Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας για τους κανονισμούς «Οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό και Μεταπτυχιακοί Συνεργάτες) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2011»

Παρόντες:

Νίκος Τορναρίτης, πρόεδρος Γεώργιος Προκοπίου
Γεώργιος Τάσου Νίκος Κουτσού
Ευθύμιος Δίπλαρος
Γιώργος Λουκαΐδης Μη μέλη της επιτροπής:
Γιώργος Γεωργίου Γιώργος Περδίκης
Αντρέας Καυκαλιάς  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας εξέτασε τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 14 και την 21η Ιουνίου 2011. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Σκοπός των υπό αναφορά κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση τα άρθρα 21(3) και 32 του περί Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμου, είναι η τροποποίηση και η βελτίωση των υφιστάμενων κανονισμών για το ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό και τους μεταπτυχιακούς συνεργάτες του Πανεπιστημίου Κύπρου αναφορικά με τα ακόλουθα:

1. τη διαδικασία επιλογής του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού και την τοποθέτησή του σε κλίμακες·

2. τη συμμετοχή μεταδιδακτορικών ερευνητών στις ερευνητικές δραστηριότητες του Πανεπιστημίου Κύπρου και τη ρύθμιση θεμάτων σε σχέση με το διορισμό, τα προσόντα, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, τις απολαβές τους κ.τ.λ.·

3. το διορισμό επιστημόνων ως επιστημονικών συνεργατών του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Όπως είναι γνωστό, πρόσφατα η Βουλή ψήφισε τον περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Τροποποιητικό) Νόμο του 2011, ο οποίος έτυχε μελέτης παράλληλα με τους προτεινόμενους κανονισμούς. Ειδικότερα, με βάση τον τροποποιητικό αυτό νόμο, έχει δημιουργηθεί το νομικό πλαίσιο για την πρόσληψη μεταδιδακτορικών ερευνητών και επιστημόνων με μεγάλη ερευνητική, διδακτική και επαγγελματική πείρα ως συνεργατών του πανεπιστημίου. Γι’ αυτό το λόγο πρέπει να ακολουθήσει η έγκριση των τροποποιητικών κανονισμών, ώστε να καταστεί εφικτό να προωθηθεί μεταξύ άλλων και η σχετική διαδικασία διορισμού των ερευνητών και επιστημονικών συνεργατών του πανεπιστημίου.

Η επιτροπή, στα πλαίσια της μελέτης τόσο των προτεινόμενων κανονισμών όσο και του πιο πάνω τροποποιητικού νόμου, είχε την ευκαιρία να ενημερωθεί για τις προτεινόμενες ρυθμίσεις και να υποβάλει προς τους αρμοδίους σχετικά διευκρινιστικά ερωτήματα.

Επίσης, στα πλαίσια της μελέτης των κανονισμών, ο βουλευτής κ. Γ. Περδίκης, εκ μέρους του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών, υπέβαλε γραπτώς προς την επιτροπή εισήγηση, για να επέλθουν ορισμένες βελτιώσεις στο κείμενο των κανονισμών αυτών. Ειδικότερα, μεταξύ άλλων εισηγήθηκε η πρόνοια που αφορά τον Κανονισμό 11 για την τοποθέτηση διοριζόμενου ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού σε οποιοδήποτε σημείο της μισθολογικής κλίμακας να εγκρίνεται από το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Κύπρου και να μην αποφασίζεται μόνο από το συμβούλιο της σχολής μετά από εισήγηση του συμβουλίου του τμήματος, όπως προτείνεται στους υπό μελέτη κανονισμούς. Επισημαίνεται ότι στους υφιστάμενους κανονισμούς προβλέπεται ότι η τοποθέτηση του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού σε κλίμακες γίνεται με απόφαση του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου μετά από εισήγηση της Συγκλήτου. Με βάση τα πιο πάνω, η επιτροπή έκρινε σκόπιμο όπως παραμείνει σε ισχύ η πρόνοια των υφιστάμενων κανονισμών και απαλειφθεί από τους εν λόγω κανονισμούς η συγκεκριμένη προτεινόμενη ρύθμιση με τη σχετική διαμόρφωση του κειμένου τους.

Με την πιο πάνω διαμόρφωση των κανονισμών συμφώνησε τόσο το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού όσο και το Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Όλες οι πλευρές της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας, επειδή δεν κατέστη δυνατό να διαμορφώσουν έγκαιρα τις τελικές τους θέσεις, επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί των κανονισμών κατά τη συζήτησή τους στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

 

21η Ιουνίου 2011

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων