Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για το νομοσχέδιο «Ο περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Τιμών) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2011»

Παρόντες:

Κώστας Κωνσταντίνου, πρόεδρος Αδάμος Αδάμου
Στέλλα Κυριακίδου Ειρήνη Χαραλαμπίδου
Ζαχαρίας Ζαχαρίου Γεώργιος Προκοπίου
Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου Ρούλα Μαυρονικόλα

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 23 Ιουνίου 2011. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, του Υπουργείου Οικονομικών και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Τιμών) Νόμου για την περαιτέρω εναρμόνισή του με την Οδηγία 2009/53/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Ιουνίου 2009 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2001/82/ΕΚ και της Οδηγίας 2001/83/ΕΚ αναφορικά με τις τροποποιήσεις των όρων της άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικών προϊόντων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από τους κυβερνητικούς αρμοδίους, με το υπό αναφορά νομοσχέδιο σκοπείται ειδικότερα η τροποποίηση της σχετικής διάταξης του περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Τιμών) Νόμου, έτσι ώστε η Δημοκρατία να εφαρμόζει τον εκτελεστικό κανονισμό που θα εκδώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφορικά με τις τροποποιήσεις των αδειών κυκλοφορίας των φαρμακευτικών προϊόντων που κατέχουν εθνική άδεια κυκλοφορίας.

Περαιτέρω, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, από την εφαρμογή της προτεινόμενης νομοθεσίας εκτιμάται ότι δε θα επέλθει αύξηση των δημόσιων δαπανών, αλλά μείωση του διοικητικού φόρτου, η οποία θα έχει ευνοϊκή επίδραση στη λειτουργία των φαρμακευτικών εταιρειών, καθώς και των αρμόδιων αρχών με αποτέλεσμα τη βελτίωση της διαχείρισης των οικονομικών πόρων.

Επισημαίνεται ότι η χρονική δέσμευση των κρατών μελών για συμμόρφωσή τους με την εν λόγω Οδηγία ήταν η 20ή Ιανουαρίου 2011.

Η εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα ενημέρωσε την επιτροπή ότι λόγω της μη έγκαιρης εναρμόνισης της Κυπριακής Δημοκρατίας με την προαναφερθείσα Οδηγία έχει σταλεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς τη Δημοκρατία σχετική προειδοποιητική επιστολή.

Όλες οι πλευρές που κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις της προτεινόμενης νομοθεσίας. Περαιτέρω, οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας ανέφεραν στην επιτροπή ότι ενημερώθηκαν οι κοινωνικοί φορείς, οι οποίοι επίσης συμφώνησαν με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό συζήτηση νομοσχεδίου και ομόφωνα εισηγείται την ψήφισή του σε νόμο, όπως αυτό κατατέθηκε από την εκτελεστική εξουσία.

 

28 Ιουνίου 2011

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων