Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων για το νομοσχέδιο «Ο περί των Οχημάτων στο Τέλος του Κύκλου Ζωής τους (Τροποποιητικός) Νόμος του 2011»

Παρόντες:

Ζαχαρίας Κουλίας, πρόεδρος Σκεύη Κούτρα Κουκουμά
Αντώνης Αντωνίου Κλαύδιος Μαυροχάννας
Αντρέας Φακοντής Γεώργιος Γεωργίου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 25 Ιανουαρίου 2011. Στα πλαίσια της συνεδρίασης αυτής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων και του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών του ίδιου υπουργείου, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του ΚΕΒΕ, της ΟΕΒ, του Συνδέσμου Βιομηχάνων Ανακύκλωσης Κύπρου, του Συνδέσμου Βιομηχάνων Ανακύκλωσης και Συνεργατών Κύπρου (ΣΥΒΑΣΥΚ), του Συνδέσμου Εισαγωγέων Μηχανοκινήτων Οχημάτων (ΣΕΜΟ) και της Ομοσπονδίας Περιβαλλοντικών και Οικολογικών Οργανώσεων Κύπρου. Το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, ο Οργανισμός Ανακύκλωσης Κύπρου (ΟΑΚ) και το Κυπριακό Ίδρυμα Προστασίας του Περιβάλλοντος (Terra Cypria), παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής. Το Τμήμα Περιβάλλοντος όμως κοινοποίησε γραπτώς τις θέσεις του.

Σκοπός του προτεινόμενου νόμου είναι η τροποποίηση του περί των Οχημάτων στο Τέλος του Κύκλου Ζωής τους Νόμου, για σκοπούς εναρμόνισης με συγκεκριμένες διατάξεις της Οδηγίας 2000/53/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Σεπτεμβρίου 2000 για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους.

Σύμφωνα με την εισηγητική και αιτιολογική έκθεση που συνοδεύουν το υπό αναφορά νομοσχέδιο, καθώς και τον εκπρόσωπο του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, η ανάγκη για τροποποίηση της υφιστάμενης νομοθεσίας προέκυψε έπειτα από υπόδειξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προκειμένου να διορθωθούν διατάξεις της οι οποίες, όπως διατυπώθηκαν το 2003, για σκοπούς εναρμόνισης με την πιο πάνω Οδηγία, δε συνάδουν με το γράμμα και το πνεύμα της εν λόγω Οδηγίας.

Ειδικότερα, το νομοσχέδιο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, πρόνοιες που αφορούν την αντικατάσταση με νέους ορισμούς των όρων “επικίνδυνη ουσία” και “όχημα”, καθώς και την τροποποίηση του πεδίου εφαρμογής της βασικής νομοθεσίας, ώστε να συνάδουν με τους αντίστοιχους ορισμούς και το πεδίο εφαρμογής που προβλέπονται στην πιο πάνω Οδηγία.

Περαιτέρω, το νομοσχέδιο περιλαμβάνει διατάξεις αναφορικά με την ενθάρρυνση της υιοθέτησης πιστοποιημένων συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης και της επαναχρησιμοποίησης κατασκευαστικών στοιχείων, καθώς και αναφορικά με την υποχρέωση των κατασκευαστών οχημάτων και εξαρτημάτων να συμβάλλουν στην πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων.

Τέλος, με το νομοσχέδιο προτείνεται η χρήση προτύπων κωδικοποίησης για τα εξαρτήματα, τα οποία καθορίζονται στο παράρτημα αυτού, ώστε να διευκολύνεται η αναγνώριση των εξαρτημάτων τα οποία είναι κατάλληλα για επαναχρησιμοποίηση.

Όλοι όσοι παρευρέθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής συμφώνησαν με τις προτεινόμενες διατάξεις. Το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος με σχετική επιστολή, που απέστειλε στην επιτροπή στις 24 Ιανουαρίου 2011, την πληροφόρησε ότι δε φέρει ένσταση στην προώθηση του νομοσχεδίου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο.

 

1η Φεβρουαρίου 2011

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων