Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου και Βιομηχανίας για το νομοσχέδιο και τους κανονισμούς που περιλαμβάνονται στο επισυνημμένο παράρτημα

Παρόντες׃

Ζαχαρίας Ζαχαρίου, αναπλ. πρόεδρος Κώστας Κώστα
Ανδρέας Μιχαηλίδης Νικόλας Παπαδόπουλος
Γιαννάκης Γαβριήλ  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας εξέτασε το νομοσχέδιο και τους κανονισμούς που περιλαμβάνονται στο επισυνημμένο παράρτημα σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε την 21η Ιουνίου 2011. Στα πλαίσια της συνεδρίασης αυτής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, της ΟΕΒ, του ΚΕΒΕ, της ΠΟΒΕΚ, της ΠΕΟ, του Κυπριακού Οργανισμού Προώθησης Ποιότητας, του Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης, του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών, της Παγκύπριας Ένωσης Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής και του Παγκύπριου Συνδέσμου Υπεραγορών. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ΣΕΚ και ΔΕΟΚ, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρία.

Σκοπός του προτεινόμενου νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί των Βασικών Απαιτήσεων που πρέπει να πληρούν Καθορισμένες Κατηγορίες Προϊόντων Νόμου, ώστε να υπάρξει συμμόρφωση με το Κεφάλαιο V της Οδηγίας 2009/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουνίου 2009, σχετικά με την ασφάλεια των παιχνιδιών.

Ειδικότερα, όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και όπως συναφώς αναφέρεται στη σχετική εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το νομοσχέδιο και τους κανονισμούς, το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού είναι υπεύθυνο για το συντονισμό και την εφαρμογή του νόμου πλαισίου με τίτλο «Ο περί των Βασικών Απαιτήσεων που πρέπει να πληρούν Καθορισμένες Κατηγορίες Προϊόντων Νόμος», δυνάμει του οποίου υιοθετήθηκαν είκοσι μία Οδηγίες νέας προσέγγισης, με αντίστοιχους εναρμονιστικούς κανονισμούς στην κυπριακή έννομη τάξη. Η Οδηγία 88/378/ΕΚ σχετικά με την ασφάλεια των παιχνιδιών είναι μία από τις είκοσι μία Οδηγίες νέας προσέγγισης και ενσωματώθηκε στο κυπριακό δίκαιο με τους κανονισμούς με τίτλο «Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Παιχνίδια) Κανονισμοί του 2002».

Συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων με το εν λόγω νομοσχέδιο αντικαθίσταται ο όρος «Επιτροπή Έγκρισης» με τον όρο «Κοινοποιούσα Αρχή» και εισάγονται οι «Απαιτήσεις της Κοινοποιούσας Αρχής», όπως καθορίζονται στην Οδηγία 2009/48/ΕΚ.

Όπως αναφέρεται στην ίδια εισηγητική έκθεση, οι τεχνολογικές εξελίξεις στην αγορά παιχνιδιών δημιούργησαν νέα ζητήματα σε ό,τι αφορά την ασφάλεια των παιχνιδιών, καθώς και την ανάγκη για βελτίωση του σχετικού νομικού πλαισίου. Η νέα Οδηγία 2009/48/ΕΚ σχετικά με την ασφάλεια των παιχνιδιών είναι η πρώτη τομεακή Οδηγία που εναρμονίζεται με το γενικό πλαίσιο για την εμπορία προϊόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στόχος της είναι η εγγύηση υψηλού επιπέδου ασφάλειας των παιχνιδιών για τη διασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας των παιδιών και παράλληλα η εξασφάλιση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς. Με βάση την ίδια έκθεση, η χώρα μας μπορεί να υλοποιήσει τις προτεινόμενες ρυθμίσεις, των οποίων η εφαρμογή δεν αναμένεται να έχει οποιεσδήποτε οικονομικές επιπτώσεις στους πολίτες ή σε οργανωμένα σύνολα, αλλά αντίθετα αναμένεται να συμβάλει στην ενίσχυση του επιπέδου ασφάλειας των παιδικών παιχνιδιών.

Σκοπός των περί των Βασικών Απαιτήσεων (Παιχνίδια) Κανονισμών του 2011 είναι αφενός η εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με την Οδηγία 2009/48/ΕΚ και αφετέρου η κατάργηση και αντικατάσταση των περί των Βασικών Απαιτήσεων (Παιχνίδια) Κανονισμών του 2002. Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στον Κανονισμό 51 των υπό αναφορά κανονισμών, οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Παιχνίδια) Κανονισμοί του 2002 καταργούνται από τις 20 Ιουλίου 2011, με εξαίρεση το τμήμα 3 του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΙΙ, το οποίο καταργείται από τις 20 Ιουλίου 2013.

Σκοπός των περί των Βασικών Απαιτήσεων (Παιχνίδια) (Καταργητικών) Κανονισμών του 2011 είναι η κατάργηση των περί των Βασικών Απαιτήσεων (Παιχνίδια) Κανονισμών του 2002 από τις 20 Ιουλίου 2011, με εξαίρεση το τμήμα 3 του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΙΙ, το οποίο καταργείται από τις 20 Ιουλίου 2013.

Στα πλαίσια της περαιτέρω συζήτησης του νομοσχεδίου και των κανονισμών αυτών κρίθηκε σκόπιμο όπως η εκτελεστική εξουσία προχωρήσει σε απόσυρση των υπ’ αριθμόν 3 του παραρτήματος κανονισμών, αφού η πιο πάνω πρόνοια για κατάργηση περιλαμβάνεται ήδη στον Κανονισμό 51 των περί των Βασικών Απαιτήσεων (Παιχνίδια) Κανονισμών του 2011 και αποτελεί πλεονασμό. Ως εκ τούτου, το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού απέστειλε σχετική επιστολή, ημερομηνίας 21ης Ιουνίου 2011, με την οποία ζητά την απόσυρση των καταργητικών κανονισμών.

Σημειώνεται περαιτέρω ότι, παρ’ όλο που σύμφωνα με το άρθρο 54 της Οδηγίας 2009/48/ΕΚ τα κράτη μέλη έπρεπε να είχαν θέσει σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις, για να συμμορφωθούν με την εν λόγω Οδηγία, το αργότερο μέχρι τις 20 Ιανουαρίου 2011, τα νομοθετήματα κατατέθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων στις 9 Ιουνίου 2011.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με το σκοπό και τις επιδιώξεις τόσο του νομοσχεδίου όσο και των κανονισμών και τόνισαν εμφαντικά την ανάγκη για την αποτελεσματική εφαρμογή τόσο των προτεινόμενων σχεδίων νόμου όσο και γενικότερα όλων των νομοθεσιών που διασφαλίζουν την ασφάλεια και υγεία των πολιτών.

Ο αναπληρωτής πρόεδρος και τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου και Βιομηχανίας, αφού έλαβαν υπόψη όλα τα πιο πάνω, επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση των θεμάτων στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

 

21η Ιουνίου 2011

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων