Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων για τους κανονισμούς «Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Ηλεκτρολογικός Εξοπλισμός Χαμηλής Τάσης) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2011»

Παρόντες:

Αντώνης Αντωνίου, πρόεδρος Αντρέας Φακοντής
Γεώργιος Προκοπίου Κώστας Κώστα
Γεώργιος Γεωργίου Χριστάκης Τζιοβάνης
Χάρης Γεωργιάδης Νίκος Νικολαΐδης
Ανδρέας Μιχαηλίδης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 22 Ιουνίου 2011. Στα πλαίσια της συνεδρίασης αυτής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή εκπρόσωποι του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών του ίδιου υπουργείου, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, της Ομοσπονδίας Σωματείων Εργολάβων Ηλεκτρολόγων Κύπρου (ΟΣΕΗΚ) και του Συνδέσμου Συμβούλων Ηλεκτρολόγων και Μηχανολόγων Μηχανικών Κύπρου. Το ΕΤΕΚ και η Παγκύπρια Ομοσπονδία Σωματείων Εργολάβων Ηλεκτρολόγων (ΠΟΣΕΗ), παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν παρευρέθηκαν στη συνεδρίαση της επιτροπής.

Σκοπός των κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 59 του περί των Βασικών Απαιτήσεων που πρέπει να πληρούν Καθορισμένες Κατηγορίες Προϊόντων Νόμου, είναι η τροποποίηση των περί Βασικών Απαιτήσεων (Ηλεκτρολογικός Εξοπλισμός Χαμηλής Τάσης) Κανονισμών για σκοπούς εναρμόνισής τους με την Οδηγία 2006/95/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2006 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών των αναφερομένων στο ηλεκτρολογικό υλικό που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί εντός ορισμένων ορίων τάσεως. Επιπρόσθετα, με τους κανονισμούς προτείνονται μικροτροποποιήσεις και λεκτικές διορθώσεις για σκοπούς πληρέστερης εναρμόνισης αυτών με την υπό αναφορά Οδηγία.

Στο στάδιο της μελέτης των κανονισμών από την επιτροπή ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων κατέθεσε στην επιτροπή αναθεωρημένο κείμενο των κανονισμών με μικροδιορθώσεις, οι οποίες εκ παραδρομής δεν είχαν συμπεριληφθεί στο κείμενο που αρχικά κατατέθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων, με τις οποίες συμφώνησε η εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, στόχος της Οδηγίας και κατ’ επέκταση των υπό τροποποίηση κανονισμών είναι η προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών αναφορικά με το ηλεκτρολογικό υλικό που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί εντός ορισμένων ορίων τάσεως. Με τις πρόνοιες των κανονισμών επιτυγχάνεται αφενός η εξάλειψη των όποιων περιορισμών και εμποδίων προκύπτουν στις συναλλαγές λόγω των διαφορετικών εθνικών προτύπων που ισχύουν ανάμεσα στα κράτη μέλη και αφετέρου η αποτροπή της ελεύθερης κυκλοφορίας και διάθεσης ηλεκτρολογικού υλικού που δεν ανταποκρίνεται στις περί ασφαλείας απαιτήσεις, θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια των προσώπων, των κατοικίδιων ζώων, αλλά και της ιδιοκτησίας.

Οι εκπρόσωποι του ΟΣΕΗΚ και του Συνδέσμου Συμβούλων Ηλεκτρολόγων και Μηχανολόγων Μηχανικών Κύπρου συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των κανονισμών επισημαίνοντας παράλληλα την ανάγκη καθορισμού αυστηρότερων ελέγχων για τη διαπίστωση της γνησιότητας της σήμανσης προέλευσης του προϊόντος (CE) για λόγους ασφάλειας του κοινού.

Σχετικά με την πιο πάνω παρατήρηση, ο εκπρόσωπος του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών ενημέρωσε την επιτροπή ότι ασκείται σχετικός έλεγχος στα προϊόντα αφενός από το τελωνείο, με δειγματοληψίες στο 10% των προϊόντων κατά την εισαγωγή τους, και αφετέρου από το τμήμα του, με επιτήρηση της αγοράς. Σε περίπτωση διαπίστωσης μη πραγματικής σήμανσης, το τελωνείο απαγορεύει την προώθηση του προϊόντος στην κυπριακή αγορά και, σε περίπτωση που το εν λόγω προϊόν βρίσκεται ήδη στην αγορά, γίνεται άμεση απόσυρσή του και σχετική δημοσίευση στην ιστοσελίδα του υπουργείου με αναφορά στο μη ασφαλές προϊόν.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, συμφωνεί με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των κανονισμών και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους, όπως αυτοί έχουν τελικά διαμορφωθεί σύμφωνα με τα πιο πάνω.

Με την ευκαιρία αυτή η επιτροπή κάλεσε τους αρμοδίους όπως εντείνουν τους ελέγχους στα υπό αναφορά προϊόντα για σκοπούς ασφάλειας του καταναλωτικού κοινού και, σε περίπτωση εντοπισμού προϊόντων που δεν πληρούν τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας, όπως καθορίζονται στην προαναφερόμενη Οδηγία, να γίνεται σχετική δημοσίευση στον ημερήσιο τύπο για πληρέστερη ενημέρωση του κοινού.

 

28 Ιουνίου 2011

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων