Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για το νομοσχέδιο «Ο περί Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας (Ευρωπόλ) Νόμος του 2010»

Παρόντες:

Ιωνάς Νικολάου, πρόεδρος Γιώργος Γεωργίου
Γεώργιος Γεωργίου Νικόλας Παπαδόπουλος
Γιώργος Λουκαΐδης Αντώνης Αντωνίου
Άριστος Δαμιανού  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 22 και 29 Ιουνίου και στις 6 Ιουλίου 2011. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, της αστυνομίας, του Τμήματος Τελωνείων του Υπουργείου Οικονομικών, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και του Γραφείου της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η θέσπιση νέας νομοθεσίας, με στόχο τη διασφάλιση της εφαρμογής στην κυπριακή έννομη τάξη των πράξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τους τίτλους “Απόφαση 2009/371/ΔΕΥ για την ίδρυση Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας (Ευρωπόλ)” και “Απόφαση 2009/968/ΔΕΥ για την έκδοση των κανόνων περί εμπιστευτικότητος των πληροφοριών της Ευρωπόλ”, καθώς και την καλύτερη εφαρμογή ορισμένων διατάξεων των αποφάσεων. Παράλληλα, προτείνεται η κατάργηση όλων των κυρωτικών νόμων αναφορικά με τη σύμβαση Ευρωπόλ, τα τροποποιητικά αυτής πρωτόκολλα, καθώς και τα πρωτόκολλα σχετικά με τα προνόμια και τις ασυλίες της Ευρωπόλ, των μελών των οργάνων της, των αναπληρωτών διευθυντών και του προσωπικού της.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, η προτεινόμενη ρύθμιση καθίσταται αναγκαία, λόγω του ότι οι αποφάσεις εξακολουθούν να μην παράγουν άμεσο αποτέλεσμα στην ημεδαπή έννομη τάξη, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Πρωτοκόλλου 36 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στα πλαίσια της συζήτησης που διεξήχθη ενώπιον της επιτροπής, μέλη της απασχόλησε κυρίως η πρόνοια του νομοσχεδίου σύμφωνα με την οποία ο αντιπρόσωπος της Δημοκρατίας που συμμετέχει στο διοικητικό συμβούλιο της Ευρωπόλ, καθώς και το αναπληρωματικό μέλος που δύναται να τον αντικαταστήσει διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο.

Ειδικότερα, τέθηκε ο προβληματισμός κατά πόσο έπρεπε να ακολουθηθεί πιο απλή διαδικασία, χωρίς να απαιτείται ο απευθείας διορισμός των εν λόγω προσώπων από το Υπουργικό Συμβούλιο. Συναφώς, ο πρόεδρος της επιτροπής υπέβαλε την εισήγηση όπως η εν λόγω πρόνοια του νομοσχεδίου μελετηθεί παράλληλα με τη σχετική διάταξη του άρθρου 8Α του περί Αστυνομίας Νόμου, που αφορά την υπηρεσία μελών της αστυνομίας στο εξωτερικό, προς το σκοπό υιοθέτησης του περιεχομένου της, ώστε τα πιο πάνω πρόσωπα να διορίζονται από τον Αρχηγό της Αστυνομίας μετά από έγκριση από το Υπουργικό Συμβούλιο.

Περαιτέρω, τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εισηγήσεις τόσο από μέλη της όσο και από τον εκπρόσωπο του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας για τροποποίηση άλλων επιμέρους προνοιών του νομοσχεδίου, με σκοπό τη βελτίωση της διατύπωσής τους από νομοτεχνική άποψη. Η επιτροπή υιοθέτησε τις εισηγήσεις και διαμόρφωσε ανάλογα το κείμενο του νομοσχεδίου.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών διαμόρφωσε τις ακόλουθες θέσεις:

1. Ο πρόεδρος και το μέλος της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού τάσσονται υπέρ της ψήφισης του διαμορφωμένου, σύμφωνα με τα πιο πάνω, κειμένου του νομοσχεδίου, με εξαίρεση την πρόνοια η οποία δεν τροποποιήθηκε και αφορά τον τρόπο διορισμού του αντιπροσώπου της Δημοκρατίας που συμμετέχει στο διοικητικό συμβούλιο της Ευρωπόλ, καθώς και του αναπληρωματικού μέλους που θα τον αντικαθιστά, για την οποία επιφυλάχθηκαν να υποβάλουν στην ολομέλεια της Βουλής τροπολογία, στη βάση της πιο πάνω σχετικής εισήγησης του προέδρου της επιτροπής.

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις τάσσονται υπέρ της ψήφισης του διαμορφωμένου, στη βάση των πιο πάνω, κειμένου του νομοσχεδίου σε νόμο.

3. Το μέλος της επιτροπής βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου στην ολομέλεια του σώματος.

 

11 Ιουλίου 2011

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων