Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών του 2011

Νόμος του 2011»

Παρόντες:

Αριστοφάνης Γεωργίου, πρόεδρος Σωτήρης Σαμψών
Ανδρέας Μουσκάλλης Σοφοκλής Φυττής
Κλαύδιος Μαυροχάννας Γιώργος Βαρνάβα
Λευτέρης Χριστοφόρου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 26 Ιανουαρίου 2011. Στα πλαίσια της μελέτης του νομοσχεδίου κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Εσωτερικών και του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας του ίδιου υπουργείου, ο πρόεδρος και εκπρόσωποι του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών (ΚΦΙΚΒ), καθώς και εκπρόσωποι της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας, του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης και της Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων.

Ο προϋπολογισμός του ΚΦΙΚΒ για το 2011 είναι ισοσκελισμένος και προβλέπει δαπάνες ύψους €101.000.040 και έσοδα του ίδιου ύψους, σε σύγκριση με ποσό ύψους €96.276.900 για το 2010, καθώς και εγγυήσεις ύψους €75.000.000, σε σύγκριση με ποσό ύψους €39.297.833 για το 2010.

Οι προϋπολογιζόμενες δαπάνες αναλύονται ως ακολούθως:

   

1. Διαχειριστικά έξοδα

  5.850.030

2. Παραχώρηση δανείων Σχεδίου Αποκατάστασης Προπολεμικής Φερεγγυότητας

  58.000.000

3. Επιχορήγηση επιτοκίου δανείων

  17.000.000

4. Πληρωμές λόγω εγγυήσεων

  10

5. Μεταφορά εισπράξεων στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας από αποπληρωμές δανείων

  20.000.000

6. Μη προβλεπόμενες δαπάνες και αποθεματικό

  150.000

--------------------

Σύνολο   101.000.040

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στην εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το υπό αναφορά νομοσχέδιο, στις σχετικές δαπάνες περιλαμβάνεται πρόνοια για ποσό ύψους €58.000.000 για παραχώρηση δανείων μέσω του Σχεδίου Αποκατάστασης Προπολεμικής Φερεγγυότητας. Από το ποσό αυτό €52.000.000 προϋπολογίζεται να παραχωρηθούν για σπουδαστικά δάνεια, €3.929.990 για δάνεια σε νέα ζευγάρια, €1.900.000 για δάνεια σχετικά με ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και €170.000 για δάνεια σε σωματεία και οργανώσεις.

Σύμφωνα με την ίδια έκθεση, τα προϋπολογιζόμενα έσοδα του ΚΦΙΚΒ προέρχονται κυρίως από κρατική χορηγία, από άτοκα δάνεια από το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας για το Σχέδιο Αποκατάστασης Προπολεμικής Φερεγγυότητας, από αποπληρωμές δανείων και τόκων και εισπράξεις από ανάκτηση πληρωμών λόγω εγγυήσεων μέσω του Σχεδίου Αποκατάστασης Προπολεμικής Φερεγγυότητας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, η κρατική χορηγία προς τον ΚΦΙΚΒ για το 2011, που περιλαμβάνεται στα έσοδα του φορέα, ανέρχεται στο ποσό των €23.000.000, σε σύγκριση με ποσό ύψους €17.776.870 για το 2010, από τα οποία ποσό ύψους €6.000.000 αφορά διοικητικά έξοδα και το υπόλοιπο ποσό, ύψους €17.000.000, αφορά την επιχορήγηση επιτοκίου δανείων μέσω του Σχεδίου Αποκατάστασης Προπολεμικής Φερεγγυότητας με εγγύηση του ΚΦΙΚΒ. Στα έσοδα περιλαμβάνεται επίσης ποσό ύψους €58.000.01, σε σύγκριση με ποσό ύψους €60.500.000 για το 2010, ως άτοκα δάνεια από το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας για την παραχώρηση δανείων μέσω του Σχεδίου Αποκατάστασης Προπολεμικής Φερεγγυότητας και πληρωμών λόγω εγγυήσεων. Επιπλέον, μέσω του εν λόγω σχεδίου προγραμματίζεται να δοθούν εγγυήσεις ύψους €75.000.000, σε σύγκριση με αντίστοιχες εγγυήσεις ύψους €39.297.833 για το 2010, για κάλυψη δικαιούχων δανείων για στέγαση και για επαγγελματική δραστηριοποίηση.

Ειδικότερα, τα προϋπολογιζόμενα έσοδα αναλύονται ως ακολούθως:

   

1. Κρατική χορηγία

  23.000.000

2. Άτοκα δάνεια από το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας για το Σχέδιο Αποκατάστασης Προπολεμικής Φερεγγυότητας

  58.000.010

3. Αποπληρωμές δανείων και τόκων και εισπράξεις από ανάκτηση πληρωμών λόγω εγγυήσεων μέσω του Σχεδίου Αποκατάστασης Προπολεμικής Φερεγγυότητας

   

20.000.000

4. Άλλα έσοδα

  30

------------------

Σύνολο   101.000.040

Στο στάδιο της περαιτέρω μελέτης του υπό αναφορά νομοσχεδίου, ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής εξήραν το σημαντικό έργο που επιτελεί ο φορέας και παράλληλα τόνισαν ότι, παρά την παγκόσμια οικονομική κρίση που πλήττει και τη χώρα μας και, ως εκ τούτου, την ανάγκη για οικονομική περισυλλογή, ο προϋπολογισμός του φορέα παρουσιάζεται αυξημένος σε σχέση με προηγούμενα χρόνια, δίνοντας με αυτό τον τρόπο σαφέστατα το μήνυμα για στήριξη και ενίσχυση του προσφυγικού κόσμου. Επ’ αυτού ο πρόεδρος του φορέα εξέφρασε την ευαρέσκεια και την ικανοποίησή του για την παραχώρηση από την κυβέρνηση κονδυλίων αυτού του ύψους και δήλωσε ότι πρόκειται για ένα ρεαλιστικό προϋπολογισμό ο οποίος δεν είναι προϋπολογισμός λιτότητας, γεγονός που αντικατοπτρίζει τη συμπαράσταση της πολιτείας στον προσφυγικό κόσμο.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος του ΚΦΙΚΒ δήλωσε στην επιτροπή ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία που κατέχει ο φορέας, ο χρόνος αναμονής εξέτασης των αιτήσεων για παραχώρηση δανείων κρίνεται ικανοποιητικός και παραμένει ο ίδιος σε σχέση με το 2010.

Ειδικότερα, ο χρόνος αναμονής αναλύεται ως ακολούθως:

1. Για τα σπουδαστικά δάνεια, έξι μήνες.

2. Για τα επαγγελματικά δάνεια, εννέα με δώδεκα μήνες.

3. Για τα στεγαστικά δάνεια, τριάντα έξι μήνες περίπου.

4. Για τα δάνεια σε νέα ζευγάρια, εννέα με δώδεκα μήνες.

Σημειώνεται ότι για τα δάνεια για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη υπάρχει άμεση ανταπόκριση και έγκριση των σχετικών αιτήσεων.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του φορέα, κατά το 2010 εξετάστηκαν συνολικά 4 226 αιτήσεις δανείων, εκ των οποίων 1 756 για σπουδαστικά δάνεια, 1 542 για στεγαστικά δάνεια, 557 για επαγγελματικά δάνεια, 268 για νέα ζευγάρια, 102 για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και μία αίτηση για δάνεια σε σωματεία και οργανώσεις.

Ο πρόεδρος του ΚΦΙΚΒ εξέφρασε τη δέσμευση του φορέα για επανεξέταση των κριτηρίων παραχώρησης των δανείων, με σκοπό τη δικαιότερη και ορθότερη κατανομή, με προτεραιότητα σ’ αυτούς που έχουν μεγαλύτερη και πραγματική ανάγκη.

Μέλη της επιτροπής, σχολιάζοντας το χρόνο αναμονής για παραχώρηση των πιο πάνω δανείων, εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους για την καθυστέρηση που παρατηρείται όσον αφορά την έγκριση αιτήσεων που αφορούν σε δάνεια για στεγαστικούς σκοπούς και ζήτησαν όπως συντμηθεί το χρονικό διάστημα εξέτασης των αιτήσεων.

Αναφερόμενη στην εξέταση των αιτήσεων για παραχώρηση δανείων, η εκπρόσωπος του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας του Υπουργείου Εσωτερικών έθεσε το θέμα της έλλειψης προσωπικού, ιδιαίτερα λόγω της αύξησης του όγκου εργασίας σε σχέση με εκτιμήσεις ακινήτων στα κατεχόμενα. Ειδικότερα, η ίδια ζήτησε όπως μονιμοποιηθούν οι τέσσερις έκτακτοι υπάλληλοι που υπηρετούν στο τμήμα και προσληφθούν ακόμη δύο, για να μπορέσουν να καλυφθούν οι ανάγκες του τμήματος σε σχέση με την εξέταση των αιτήσεων. Επ’ αυτού η επιτροπή εξέφρασε την επιθυμία της όπως ικανοποιηθούν τα αιτήματα του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, με σκοπό να μπορέσει το τμήμα να ανταποκριθεί στις ανάγκες των καιρών, όπως αυτές διαμορφώνονται.

Ο εκπρόσωπος του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης ανέφερε πρόσθετα ότι οι διαδικασίες έκδοσης δανείων προχωρούν χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα και γίνεται προσπάθεια γρηγορότερης επεξεργασίας τους με την εγκατάσταση συστήματος ηλεκτρονικής μεταφοράς των δεδομένων μεταξύ του οργανισμού και του ΚΦΙΚΒ.

Όπως περαιτέρω ο ίδιος τόνισε, σε ό,τι αφορά το φαινόμενο της καθυστέρησης των αποπληρωμών των δανείων σε ποσοστό από 3%-6% κυρίως στο σχέδιο επαγγελματικών δανείων και προς επίλυση του προβλήματος αυτού, από το 2011 θα επιβάλλεται χρηματική επιβάρυνση στις καθυστερημένες δόσεις, κάτι με το οποίο συμφωνεί ο ΚΦΙΚΒ. Στις περιπτώσεις όπου υπάρχουν αντικειμενικά προβλήματα στην καταβολή των δόσεων (π.χ. λόγοι υγείας), ο φορέας θα ενημερώνει τον οργανισμό, ώστε να παρέχεται κάποια αναστολή στην επιβολή χρηματικής επιβάρυνσης.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες του υπό αναφορά νομοσχεδίου, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο για την κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού του ΚΦΙΚΒ για το 2011.

 

1η Φεβρουαρίου 2011

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων