Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου του 2011 Νόμος του 2011»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Αβέρωφ Νεοφύτου
Γιάννος Λαμάρης Μαρία Κυριακού
Ντίνος Χατζηνικόλας Μαρίνος Σιζόπουλος

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 24 και την 31η Ιανουαρίου 2011. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, ο πρόεδρος του Συμβουλίου και ο γενικός διευθυντής του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ).

Ο προϋπολογισμός του ΧΑΚ για το 2011 προβλέπει δαπάνες ύψους €9.443.359 και έσοδα ύψους €8.255.717, τα κυριότερα των οποίων θα προέλθουν από ετήσιες συνδρομές, άλλα ετήσια δικαιώματα, τόκους και πάγια δικαιώματα.

Οι κυριότερες δαπάνες του ΧΑΚ για το 2011 αναλύονται ως ακολούθως:

1. Τακτικές δαπάνες ύψους €7.311.904, κατανεμημένες κυρίως σε:

α. έξοδα αντιμισθίας των μελών του Συμβουλίου (€16.351),

β. αποδοχές προσωπικού (€4.711.477) και

γ. έξοδα λειτουργίας γραφείου.

2. Αναπτυξιακές δαπάνες (€459,628).

3. Μη προβλεπόμενες δαπάνες και αποθεματικό (€100.000).

Σύμφωνα με τα κατατεθέντα στοιχεία, οι τακτικές δαπάνες του ΧΑΚ είναι μειωμένες κατά 7,5% σε σχέση με το 2010, λόγω της μείωσης των λειτουργικών δαπανών και λόγω μεταφοράς μέρους της πρόνοιας “Δικαιώματα ελεγκτών, νομικών και άλλων συμβούλων” στις αναπτυξιακές δαπάνες, ενώ οι αναπτυξιακές δαπάνες είναι αυξημένες κατά 23,8%, λόγω των δαπανών μηχανογράφησης και εξόφλησης εργολάβου του νέου κτιρίου του ΧΑΚ που αποτελούν ειλημμένες υποχρεώσεις του ΧΑΚ.

Στο στάδιο της συζήτησης του υπό αναφορά προϋπολογισμού, οι αρμόδιοι του ΧΑΚ ενημέρωσαν την επιτροπή για την τρέχουσα κατάσταση της Κεφαλαιαγοράς, κάνοντας αναφορά στη μείωση του όγκου των συναλλαγών και σημειώνοντας ότι, παρά την τρέχουσα κατάσταση, το ΧΑΚ προχωρεί σε νέους σχεδιασμούς. Οι σχεδιασμοί αυτοί στοχεύουν, μεταξύ άλλων, στην προώθηση συνεργασίας με άλλες χώρες μη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ρωσία, Αίγυπτο, Ισραήλ, Ιορδανία) και στην αξιολόγηση νέων πλατφόρμων συνεργασία, εκτός από αυτήν της Αθήνας, ώστε να δοθεί η ευκαιρία στους Κύπριους επενδυτές να συνεργαστούν με μεγάλα χρηματιστήρια.

Περαιτέρω, οι ίδιοι αρμόδιοι ανέφεραν ότι, στα πλαίσια της δημιουργίας νέας διοικητικής δομής στο ΧΑΚ και μετά από συμφωνία με τη Συντεχνία Υπαλλήλων Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου και το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών, ο προϋπολογισμός του ΧΑΚ για το 2011 περιλαμβάνει πρόνοια για δημιουργία τεσσάρων νέων θέσεων, αναβάθμιση αριθμού άλλων θέσεων και κατάργηση τριών θέσεων. Μεταξύ των υπό δημιουργία τεσσάρων θέσεων περιλαμβάνεται θέση Πρώτου Λειτουργού [Κλ. Α14(ii)].

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες του νομοσχεδίου, κατά πλειοψηφία του προέδρου της βουλευτή της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, τάσσεται υπέρ της ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο, για την κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού του ΧΑΚ για το 2011.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου στην ολομέλεια του σώματος.

 

1η Φεβρουαρίου 2011

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων