Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τους κανονισμούς «Οι περί Βασικών Απαιτήσεων (Μηχανήματα) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2011»

Παρόντες:

Αντρέας Φακοντής, πρόεδρος Ανδρέας Πιτσιλλίδης
Σκεύη Κούτρα Κουκουμά Άγγελος Βότσης
Πανίκκος Σταυριανός Αθηνά Κυριακίδου
Χρήστος Στυλιανίδης Ρούλα Μαυρονικόλα
Μάριος Μαυρίδης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων εξέτασε τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 27 Ιουνίου και στις 4 Ιουλίου 2011. Στην πρώτη συνεδρία κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας), του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος (Τμήμα Γεωργίας), του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΕΟ και ΣΕΚ, καθώς και των εργοδοτικών οργανώσεων ΟΕΒ και ΚΕΒΕ. Η συνδικαλιστική οργάνωση ΔΕΟΚ, παρʼ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών είναι η τροποποίηση των περί των Βασικών Απαιτήσεων (Μηχανήματα) Κανονισμών του 2008, που εκδίδονται κατʼ εξουσιοδότηση του περί των Βασικών Απαιτήσεων που πρέπει να πληρούν Καθορισμένες Κατηγορίες Προϊόντων Νόμου του 2002, όπως αυτός έχει έκτοτε τροποποιηθεί, με στόχο την εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2009/127/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/42/ΕΚ σχετικά με τα μηχανήματα για την εφαρμογή φυτοφαρμάκων. Σύμφωνα με τις πρόνοιες της νέας Οδηγίας, τα κράτη μέλη οφείλουν να θεσπίσουν τις αναγκαίες διατάξεις, προκειμένου να συμμορφωθούν με αυτή μέχρι τις 15 Ιουνίου 2011 και να τη θέσουν σε εφαρμογή από τις 15 Δεκεμβρίου 2011. Συναφώς, σημειώνεται ότι οι υπό εξέταση κανονισμοί κατατέθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων στις 9 Ιουνίου 2011.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, καθώς και το επεξηγηματικό σημείωμα που συνοδεύει τους υπό εξέταση κανονισμούς, με τους εν λόγω κανονισμούς εισάγονται στην εθνική νομοθεσία οι βασικές απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν τα μηχανήματα εφαρμογής φυτοφαρμάκων πριν από τη διάθεσή τους στην αγορά και πριν από την έναρξη της χρήσης τους, προκειμένου να εξασφαλίζεται υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας και ασφάλειας των προσώπων, καθώς και προστασίας του περιβάλλοντος. Σύμφωνα με το εν λόγω σημείωμα, διευκρινίζεται ότι οι προτεινόμενοι κανονισμοί αφορούν τόσο τους μεγάλους ψεκαστήρες που χρησιμοποιούν οι αγρότες όσο και τους μικρούς ψεκαστήρες που χρησιμοποιούνται στις κηπουρικές εργασίες.

Ειδικότερα, ο εκπρόσωπος του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας ενημέρωσε την επιτροπή ότι με τους προτεινόμενους κανονισμούς εισάγονται αυστηρές απαιτήσεις σε σχέση με το σχεδιασμό, την κατασκευή και τη συντήρηση μηχανημάτων ψεκασμού φυτοφαρμάκων, που αυξάνουν την ακρίβεια του ψεκασμού, βελτιώνουν τον έλεγχο της δόσης του ψεκασμού και ελαχιστοποιούν τις απώλειες φυτοφαρμάκου σε άλλες περιοχές, πέρα από τις στοχευμένες περιοχές, λόγω κακής συντήρησης.

Περαιτέρω, ο ίδιος εκπρόσωπος δήλωσε ότι με τους προτεινόμενους τροποποιητικούς κανονισμούς επέρχονται στους βασικούς κανονισμούς ορισμένες λεκτικές διορθώσεις τεχνικών όρων που δεν είχαν αποδοθεί ορθά στα ελληνικά κατά τη θέσπισή τους το 2008.

Σύμφωνα με τα συμπληρωματικά στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής από τους εκπροσώπους της εκτελεστικής εξουσίας, στην Κύπρο δεν υπάρχει ουσιαστική κατασκευαστική δραστηριότητα στον τομέα των μηχανημάτων ψεκασμού φυτοφαρμάκων. Επίσης, με βάση σχετική ενημέρωση που είχε η επιτροπή, από την εφαρμογή των υπό εξέταση κανονισμών δεν αναμένεται να υπάρξει δημοσιονομικό κόστος εκτός από το κόστος που θα απαιτηθεί για την ενημέρωση των εισαγωγέων γεωργικών μηχανημάτων, το οποίο δε θεωρείται σημαντικό.

Αναφερόμενος στο κόστος που θα προκύψει από την εφαρμογή των παρόντων κανονισμών για τον ιδιωτικό τομέα, ο εκπρόσωπος του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας δήλωσε ότι το κόστος αυτό δεν αναμένεται να είναι ιδιαίτερα υψηλό, παρʼ όλο που θα υπάρξει κάποια αύξηση στην τιμή διάθεσης των καινούριων γεωργικών μηχανημάτων εφαρμογής φυτοφαρμάκων. Ταυτόχρονα ο ίδιος επισήμανε ότι, λόγω της μειωμένης ποσότητας φυτοφαρμάκων που θα ψεκάζονται με τα μηχανήματα που θα πληρούν τις νέες απαιτήσεις, αναμένεται να υπάρξουν τόσο οικονομικά οφέλη όσο και οφέλη για το περιβάλλον και τους εργαζομένους.

Ο εκπρόσωπος του Τμήματος Γεωργίας εξέφρασε τη συμφωνία του υπουργείου του με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις, αναφέροντας ταυτόχρονα ότι οι υπό εξέταση τροποποιητικοί κανονισμοί αποτελούν μέρος μίας δέσμης νομοθετικών μέτρων που έχουν ως στόχο τη μείωση των κινδύνων που συνεπάγεται η χρήση φυτοφαρμάκων για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον και που απορρέουν από τη «Θεματική στρατηγική για την αειφόρο χρήση των φυτοφαρμάκων», την οποία ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Ιούλιο του 2006.

Οι εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΕΟ και ΣΕΚ και των εργοδοτικών οργανώσεων ΟΕΒ και ΚΕΒΕ εξέφρασαν τη συμφωνία των οργανώσεών τους με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των προτεινόμενων κανονισμών.

Στο στάδιο της διεξαγωγής της συζήτησης, ο πρόεδρος και μέλη της επιτροπής έθεσαν το ερώτημα κατά πόσο οι προτεινόμενοι κανονισμοί καλύπτουν και υφιστάμενα μηχανήματα ψεκασμού, που ήδη υπάρχουν στην αγορά ή που ήδη χρησιμοποιούνται.

Απαντώντας στο τεθέν ερώτημα, ο εκπρόσωπος του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας διευκρίνισε ότι οι προτεινόμενοι κανονισμοί θα εφαρμόζονται σε νέα μηχανήματα ψεκασμού φυτοφαρμάκων, που θα διατίθενται στην κυπριακή αγορά μετά τις 15 Δεκεμβρίου 2011, και ως εκ τούτου δε θα επηρεάσουν ούτε θα συνεπάγονται την απόσυρση χρησιμοποιούμενων ήδη μηχανημάτων ψεκασμού φυτοφαρμάκων.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των προτεινόμενων κανονισμών, γιʼ αυτό και ομόφωνα και εισηγείται στην ολομέλεια του σώματος την έγκρισή τους.

 

 

5 Ιουλίου 2011

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων