Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων για την πρόταση νόμου «Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων (Τεχνικός Έλεγχος και Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2011»

Παρόντες:

Αντώνης Αντωνίου, πρόεδρος Κώστας Κώστα
Γεώργιος Προκοπίου Χριστάκης Τζιοβάνης
Γεώργιος Γεωργίου Νίκος Νικολαΐδης
Χάρης Γεωργιάδης Μη μέλη της επιτροπής:
Ανδρέας Μιχαηλίδης Γιώργος Βαρνάβα
Αντρέας Φακοντής Κυριάκος Χατζηγιάννης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων μελέτησε την πιο πάνω πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή από τους βουλευτές Κυριάκο Χατζηγιάννη, Γεώργιο Γεωργίου και Γιώργο Βαρνάβα της εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου, σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 7 Ιουλίου 2011. Στα πλαίσια της συνεδρίασης αυτής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, του Τμήματος Οδικών Μεταφορών του ίδιου υπουργείου, του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως και της Υπηρεσίας Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών του Υπουργείου Εσωτερικών και της ΠΟΒΕΚ. Επίσης, στην εν λόγω συνεδρία της επιτροπής παρευρέθηκαν και εκπρόσωποι του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων Κύπρου (ΣΙΚΤΕΟΚ). Ο εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, παρ’ όλο που κλήθηκε, λόγω κωλύματος, για το οποίο ενημέρωσε εκ των προτέρων την επιτροπή, δεν κατέστη δυνατό να παρευρεθεί στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων (Τεχνικός Έλεγχος και Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου) Νόμου, ώστε να δοθεί παράταση της προσωρινής άδειας λειτουργίας σε όλους τους ιδιοκτήτες Ιδιωτικών Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΙΚΤΕΟ) που για διάφορους λόγους δεν έχουν μέχρι σήμερα εξασφαλίσει κανονική άδεια λειτουργίας για τα υποστατικά τους μέχρι την 1η Ιουνίου 2012.

Σύμφωνα με τους εισηγητές της πρότασης νόμου, απώτερος στόχος αυτής είναι να δοθεί η ζητούμενη παράταση, ώστε να μπορέσει ένας πολύ μικρός αριθμός ιδιοκτητών ΙΚΤΕΟ που κατέχει προσωρινή άδεια λειτουργίας και που δεν έχει μέχρι σήμερα εξασφαλίσει την από το νόμο απαιτούμενη κανονική άδεια για το ΙΚΤΕΟ να συνεχίσει την εργασία του, με στόχο μέχρι την 1η Ιουνίου 2012 να μπορέσει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του νόμου. Οι ίδιοι ανέφεραν στην επιτροπή ότι η μη συμμόρφωση των ιδιοκτητών των ΙΚΤΕΟ στις απαιτήσεις αυτές οφείλεται σε καθαρά αντικειμενικούς λόγους, κυρίως λόγω μη εξασφάλισης από αυτούς της απαιτούμενης από τον οικείο νόμο πολεοδομικής άδειας για το υποστατικό, είτε διότι αυτό βρίσκεται σε τουρκοκυπριακή γη και ο Κηδεμόνας της Υπηρεσίας Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών δεν έχει αποφασίσει τελειωτικά τι θα γίνει με το όλο ζήτημα είτε διότι αυτό βρίσκεται σε ιδιωτική γη με σύμβαση μισθώσεως και ο ιδιοκτήτης αυτής δεν προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για έκδοση πολεοδομικής άδειας είτε διότι ιδιοκτήτες των κέντρων αυτών έχουν μετακινηθεί σε νέα ακίνητα και η αίτησή τους για έκδοση πολεοδομικής άδειας ακόμη εκκρεμεί ενώπιον των πολεοδομικών αρχών.

Ο εκπρόσωπος του Τμήματος Οδικών Μεταφορών ενημέρωσε την επιτροπή ότι σήμερα λειτουργούν παγκύπρια 104 ΙΚΤΕΟ, εκ των οποίων τα 94 έχουν εξασφαλίσει κανονική άδεια λειτουργίας, ενώ τα υπόλοιπα μόνο 10 προσωρινή, καθότι τα 5 από αυτά βρίσκονται σε τουρκοκυπριακή γη και ο Κηδεμόνας δεν έχει αποφασίσει τελειωτικά τι δέον γενέσθαι με αυτά, ενώ τα υπόλοιπα 5 βρίσκονται σε ιδιωτική γη και δεν έχουν ακόμη εξασφαλίσει την απαιτούμενη από το νόμο πολεοδομική άδεια. Με τα δεδομένα αυτά, ο ίδιος εκπρόσωπος δήλωσε ότι συμφωνεί όπως δοθεί η ζητούμενη δωδεκάμηνη παράταση της προσωρινής άδειας λειτουργίας μόνο στους ιδιοκτήτες ΙΚΤΕΟ των οποίων τα κέντρα βρίσκονται σε τουρκοκυπριακή γη, έτσι ώστε να παρασχεθεί χρόνος στον Κηδεμόνα να λάβει τελικές αποφάσεις για το θέμα. Όσον αφορά τους υπόλοιπους ιδιοκτήτες, των οποίων τα κέντρα βρίσκονται σε ιδιωτική γη και έχουν πάρει αρνητική απάντηση από τις πολεοδομικές αρχές όσον αφορά την έκδοση πολεοδομικής άδειας για τα υποστατικά τους, δήλωσε ότι αυτοί πρέπει να μετακινηθούν σε άλλα ακίνητα, γι’ αυτό εισηγήθηκε όπως τους δοθεί μόνο τρίμηνη παράταση της προσωρινής άδειας λειτουργίας, για να διευθετήσουν τη μετακίνησή τους.

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων διαφώνησε με την προτεινόμενη δωδεκάμηνη παράταση και εισηγήθηκε τροποποίηση των διατάξεων της πρότασης νόμου, ώστε να δοθεί ολιγόμηνη παράταση της προσωρινής άδειας λειτουργίας σε όλους τους ιδιοκτήτες ΙΚΤΕΟ που για οποιοδήποτε λόγο δεν έχουν ακόμη εξασφαλίσει κανονική άδεια λειτουργίας αυτών.

Η εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών ενημέρωσε την επιτροπή ότι ο Κηδεμόνας αντικρίζει ευνοϊκά το ζήτημα των ιδιοκτητών ΙΚΤΕΟ που βρίσκονται σε τουρκοκυπριακή γη, γι’ αυτό και έχει ήδη εγκρίνει πλείστες άδειες. Εκεί που ο Κηδεμόνας αντιμετωπίζει πρόβλημα είναι στις αρνητικές απόψεις της αρμόδιας πολεοδομικής αρχής, τις οποίες δεν έχει εξουσία να παρακάμψει.

Ο εκπρόσωπος της ΠΟΒΕΚ συμφώνησε όπως δοθεί η δωδεκάμηνη παράταση προσωρινής άδειας λειτουργίας στους ιδιοκτήτες ΙΚΤΕΟ τα οποία βρίσκονται σε τουρκοκυπριακή γη, αλλά διαφώνησε με την προτεινόμενη παράταση προσωρινής άδειας λειτουργίας στους ιδιοκτήτες των οποίων τα ΙΚΤΕΟ βρίσκονται σε ιδιωτική γη, για τους οποίους δήλωσε ότι οφείλουν να μετακινήσουν τα κέντρα τους σε άλλα ακίνητα.

Οι εκπρόσωποι του ΣΙΚΤΕΟΚ συμφώνησαν με τις θέσεις του εκπροσώπου της ΠΟΒΕΚ όσον αφορά τους ιδιοκτήτες ΙΚΤΕΟ των οποίων τα κέντρα βρίσκονται σε τουρκοκυπριακή γη, αλλά όσον αφορά τους υπόλοιπους ιδιοκτήτες ΙΚΤΕΟ εισηγήθηκαν όπως τους δοθεί τρίμηνη παράταση της προσωρινής άδειας λειτουργίας, ώστε να μπορέσουν να μετακινήσουν τις επιχειρήσεις τους σε άλλα ακίνητα.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, αποφάσισε, με πλειοψηφία του προέδρου της και των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Συναγερμού και του Δημοκρατικού Κόμματος, καθώς και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, να εισηγηθεί στη Βουλή την ψήφιση της πρότασης νόμου σε νόμο όπως αυτή κατατέθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις εισηγήθηκαν τροποποίηση των διατάξεων της πρότασης νόμου, ώστε η προτεινόμενη παράταση της προσωρινής άδειας λειτουργίας να παραχωρηθεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2011 και όχι μέχρι την 1η Ιουνίου 2012, όπως προτείνεται με την υπό συζήτηση πρόταση νόμου. Για το σκοπό αυτό οι ίδιοι δήλωσαν ότι επιφυλάσσονται να καταθέσουν σχετική τροπολογία κατά τη συζήτηση της πρότασης ενώπιον της ολομέλειας του σώματος.

11 Ιουλίου 2011

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων