Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για το νομοσχέδιο «Ο περί Κοινών Ομάδων Έρευνας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2011»

Παρόντες:

Ιωνάς Νικολάου, πρόεδρος Γιώργος Γεωργίου
Γεώργιος Γεωργίου Νικόλας Παπαδόπουλος
Γιώργος Λουκαΐδης Αντώνης Αντωνίου
Άριστος Δαμιανού  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε το υπό αναφορά νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 29 Ιουνίου και 6 Ιουλίου 2011. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, της αστυνομίας και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Κοινών Ομάδων Έρευνας Νόμου με τη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής του, ώστε να καθίσταται εφικτή η δραστηριοποίηση κοινής ομάδας έρευνας για τη διερεύνηση οποιουδήποτε αδικήματος, εφόσον η έρευνα προϋποθέτει δυσχερείς και σοβαρές ενέργειες που συνδέονται με άλλα κράτη μέλη ή οι περιστάσεις της υπόθεσης απαιτούν συντονισμένη και εναρμονισμένη δράση στα εμπλεκόμενα κράτη μέλη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, με τον πιο πάνω νόμο ενσωματώθηκε στην κυπριακή έννομη τάξη η Απόφαση-Πλαίσιο 2002/465/ΔΕΥ σχετικά με τις κοινές ομάδες έρευνας, η οποία είχε ως στόχο την κάλυψη του κενού που δημιουργούσε η καθυστέρηση αρκετών κρατών μελών να επικυρώσουν τη σύμβαση περί αμοιβαίας δικαστικής συνδρομής σε ποινικές υποθέσεις του 2000. Περαιτέρω, η εν λόγω Απόφαση-Πλαίσιο στηρίχθηκε στην πεποίθηση ότι οι υφιστάμενες μέθοδοι διεθνούς αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας ήταν ανεπαρκείς για την αντιμετώπιση σοβαρών μορφών διασυνοριακού οργανωμένου εγκλήματος.

Όπως ανέφερε στην επιτροπή η εκπρόσωπος του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία, η κοινή ομάδα έρευνας δραστηριοποιείται για την από κοινού διερεύνηση των εγκλημάτων παράνομης εμπορίας ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών, εμπορίας ανθρώπων και σωματεμπορίας και τρομοκρατίας. Σύμφωνα με την ίδια, από την εμπειρία που αποκτήθηκε από την εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας διαπιστώθηκε η ανάγκη διεύρυνσης του πεδίου εφαρμογής της. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν υπόψη της επιτροπής, ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας, που ορίζεται από το νόμο ως η αρμόδια αρχή, για να προβαίνει σε ρυθμίσεις που απαιτούνται για την οργάνωση και λειτουργία της κοινής ομάδας έρευνας, διαπίστωσε την ανάγκη διεύρυνσης του πεδίου εφαρμογής της νομοθεσίας, ώστε να καθίσταται εφικτή η δραστηριοποίηση κοινής ομάδας έρευνας για τη διερεύνηση οποιουδήποτε αδικήματος, εφόσον η έρευνα προϋποθέτει σοβαρές ενέργειες που συνδέονται με άλλα κράτη μέλη ή οι περιστάσεις της υπόθεσης απαιτούν συντονισμένη και εναρμονισμένη δράση στα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη.

Στα πλαίσια της συζήτησης που διεξήχθη ενώπιον της επιτροπής τέθηκε ο προβληματισμός από μέλη της κατά πόσο θα ήταν ορθότερο το εύρος του πεδίου εφαρμογής της εν λόγω νομοθεσίας να περιοριστεί σε κάποια αδικήματα και όχι να διευρυνθεί, ώστε να καλύπτει οποιοδήποτε αδίκημα.

Ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας, ο οποίος παρευρέθηκε στη συνεδρία της επιτροπής με την ευκαιρία συζήτησης άλλου θέματος, διαφώνησε με την περιπτωσιολογική απαρίθμηση αδικημάτων στο νόμο, επισημαίνοντας το ενδεχόμενο στο μέλλον να προκύψει η ανάγκη σύστασης κοινής ομάδας έρευνας για αδικήματα για τα οποία, συνεπεία του περιορισμένου πεδίου εφαρμογής της νομοθεσίας, δε θα είναι σε θέση να ανταποκριθεί η κυπριακή αστυνομία.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών ομόφωνα εισηγείται στην ολομέλεια της Βουλής την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο, όπως αυτό έχει κατατεθεί από την εκτελεστική εξουσία.

 

11η Ιουλίου 2011

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων