Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων για το νομοσχέδιο «Ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Έλεγχος του Κράτους του Λιμένα) Νόμος του 2011»

Παρόντες:

Αντώνης Αντωνίου, πρόεδρος Αντρέας Φακοντής
Γεώργιος Προκοπίου Κώστας Κώστα
Γεώργιος Γεωργίου Χριστάκης Τζιοβάνης
Χάρης Γεωργιάδης Νίκος Νικολαΐδης
Ανδρέας Μιχαηλίδης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 22 Ιουνίου 2011. Στα πλαίσια της συνεδρίασης αυτής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, του Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας του ίδιου υπουργείου, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, της Αρχής Λιμένων Κύπρου, του Κυπριακού Ναυτιλιακού Επιμελητηρίου και της Κυπριακής Ένωσης Πλοιοκτητών. O Σύνδεσμος Ναυτικών Πρακτόρων Κύπρου, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στην επιτροπή, αλλά απέστειλε σ’ αυτή γραπτό υπόμνημα, με ημερομηνία 20 Ιουνίου 2011, με το οποίο εκφράζει τη συμφωνία του με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου.

Σκοπός του υπό αναφορά νομοσχεδίου είναι η αντικατάσταση της υφιστάμενης νομοθεσίας περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Έλεγχος του Κράτους του Λιμένα) με νέα νομοθεσία για σκοπούς εναρμόνισης της εθνικής νομοθεσίας με την κοινοτική Οδηγία 2009/16/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2009 σχετικά με τον έλεγχο των πλοίων από το κράτος του λιμένα.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων και την εισηγητική και αιτιολογική έκθεση που συνοδεύουν το υπό αναφορά νομοσχέδιο, το τελευταίο ρυθμίζει την εξουσία του Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας για επιθεώρηση και κατακράτηση αλλοδαπών πλοίων που προσεγγίζουν λιμάνια της Δημοκρατίας με σκοπό αφενός την προστασία της ανθρώπινης ζωής, της περιουσίας και του θαλάσσιου περιβάλλοντος και αφετέρου την αποφυγή αθέμιτου ανταγωνισμού στη ναυτιλία από υποβαθμισμένα πλοία. Επίσης, σύμφωνα με τους ιδίους, το νομοσχέδιο συμβάλλει στην ομαλή και ομοιόμορφη υλοποίηση ορισμένων προνοιών της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας του 1982, καθώς και διεθνών ναυτιλιακών συμβάσεων για τη θαλάσσια ασφάλεια που δεσμεύουν τη Δημοκρατία. Παράλληλα, στο νομοσχέδιο περιλαμβάνονται διοικητικές και ποινικές διατάξεις με σκοπό τη διασφάλιση της συμμόρφωσης των πλοίων και των πλοιοκτητών τους με τις πρόνοιές του.

Οι ίδιοι εκπρόσωποι ενημέρωσαν την επιτροπή ότι πολλά από τα προβλεπόμενα στα παραρτήματα της κοινοτικής Οδηγίας ζητήματα δε μεταφέρονται κατά αντίστοιχο τρόπο στο νομοσχέδιο, αλλά περιλαμβάνεται πρόνοια σ’ αυτό για τη ρύθμισή τους με γνωστοποιήσεις που θα εκδίδονται από την αρμόδια αρχή. Ενδεικτικά, τέτοια ζητήματα είναι:

1. το σύστημα επιλογής πλοίων προς επιθεώρηση,

2. οι γενικές και οι ιστορικές παράμετροι για τον προσδιορισμό της επικινδυνότητας πλοίου,

3. η συχνότητα επιθεωρήσεων και

4. οι κατηγορίες πλοίων που είναι επιλέξιμες για διευρυμένη επιθεώρηση.

Ας σημειωθεί ότι απώτερος σκοπός της Οδηγίας 2009/16/ΕΚ, με την οποία εναρμονίζεται ο προτεινόμενος νόμος, είναι να συμβάλει στον περιορισμό της ναυτιλίας, όταν αυτή δεν ανταποκρίνεται στα σχετικά πρότυπα, σε ύδατα που υπάγονται στη δικαιοδοσία των κρατών μελών. Ειδικότερα, η εν λόγω Οδηγία αποσκοπεί στα ακόλουθα:

1. Στην πληρέστερη συμμόρφωση προς το διεθνές και το σχετικό κοινοτικό δίκαιο περί ασφαλούς ναυτιλίας, ασφάλειας στη θάλασσα, προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος και συνθηκών διαβίωσης και εργασίας επί των πλοίων, ανεξαρτήτως σημαίας.

2. Στη θέσπιση κοινών κριτηρίων για τον έλεγχο των πλοίων από το κράτος λιμένα και την εναρμόνιση των διαδικασιών επιθεώρησης και κράτησης πλοίων με βάση την εμπειρία που έχει αποκτηθεί στο πλαίσιο του Μνημονίου Συνεννόησης των Παρισίων.

3. Στην εφαρμογή εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενός συστήματος ελέγχου από το κράτος λιμένα βασιζόμενου σε επιθεωρήσεις που εκτελούνται εντός της Ένωσης και σε συνάρτηση με το Μνημόνιο Συνεννόησης των Παρισίων, με στόχο την επιθεώρηση όλων των πλοίων, με συχνότητα που εξαρτάται από την κατηγορία κινδύνου στην οποία ανήκουν, ώστε τα πλοία που παρουσιάζουν υψηλότερο κίνδυνο να υποβάλλονται σε ενδελεχέστερη επιθεώρηση σε συχνότερα χρονικά διαστήματα.

Τέλος, οι ίδιοι εκπρόσωποι δήλωσαν ότι η προτεινόμενη νομοθεσία αναμένεται να επιφέρει αύξηση των δημόσιων δαπανών για τη διενέργεια υποχρεωτικών επιθεωρήσεων από επιθεωρητές πλοίων του Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας κατά τα Σαββατοκύριακα, αργίες και άλλες μη εργάσιμες ώρες με την καταβολή των νενομισμένων υπερωριών, καθώς και για τη διενέργεια επιθεωρήσεων στα αγκυροβόλια και τους τερματικούς σταθμούς με την καταβολή μεταφορικών σε πλωτά μέσα. Παράλληλα, θα επιφέρει και κάποια αύξηση των δημόσιων εσόδων με την επιβολή χρέωσης στους πλοιοκτήτες σε περίπτωση κατακράτησης πλοίου λόγω ελλείψεων για την επαναληπτική επιθεώρησή του για διαπίστωση απάλειψής τους, καθώς και με την επιβολή διοικητικού προστίμου σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 32 του νομοσχεδίου.

Σύμφωνα με το άρθρο 36 της Οδηγίας, η ενσωμάτωση των διατάξεών της στην εθνική νομοθεσία θα έπρεπε να είχε πραγματοποιηθεί το αργότερο μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2010, αλλά το εν λόγω νομοσχέδιο κατατέθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων μόλις στις 24 Μαρτίου 2011. Λόγω αυτής της καθυστέρησης, η Δημοκρατία έχει ήδη λάβει προειδοποιητική επιστολή, με ημερομηνία 27 Ιανουαρίου 2011, καθώς και αιτιολογημένη γνώμη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με την οποία εντός δύο μηνών από την παραλαβή της πρέπει να λάβει τα απαιτούμενα μέτρα προς συμμόρφωση. Η προθεσμία αυτή λήγει στις 23 Ιουλίου 2011.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, η μεταφορά της Οδηγίας στο εθνικό δίκαιο πρέπει να γίνει το ενωρίτερον, έτσι ώστε να δημιουργηθεί το νομικό υπόβαθρο, για να εκδοθούν οι σχετικές γνωστοποιήσεις που προβλέπονται σ’ αυτό και να ολοκληρωθεί έτσι η εναρμόνιση.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό αναφορά νομοσχεδίου.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο.

28 Ιουνίου 2011

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων