Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων για τους κανονισμούς «Οι περί Πολιτικής Αεροπορίας (Εποπτική Αρχή Αερολιμενικών Τελών) Κανονισμοί του 2011» και «Οι περί Αεροπλοΐας (Τέλη Αεροδρομίου) (Καταργητικοί) Κανονισμοί του 2011»

Παρόντες:

Αντώνης Αντωνίου, πρόεδρος Κώστας Κώστα
Γεώργιος Προκοπίου Χριστάκης Τζιοβάνης
Χάρης Γεωργιάδης Νίκος Νικολαΐδης
Ανδρέας Μιχαηλίδης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 30 Ιουνίου 2011. Στα πλαίσια της συνεδρίασης αυτής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας του ίδιου υπουργείου, ο Συντονιστής Διαχείρισης Έργου Παραχώρησης Αερολιμένων Λάρνακας και Πάφου, καθώς και εκπρόσωποι του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, της Hermes Airports Ltd, της Επιτροπής Χρηστών Αερολιμένων Λάρνακας και Πάφου (AOC) και του Συνδέσμου Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Κύπρου (ACTA). Ο Σύνδεσμος Εκπροσώπων Αεροπορικών Εταιρειών στην Κύπρο (BARIC), παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός των πρώτων κανονισμών, που εκδίδονται με βάση τα άρθρα 52 και 259 του περί Πολιτικής Αεροπορίας Νόμου, και των δεύτερων κανονισμών, που εκδίδονται με βάση τα άρθρα 52 και 68 των περί Αεροπλοΐας Διαταγμάτων του 1955 έως 1958, όπως αυτά τροποποιήθηκαν από τους περί Τροποποιήσεως του περί Αεροπλοΐας Διατάγματος Νόμους, αντίστοιχα, είναι η εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2009/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 2009 για τα αερολιμενικά τέλη. Η εν λόγω Οδηγία θέτει ένα κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο και τις αρχές σχετικά με την είσπραξη των αερολιμενικών τελών στους αερολιμένες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εφαρμόζεται:

1. σε κάθε αερολιμένα ο οποίος βρίσκεται σε έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι ανοιχτός στην εμπορική κίνηση, εφόσον έχει ετήσια κίνηση άνω των πέντε εκατομ. επιβατών και

2. στον αερολιμένα με την υψηλότερη αερολιμενική κίνηση σε κάθε κράτος μέλος.

Σημειώνεται ότι οι κανονισμοί κατατέθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων μαζί με το τροποποιητικό νομοσχέδιο περί Πολιτικής Αεροπορίας, το οποίο για νομικούς λόγους έχει ήδη προωθηθεί και ψηφιστεί σε νόμο από την ολομέλεια του σώματος κατά την προηγούμενη συνεδρία της.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων και την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τους κανονισμούς, οι πρώτοι κανονισμοί προβλέπουν μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

1. Τη σύνθεση της Εποπτικής Αρχής Αερολιμενικών Τελών.

2. Τις συνεδρίες και τα πρακτικά των συνεδριών της εν λόγω Αρχής.

3. Την αντιμισθία των μελών της.

4. Τη διαδικασία άσκησης προσφυγής ενώπιόν της.

Οι δεύτεροι κανονισμοί προβλέπουν την κατάργηση των περί Αεροπλοΐας (Τέλη Αεροδρομίου) Κανονισμών με την έναρξη της ισχύος του περί Πολιτικής Αεροπορίας (Τροποποιητικού) (Αρ. 2) Νόμου του 2011, ο οποίος όπως αναφέρθηκε πιο πάνω έχει ψηφιστεί από την ολομέλεια του σώματος κατά την προηγούμενη συνεδρία της. Οι εν λόγω κανονισμοί καθόριζαν με συγκεκριμένο τρόπο το ύψος του ποσού των αερολιμενικών τελών. Ωστόσο, για να εναρμονιστεί ορθά η εθνική νομοθεσία με την προαναφερόμενη Οδηγία, έπρεπε να τροποποιηθούν ή να καταργηθούν ορισμένες διατάξεις του Δέκατου Κεφαλαίου του περί Πολιτικής Αεροπορίας Νόμου και να καταργηθούν οι εν λόγω κανονισμοί.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 13 της υπό αναφορά Οδηγίας, η ενσωμάτωση των διατάξεών της στην εθνική νομοθεσία έπρεπε να είχε πραγματοποιηθεί μέχρι τις 15 Μαρτίου 2011, αλλά η προτεινόμενη νομοθεσία κατατέθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων μόλις στις 10 Μαρτίου 2011.

Η εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας ενημέρωσε την επιτροπή ότι η Δημοκρατία έχει ήδη λάβει προειδοποιητική επιστολή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή λόγω μη έγκαιρης εναρμόνισης, η οποία πρέπει να απαντηθεί μέχρι τις 17 Ιουλίου του τρέχοντος έτους. Όπως επισήμανε, τα χρονικά περιθώρια είναι περιορισμένα και οι κανονισμοί πρέπει τάχιστα να εγκριθούν από την ολομέλεια του σώματος.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των κανονισμών, με εξαίρεση τον εκπρόσωπο της AOC ο οποίος επιφυλάχθηκε να αποστείλει γραπτώς τις θέσεις του στην επιτροπή.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατέληξε στις πιο κάτω αποφάσεις:

1. Ο πρόεδρος της επιτροπής και το μέλος της βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, καθώς και το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ τάχθηκαν υπέρ της έγκρισης των κανονισμών.

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Συναγερμού και ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις δήλωσαν πως θα τοποθετηθούν επί των προνοιών των κανονισμών κατά τη συζήτησή τους στην ολομέλεια του σώματος.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων θέτει την παρούσα έκθεση στην ολομέλεια του σώματος για λήψη τελικής απόφασης.

 

 

 

11 Ιουλίου 2011

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων