των τμημάτων, ώστε αυτά να είναι πλήρως εναρμονισμένα με τις απαιτήσεις που προκύπτουν από την Οδηγία 2009/90/ΕΚ.

Ο εκπρόσωπος του Συνδέσμου Εργαστηρίων Κύπρου (Cyprus Lab), χωρίς να διαφωνεί με τις προτεινόμενες διατάξεις, εξέφρασε τις επιφυλάξεις του σχετικά με την ετοιμότητα των ιδιωτικών εργαστηρίων να ανταποκριθούν έγκαιρα στις νέες απαιτήσεις, σύμφωνα με την εν λόγω Οδηγία, αφού ορισμένα από τα εργαστήρια μελών του συνδέσμου δεν είναι διαπιστευμένα σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO/IEC-17025.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος, λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκριση των κανονισμών όπως αυτοί κατατέθηκαν από την εκτελεστική εξουσία.

 

 

12 Ιουλίου 2011

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων