Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για τα νομοσχέδια που αναφέρονται στο επισυνημμένο παράρτημα

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Πάμπος Παπαγεωργίου
Άγγελος Βότσης Νίκος Νικολαΐδης
Μάριος Μαυρίδης Γιώργος Περδίκης
Χάρης Γεωργιάδης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε τα νομοσχέδια που αναφέρονται στο επισυνημμένο παράρτημα σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 4 και 11 Ιουλίου 2011. Στο στάδιο της συζήτησης των νομοσχεδίων κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (ΚΤΚ), του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου, της Υπηρεσίας Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών, του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου και του Συνδέσμου Διεθνών Τραπεζών.

Σκοπός των νόμων που προτείνονται είναι η εναρμόνιση του κυπριακού δικαίου με το άρθρο 2 της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο “Οδηγία 2009/44/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 6ης Μαΐου 2009 για την τροποποίηση της Οδηγίας 98/26/ΕΚ σχετικά με το αμετάκλητο του διακανονισμού στα συστήματα πληρωμών και στα συστήματα διακανονισμού αξιογράφων, καθώς και της Οδηγίας 2002/47/ΕΚ για τις συμφωνίες παροχής χρηματοοικονομικής ασφάλειας, όσον αφορά συνδεδεμένα συστήματα και πιστωτικές απαιτήσεις.

Ειδικότερα, με τον πρώτο νόμο που προτείνεται ρυθμίζονται θέματα που αφορούν τη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής του βασικού νόμου, με σκοπό να συμπεριληφθούν σε αυτόν και οι δανειακές απαιτήσεις.

Με το δεύτερο νόμο που προτείνεται ρυθμίζονται θέματα που αφορούν:

1. τον ορισμό και την προστασία των αλληλοσυνδεόμενων συστημάτων, λόγω της επικείμενης ενίσχυσης της διαλειτουργικότητάς τους, και

2. την προστασία του νυχτερινού διακανονισμού.

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τα νομοσχέδια, στα πλαίσια της εναρμόνισης της κυπριακής νομοθεσίας με την Οδηγία 2009/44/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 6ης Μαΐου 2009 για την τροποποίηση της Οδηγίας 98/26/ΕΚ σχετικά με το αμετάκλητο του διακανονισμού στα συστήματα πληρωμών και στα συστήματα διακανονισμού αξιογράφων, καθώς και της Οδηγίας 2002/47/ΕΚ για τις συμφωνίες παροχής χρηματοοικονομικής ασφάλειας, όσον αφορά συνδεδεμένα συστήματα και πιστωτικές απαιτήσεις, η ΚΤΚ ετοίμασε τα εν λόγω νομοσχέδια τα οποία υπέβαλε στο Υπουργείο Οικονομικών για περαιτέρω προώθηση.

Η Οδηγία 2009/44/ΕΚ έχει ως στόχο την προσαρμογή της Οδηγίας 98/26/ΕΚ σχετικά με το αμετάκλητο του διακανονισμού στα συστήματα πληρωμών και στα συστήματα διακανονισμού αξιογράφων και της Οδηγίας 2002/47/ΕΚ για τις συμφωνίες παροχής χρηματοοικονομικής εξασφάλισης στις τελευταίες απαιτήσεις των αγορών και της νομοθεσίας. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην εισαγωγική έκθεση, αυτό επιτυγχάνεται με την υπαγωγή στην Οδηγία 98/26/ΕΚ των διακανονισμών που διεξάγονται κατά τις νυχτερινές ώρες και των διακανονισμών μεταξύ συνδεδεμένων συστημάτων.

Περαιτέρω, με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις στόχος είναι να επιτευχθεί η διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής της προστασίας που διασφαλίζεται από τις δύο Οδηγίες προς νέες μορφές περιουσιακών στοιχείων, προκειμένου να διευκολυνθεί η χρήση τους σε ολόκληρη την Κοινότητα.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, με τη μεταφορά των άρθρων 1 και 2 της Οδηγίας 2009/44/ΕΚ στην εθνική νομοθεσία θα επιτευχθεί επίσης η απλοποίηση και αποσαφήνιση ορισμένων στοιχείων, με στόχο τη διευκόλυνση της εφαρμογής του αμετάκλητου του διακανονισμού στα συστήματα πληρωμών και στις συμφωνίες παροχής χρηματοοικονομικής εξασφάλισης.

Στο στάδιο της συζήτησης ενώπιον της επιτροπής, οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών δήλωσαν ότι τα νομοσχέδια έτυχαν διαβούλευσης με τους εμπλεκόμενους φορείς, πλείστες από τις εισηγήσεις των οποίων ενσωματώθηκαν στις τελικά διαμορφωμένες διατάξεις τους.

Σημειώνεται ότι όλοι οι εκπρόσωποι των εμπλεκόμενων φορέων δήλωσαν ότι συμφωνούν με τις προτεινόμενες νομοθετικές ρυθμίσεις.

Ο εκπρόσωπος της ΚΤΚ, κατά τη διάρκεια της συζήτησης, πρότεινε όπως τροποποιηθεί ο ορισμός του όρου “εντολή μεταβίβασης” στο άρθρο 2 του πρώτου νομοσχεδίου, καταθέτοντας γραπτή εισήγηση. Με την εν λόγω εισήγηση συμφώνησαν τόσο οι εκπρόσωποι του αρμόδιου υπουργείου όσο και ο εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και συναφώς έγινε τελικά αποδεκτή από τον πρόεδρο και τα μέλη της επιτροπής.

Τέλος, σημειώνεται ότι η μεταφορά της εν λόγω Οδηγίας στο εθνικό δίκαιο θα έπρεπε να είχε γίνει μέχρι την 30ή Δεκεμβρίου 2010 και για το λόγο αυτό έχει σταλεί προειδοποιητική επιστολή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Συναφώς, η άμεση ψήφιση των νομοσχεδίων από τη Βουλή των Αντιπροσώπων κρίνεται από την εκτελεστική εξουσία ως εξαιρετικά επείγουσα.

Επ’ αυτού σημειώνεται περαιτέρω ότι τα νομοσχέδια κατατέθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων στις 9 Ιουνίου 2011 και εξετάστηκαν από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού κατά την πρώτη της συνεδρία υπό τη νέα της σύνθεση, όπως αυτή διαμορφώθηκε μετά τις βουλευτικές εκλογές του Μαΐου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, υπό το φως των πιο πάνω και αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες των νομοσχεδίων, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή τους σε νόμο, όπως αυτά έχουν τελικά νομοτεχνικά διαμορφωθεί.

 

11 Ιουλίου 2011

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων