Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για το νομοσχέδιο «O περί Τροφίμων (Έλεγχος και Πώληση) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2009»

Παρόντες:

Kώστας Κωνσταντίνου, πρόεδρος Ντίνα Ακκελίδου
Στέλλα Κυριακίδου Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου
Ανδρέας Κυπριανού Αθηνά Κυριακίδου
Γιάννος Λαμάρης Στέλιος Ιερωνυμίδης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε τέσσερις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα μεταξύ 14 Ιανουαρίου 2010 και 3 Φεβρουαρίου 2011. Στις συνεδρίες της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και της Ένωσης Δήμων Κύπρου.

Σκοπός του νομοσχεδίου, όπως αυτό είχε κατατεθεί αρχικά στη Βουλή από την εκτελεστική εξουσία, ήταν η τροποποίηση του περί Τροφίμων (Έλεγχος και Πώληση) Νόμου για την πλήρη εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας για τα τρόφιμα με το κοινοτικό κεκτημένο στον τομέα αυτό, καθώς και για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή του.

Όπως είναι γνωστό, στα πλαίσια της συζήτησης του νομοσχεδίου η επιτροπή, έπειτα από εισήγηση του Υπουργείου Υγείας, αποφάσισε σε πρώτο στάδιο να προωθήσει για ψήφιση μόνο το μέρος του νομοσχεδίου που είχε στόχο την εναρμόνιση της υπό τροποποίηση βασικής νομοθεσίας με το κοινοτικό κεκτημένο, το οποίο έχει ήδη ψηφιστεί σε νόμο.

Σημειώνεται ότι δεν προωθήθηκε για ψήφιση το μέρος του νομοσχεδίου που αφορά τη θεσμοθέτηση των αρμοδιοτήτων των δήμων για τη διεξαγωγή επίσημων ελέγχων σε ορισμένες επιχειρήσεις τροφίμων. Συγκεκριμένα, λόγω των διαφωνιών που είχαν εκφραστεί από τους εκπροσώπους της Ένωσης Δήμων Κύπρου για ορισμένες πρόνοιες του νομοσχεδίου, οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας εισηγήθηκαν στην επιτροπή να μην προωθηθεί για ψήφιση το μέρος αυτό, για να διαβουλευτεί εκ νέου το υπουργείο τους με την Ένωση Δήμων Κύπρου, ώστε να επιτευχθεί, κατά το δυνατό, συναίνεση επί των θεμάτων για τα οποία υπήρξαν διαφωνίες.

Ειδικότερα, με τις πρόνοιες του νομοσχεδίου που δεν προωθήθηκαν για ψήφιση προβλέπονταν, μεταξύ άλλων, οι ακόλουθες τροποποιήσεις στη βασική νομοθεσία:

1. H τροποποίηση του όρου “εξουσιοδοτημένος λειτουργός”, που περιλαμβάνεται σε αυτήν, ώστε οι υγειονομικοί επιθεωρητές που διορίζονται από τα δημοτικά συμβούλια να εξουσιοδοτούνται από το διευθυντή του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας, για σκοπούς άσκησης επίσημων ελέγχων σε ορισμένες επιχειρήσεις τροφίμων.

2. Η εισαγωγή προνοιών με τις οποίες να καθορίζονται συγκεκριμένες εξουσίες των υγειονομικών υπηρεσιών των δήμων.

3. Η προσθήκη σε αυτή νέου παραρτήματος, στο οποίο να παρατίθενται οι κατηγορίες των επιχειρήσεων τροφίμων στις οποίες ασκούν επίσημους ελέγχους οι υγειονομικές υπηρεσίες των δήμων εντός των δημοτικών τους ορίων.

Σημειώνεται επίσης ότι, μετά την τοποθέτηση της επιτροπής σε σχέση με το μέρος του νομοσχεδίου που ψηφίστηκε σε νόμο, το Υπουργείο Υγείας με επιστολή που απέστειλε στην επιτροπή εισηγήθηκε την περαιτέρω τροποποίηση της βασικής νομοθεσίας, ώστε να παρέχεται η εξουσία στο διευθυντή του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας να εκδίδει γνωστοποιήσεις με τις οποίες να καθορίζεται το ύψος των τελών και των επιβαρύνσεων για κάλυψη του κόστους οποιωνδήποτε επίσημων ελέγχων στους οποίους προβαίνει εξουσιοδοτημένος λειτουργός, με βάση τη νομοθεσία για τα τρόφιμα. Ωστόσο, επειδή η εν λόγω εισήγηση είναι ουσιαστική και επειδή στο χρόνο που απεστάλη η επιτροπή δεν είχε χρονικά τη δυνατότητα να την περιλάβει στο μέρος του νόμου που προωθήθηκε σε πρώτο στάδιο, αποφάσισε να τη μελετήσει σε μεταγενέστερο στάδιο μαζί με τις πρόνοιες του νομοσχεδίου που το Υπουργείο Υγείας είχε εισηγηθεί να μην προωθηθούν για ψήφιση.

Στο στάδιο της μελέτης του εναπομείναντος μέρους του νομοσχεδίου από την επιτροπή, το οποίο αφορά τη θεσμοθέτηση των αρμοδιοτήτων των δήμων για τη διεξαγωγή επίσημων ελέγχων σε ορισμένες επιχειρήσεις τροφίμων, το Υπουργείο Υγείας κατέθεσε αναθεωρημένο κείμενο στην επιτροπή, με το οποίο επήλθαν, μεταξύ άλλων, οι ακόλουθες τροποποιήσεις στο αρχικό κείμενο του μέρους αυτού:

1. Διαγράφηκε η προτεινόμενη τροποποίηση του ορισμού του όρου “εξουσιοδοτημένος λειτουργός”, σύμφωνα με την οποία οι υγειονομικοί επιθεωρητές εξουσιοδοτούνται από το διευθυντή του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας, για σκοπούς άσκησης επίσημων ελέγχων σε ορισμένες επιχειρήσεις τροφίμων.

2. Αναδιαμορφώθηκε το άρθρο που καθορίζει τις εξουσίες των υγειονομικών υπηρεσιών των δήμων, ώστε να ασκούν ελέγχους στις κατηγορίες των επιχειρήσεων τροφίμων που παρατίθενται στο Τέταρτο Παράρτημα της υπό τροποποίηση βασικής νομοθεσίας, το οποίο προστίθεται σε αυτή με το υπό συζήτηση νομοσχέδιο, μόνο οι υγειονομικές υπηρεσίες ορισμένων δήμων.

3. Προστέθηκε πρόνοια σύμφωνα με την οποία παρέχεται η εξουσία στο διευθυντή του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας να εκδίδει γνωστοποιήσεις με τις οποίες να καθορίζεται το ύψος των τελών και των επιβαρύνσεων για κάλυψη του κόστους οποιωνδήποτε επίσημων ελέγχων στους οποίους προβαίνει εξουσιοδοτημένος λειτουργός, με βάση τη νομοθεσία για τα τρόφιμα.

4. Τροποποιήθηκε το Τέταρτο Παράρτημα της υπό τροποποίηση βασικής νομοθεσίας, το οποίο προστίθεται σε αυτή με το νομοσχέδιο, ώστε αφενός να καθοριστούν σε αυτό οι υγειονομικές υπηρεσίες των δήμων που έχουν αρμοδιότητα για τον έλεγχο των επιχειρήσεων τροφίμων που παρατίθενται στο εν λόγω παράρτημα και αφετέρου να προστεθούν στις επιχειρήσεις τροφίμων που αναφέρονται σε αυτό οι λαϊκές αγορές.

Στο στάδιο αυτό οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας εισηγήθηκαν την περαιτέρω τροποποίηση της σχετικής πρόνοιας του αναθεωρημένου κειμένου του μη ψηφισθέντος μέρους του νομοσχεδίου με την οποία καθορίζονται οι υγειονομικές υπηρεσίες των δήμων που έχουν αρμοδιότητα για έλεγχο των καθοριζόμενων με το νομοσχέδιο επιχειρήσεων τροφίμων, ώστε να περιλαμβάνεται σε αυτές και η αντίστοιχη υπηρεσία του δήμου Παραλιμνίου.

Ο εκπρόσωπος της Ένωσης Δήμων Κύπρου ανέφερε ότι συμφωνεί με την εισήγηση που υπέβαλαν στην επιτροπή οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας.

Ο εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, με τη συναίνεση των εκπροσώπων του Υπουργείου Υγείας, εισηγήθηκε περιορισμένες νομοτεχνικές και άλλες διορθώσεις στο προτεινόμενο κείμενο, τις οποίες κατέθεσε στην επιτροπή.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθέτησε τις εισηγήσεις που υπέβαλαν στην επιτροπή οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και διαμόρφωσε ανάλογα το αναθεωρημένο κείμενο του νομοσχεδίου.

Υπό το φως των πιο πάνω, η επιτροπή υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου όπως αυτό έχει διαμορφωθεί, σύμφωνα με την πιο πάνω απόφασή της, και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Τροφίμων (Έλεγχος και Πώληση) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2011».

 

 

7 Φεβρουαρίου 2011

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων