Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος για το νομοσχέδιο «Ο περί των Ουσιών που Καταστρέφουν τη Στιβάδα του Όζοντος Νόμος του 2010»

Παρόντες:

Αντρέας Φακοντής, πρόεδρος Ανδρέας Κυπριανού
Πανίκκος Σταυριανός Σοφοκλής Φυττής
Πανίκος Χάμπας Ρούλα Μαυρονικόλα
Κυριάκος Χατζηγιάννη Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 20 Ιανουαρίου και 3 Φεβρουαρίου 2011. Στα πλαίσια της πρώτης συνεδρίασης κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος και του Τμήματος Περιβάλλοντος του ίδιου υπουργείου, του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων και του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών του ίδιου υπουργείου, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, καθώς και εκπρόσωποι του ΚΕΒΕ, του Κυπριακού Συνδέσμου Τεχνιτών Κλιματισμού και Ψύξης Οχημάτων (ΚΥΣΤΚΨΟ), του Παγκύπριου Συνδέσμου Ψυκτικών, του Συνδέσμου Βιομηχάνων Ανακύκλωσης Κύπρου, του Συνδέσμου Βιομηχάνων Ανακύκλωσης και Συνεργατών Κύπρου (ΣΥΒΑΣΥΚ), του Οργανισμού Ανακύκλωσης Κύπρου (ΟΑΚ) και της Ομοσπονδίας Περιβαλλοντικών και Οικολογικών Οργανώσεων Κύπρου. Ο Επίτροπος Περιβάλλοντος, η ΟΕΒ και το Κυπριακό Ίδρυμα Προστασίας του Περιβάλλοντος (Terra Cypria), παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η αντικατάσταση της βασικής νομοθεσίας για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος με νέα νομοθεσία, ώστε να επιτευχθεί εναρμόνιση αυτής με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1005/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Σεπτεμβρίου 2009 για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος.

Ειδικότερα, με το υπό αναφορά νομοσχέδιο ορίζεται η αρμόδια αρχή που είναι υπεύθυνη για την εφαρμογή του πιο πάνω κανονισμού, ενώ παράλληλα θεσπίζονται πρόνοιες σχετικά με τη διενέργεια επιθεωρήσεων, για σκοπούς εποπτείας, ελέγχου και εφαρμογής του νόμου, την επιβολή ποινών σε περιπτώσεις παράβασης των προνοιών του κανονισμού, τη δυνατότητα εξώδικης ρύθμισης αδικημάτων που έχουν διαπραχθεί με βάση τις διατάξεις του νόμου, καθώς και την έκδοση κανονισμών για καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του κανονισμού.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του Τμήματος Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, καθώς και το επεξηγηματικό σημείωμα που συνοδεύει το υπό αναφορά νομοσχέδιο, ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1005/2009 αντικατέστησε τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2037/2000 για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος, ο οποίος καταργήθηκε την 1η Ιανουαρίου 2010, για λόγους απλοποίησής του, αφού πολλές πρόνοιές του έπαψαν να έχουν νομική ισχύ. Συναφώς, το περιεχόμενο της νέας νομοθεσίας δεν αλλάζει.

Σύμφωνα με τα ίδια πιο πάνω στοιχεία, η θέσπιση της υπό αναφορά νομοθεσίας θα επιφέρει σημαντικά οφέλη για την προστασία του περιβάλλοντος, με τον έλεγχο και τη μείωση της ανεξέλεγκτης διαρροής αερίων που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος στην ατμόσφαιρα.

Ας σημειωθεί ότι το υπό αναφορά νομοσχέδιο κατατέθηκε και συζητήθηκε στην επιτροπή μαζί με τους κανονισμούς «Οι περί των Ουσιών που Καταστρέφουν τη Στιβάδα του Όζοντος (Υποχρεώσεις αναφορικά με Ελεγχόμενες Ουσίες, Προϊόντα και Εξοπλισμό) Κανονισμοί του 2010» και «Οι περί των Ουσιών που Καταστρέφουν τη Στιβάδα του Όζοντος (Εκτέλεση Σχετικής Εργασίας) Κανονισμοί του 2010», οι οποίοι θα προωθηθούν για έγκριση στην ολομέλεια του σώματος σε μεταγενέστερη συνεδρία αυτού, αφού προηγουμένως ψηφιστεί το παρόν νομοσχέδιο σε νόμο, το οποίο εξουσιοδοτεί την έκδοση των υπό αναφορά κανονισμών.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τις προτεινόμενες πρόνοιες του υπό συζήτηση νομοσχεδίου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος, λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί των Ουσιών που Καταστρέφουν τη Στιβάδα του Όζοντος Νόμος του 2011».

 

 

8 Φεβρουαρίου 2011

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων