Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Εγγυήσεως της Χρηματοδοτήσεως του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Αστρομερίτη-Περιστερώνας-Ακακίου (Κυρωτικός) Νόμος του 2011»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Πάμπος Παπαγεωργίου
Άγγελος Βότσης Νίκος Νικολαΐδης
Μάριος Μαυρίδης Γιώργος Περδίκης
Χάρης Γεωργιάδης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 4 και 11 Ιουλίου 2011. Στην πρώτη συνεδρίαση κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η κύρωση με νόμο, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί της Διαχείρισης των Εσόδων και Δαπανών του Λογιστικού της Δημοκρατίας Νόμου [Ν. 112(Ι)/2002], της παρασχεθείσας από τον Υπουργό Οικονομικών, διά και εκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας, εγγύησης για την αποπληρωμή δανείου που έχει συναφθεί μεταξύ του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Αστρομερίτη-Περιστερώνας-Ακακίου και της Συνεργατικής Πιστωτικής Εταιρείας Δυτικής Λευκωσίας, ποσού ύψους €2.630.050.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, το προϊόν του εν λόγω δανείου θα χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή του κεντρικού συστήματος συλλογής και επεξεργασίας λυμάτων των χωριών Αστρομερίτη, Περιστερώνας και Ακακίου. Το δάνειο θα τιμολογείται με σταθερό επιτόκιο 4,5% για τα πρώτα δύο χρόνια με ημερομηνία έναρξης την ημερομηνία πρώτης εκταμίευσης του δανείου και ακολούθως θα τιμολογείται με κυμαινόμενο επιτόκιο Euribor έξι μηνών προσαυξημένο κατά 2,25% μέχρι τη λήξη του δανείου. Το δάνειο θα αποπληρωθεί σε είκοσι χρόνια, σε είκοσι ετήσιες τοκοχρεωλυτικές δόσεις και θα εξασφαλίζεται με κυβερνητική εγγύηση. Σημειώνεται ότι στις 8 Ιουλίου 2011 το Euribor έξι μηνών ανερχόταν στο 1,81%.

Στα πλαίσια της συζήτησης του νομοσχεδίου, η εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών ενημέρωσε την Επιτροπή ότι το έργο θα αποπερατωθεί σύντομα και ότι στο παρόν στάδιο το κράτος καλείται να καταβάλει τη συνεισφορά του για το έργο, η οποία αποτελεί το 80% του συνολικού κόστους αυτού, ενώ το υπόλοιπο 20% θα καταβληθεί από το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Αστρομερίτη-Περιστερώνας-Ακακίου.

Περαιτέρω, η ίδια εκπρόσωπος ενημέρωσε την επιτροπή ότι κατά τη διαδικασία πρόσκλησης χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων για υποβολή προτάσεων σχετικά με την εξασφάλιση του δανείου ανταποκρίθηκαν μόνο δύο χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, εκ των οποίων η προσφορά της Συνεργατικής Πιστωτικής Εταιρείας Δυτικής Λευκωσίας κρίθηκε ως η πιο συμφέρουσα.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, εισηγείται ομόφωνα στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο για την κατά νόμο κύρωση της σχετικής συμφωνίας δανειοδότησης.

 

11 Ιουλίου 2011

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων