Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για τους κανονισμούς «Οι περί Χυμών Φρούτων και Ορισμένων Ομοειδών Προϊόντων (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2011»

Παρόντες:

Κώστας Κωνσταντίνου, πρόεδρος Αδάμος Αδάμου
Στέλλα Κυριακίδου Ειρήνη Χαραλαμπίδου
Ζαχαρίας Ζαχαρίου Γεώργιος Προκοπίου
Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου Ρούλα Μαυρονικόλα

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας μελέτησε τους υπό αναφορά κανονισμούς σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 23 Ιουνίου 2011. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών, των Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και των Υγειονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, καθώς και εκπρόσωποι του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και του Συμβουλίου Τροφίμων. H Παγκύπρια Ένωση Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός των υπό αναφορά κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 29 του περί Τροφίμων (Έλεγχος και Πώληση) Νόμου, είναι η τροποποίηση των περί Χυμών Φρούτων και Ορισμένων Ομοειδών Προϊόντων Κανονισμών για σκοπούς περαιτέρω εναρμόνισης της κυπριακής νομοθεσίας με την Οδηγία 2009/106/ΕΚ της Επιτροπής της 14ης Αυγούστου 2009 για τροποποίηση της Οδηγίας 2001/112/ΕΚ του Συμβουλίου για τους χυμούς φρούτων και ορισμένα ομοειδή προϊόντα που προορίζονται για τη διατροφή του ανθρώπου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από τους κυβερνητικούς αρμοδίους, στα πλαίσια της ενθάρρυνσης της αύξησης της ελεύθερης κυκλοφορίας των χυμών φρούτων και ορισμένων ομοειδών προϊόντων στο εσωτερικό της Κοινότητας, η Οδηγία 2001/112/ΕΚ έχει θεσπίσει διατάξεις για την παραγωγή, τη σύνθεση και τη σήμανση των συγκεκριμένων προϊόντων. Οι εν λόγω κανόνες, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, πρέπει να προσαρμόζονται στην τεχνική πρόοδο και να λαμβάνουν υπόψη τις εξελίξεις των σχετικών διεθνών προδιαγραφών και ιδίως την προδιαγραφή “codex 247-2005” για τους χυμούς και τo νέκταρ φρούτων, η οποία εγκρίθηκε από την Επιτροπή Κώδικα Τροφίμων κατά την εικοστή όγδοη συνεδρίασή της, στις 4 έως 9 Ιουλίου 2005, καθώς και από τον Κώδικα Πρακτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης Επιχειρήσεων Παραγωγής Φρουτοχυμών (AIJN).

Η υπό αναφορά προδιαγραφή “codex” καθορίζει ειδικότερα τις παραμέτρους ποιότητας και τις απαιτήσεις επισήμανσης για τους χυμούς φρούτων και τα ομοειδή προϊόντα. Ο κώδικας πρακτικής της AIJN καθορίζει επίσης τις παραμέτρους ποιότητας για τους χυμούς φρούτων από συμπυκνωμένο χυμό και χρησιμοποιείται διεθνώς ως προδιαγραφή αναφοράς για την αυτορρύθμιση στη βιομηχανία των χυμών φρούτων. Περαιτέρω, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, η προδιαγραφή “codex” και ο κώδικας πρακτικής της AIJN ορίζουν τις ελάχιστες τιμές Brix για έναν κατάλογο χυμών φρούτων από συμπυκνωμένο χυμό. Δεδομένου ότι οι εν λόγω τιμές διευκολύνουν τον έλεγχο των ελάχιστων απαιτήσεων ποιότητας, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στο βαθμό που αντιστοιχούν στις τιμές αναφοράς που χρησιμοποιούνται στην Κοινότητα. Συναφώς, με τους υπό συζήτηση κανονισμούς προτείνονται οι ανάλογες τροποποιήσεις στα σχετικά άρθρα και παραρτήματα των υπό αναφορά βασικών κανονισμών με στόχο την εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με την Οδηγία 2009/06/ΕΚ.

Τέλος, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, με την εφαρμογή των προτεινόμενων τροποποιήσεων δεν αναμένεται να υπάρξουν οποιεσδήποτε οικονομικές επιπτώσεις που θα επηρεάσουν τους πολίτες ή οργανωμένες ομάδες, αλλά η εφαρμογή τους θα συμβάλει σημαντικά στον πληρέστερο έλεγχο των χυμών φρούτων και άλλων ομοειδών προϊόντων.

Επισημαίνεται ότι η χρονική δέσμευση για την υιοθέτηση των προνοιών της υπό αναφορά Οδηγίας από τα κράτη μέλη ήταν η 1η Ιανουαρίου 2011. Η εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας ενημέρωσε την επιτροπή ότι λόγω της μη έγκαιρης υιοθέτησης της προαναφερθείσας Οδηγίας από την Κυπριακή Δημοκρατία έχει σταλεί προς αυτή σχετική προειδοποιητική επιστολή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Όλες οι πλευρές που κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των προτεινόμενων κανονισμών.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό συζήτηση κανονισμών, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους όπως αυτοί κατατέθηκαν από την εκτελεστική εξουσία.

 

 

 

28 Ιουνίου 2011

 

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων