Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων για το νομοσχέδιο «Ο περί Διαχείρισης της Ασφάλειας των Οδικών Υποδομών Νόμος του 2011»

Παρόντες:

Ζαχαρίας Κουλίας, πρόεδρος Σκεύη Κούτρα Κουκουμά
Αντώνης Αντωνίου Κλαύδιος Μαυροχάννας
Αντρέας Φακοντής Γεώργιος Γεωργίου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 25 Ιανουαρίου 2011. Στα πλαίσια της συνεδρίασης αυτής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, του Τμήματος Δημοσίων Έργων, του Κλάδου Κυκλοφοριακών Μελετών και της Μονάδας Οδικής Ασφάλειας του ίδιου υπουργείου, του Υπουργείου Εσωτερικών και του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως του ίδιου υπουργείου, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, της Επαρχιακής Διοίκησης Λευκωσίας, της αστυνομίας, της Ένωσης Δήμων Κύπρου, της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου, καθώς και του ΕΤΕΚ.

Σκοπός του προτεινόμενου νόμου είναι η εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2008/96/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Νοεμβρίου 2008 για τη διαχείριση της ασφάλειας των οδικών υποδομών.

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το υπό αναφορά νομοσχέδιο και την εκπρόσωπο του Τμήματος Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, ο προτεινόμενος νόμος αποσκοπεί στη βελτίωση του επιπέδου της οδικής ασφάλειας στο διευρωπαϊκό οδικό δίκτυο μέσω της αναβάθμισης της σχετικής υποδομής, της καθιέρωσης των ελέγχων και επιθεωρήσεων οδικής ασφάλειας, καθώς και του διορισμού και εκπαίδευσης ελεγκτών οδικής ασφάλειας. Η εν λόγω Οδηγία προτείνεται να υιοθετηθεί στα πλαίσια του στόχου για μείωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση του αριθμού των θυμάτων σε οδικές συγκρούσεις.

Σύμφωνα με την ίδια εκπρόσωπο, το Τμήμα Δημοσίων Έργων αποφάσισε όπως το πεδίο εφαρμογής της προτεινόμενης νομοθεσίας επεκταθεί, για να καλύψει πέραν του διευρωπαϊκού οδικού δικτύου και όλους τους αυτοκινητόδρομους οι οποίοι εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του τμήματος.

Ειδικότερα, το νομοσχέδιο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, διατάξεις που προβλέπουν την καθιέρωση και την εφαρμογή διαδικασιών για:

1. την αξιολόγηση των επιπτώσεων της οδικής ασφάλειας,

2. τους ελέγχους οδικής ασφάλειας,

3. την κατάταξη και διαχείριση της ασφάλειας του οδικού δικτύου, και

4. τις επιθεωρήσεις ασφαλείας.

Επιπρόσθετα, το νομοσχέδιο περιλαμβάνει διατάξεις για έκδοση κατευθυντήριων γραμμών για καλύτερη εφαρμογή των πιο πάνω αναφερόμενων διαδικασιών, σύνταξη έκθεσης για κάθε θανατηφόρα σύγκρουση σε δρόμο που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της νομοθεσίας, κατάλληλη εκπαίδευση και πιστοποίηση λειτουργών που θα πραγματοποιούν τους ελέγχους οδικής ασφάλειας, καθώς και υπολογισμό του μέσου κοινωνικού κόστους μιας σοβαρής ή θανατηφόρας σύγκρουσης σε δρόμο που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του νομοσχεδίου.

Στο στάδιο της συζήτησης του εν λόγω νομοσχεδίου στην επιτροπή οι εκπρόσωποι του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως του Υπουργείου Εσωτερικών, της Επαρχιακής Διοίκησης Λευκωσίας, της αστυνομίας, της Ένωσης Δήμων Κύπρου, καθώς και της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου εισηγήθηκαν όπως το πεδίο εφαρμογής της προτεινόμενης νομοθεσίας επεκταθεί περαιτέρω, έτσι ώστε να καλύψει και το δευτερεύον οδικό δίκτυο, για σκοπούς βελτίωσης του επιπέδου οδικής ασφάλειας σε μεγαλύτερη έκταση.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τις προτεινόμενες διατάξεις.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της και υιοθετώντας τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο, όπως αυτό κατατέθηκε από την εκτελεστική εξουσία.

 

1η Φεβρουαρίου 2011

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων