Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 6) Νόμος του 2010»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Αβέρωφ Νεοφύτου
Γιάννος Λαμάρης Μαρία Κυριακού
Ντίνος Χατζηνικόλας Μαρίνος Σιζόπουλος

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 24 και την 31η Ιανουαρίου 2011. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμου αφενός για διόρθωση διάφορων ρυθμίσεων στο βασικό νόμο και αφετέρου για ρύθμιση του επιβλητέου συντελεστή ΦΠΑ στις αναπνευστικές συσκευές για θεραπεία του άσθματος και στα σπιρόμετρα που χρησιμοποιούνται για καταμέτρηση της αναπνευστικής ικανότητας.

Οι προτεινόμενες νομοθετικές ρυθμίσεις προβλέπουν τα ακόλουθα:

1. Τη διαγραφή της υφιστάμενης στη βασική νομοθεσία διάταξης που προβλέπει την υπαγωγή στο μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ, ύψους 5%, των αναπνευστικών συσκευών για θεραπεία του άσθματος και των σπιρόμετρων για καταμέτρηση της αναπνευστικής ικανότητας του ασθενούς, ώστε αυτά να υπαχθούν πλέον στον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ, ύψους 15%.

2. Τη διόρθωση ορισμένων ρυθμίσεων που αφορούν την υποβολή του ανακεφαλαιωτικού πίνακα σε σχέση με παροχές υπηρεσιών προς άλλα κράτη μέλη, του χρονικού περιθωρίου για υποβολή διορθωτικού ανακεφαλαιωτικού πίνακα, όπως και για θέσπιση διοικητικής ποινής για τη μη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις εγγραφής και/ή ακύρωσης εγγραφής που προκύπτουν από το βασικό νόμο, κατά τρόπο που οι σχετικές διατάξεις να ανταποκρίνονται πληρέστερα στο λεκτικό της σχετικής κοινοτικής νομοθεσίας.

Στα πλαίσια της συζήτησης του υπό αναφορά νομοσχεδίου, οι αρμόδιοι ενημέρωσαν την επιτροπή ειδικότερα για την ανάγκη διόρθωσης της διάταξης που αφορά τη φορολόγηση των αναπνευστικών συσκευών για θεραπεία του άσθματος και των σπιρόμετρων για καταμέτρηση της αναπνευστικής ικανότητας του ασθενούς, με την υπαγωγή των εν λόγω προϊόντων από το μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ προς 5% στον κανονικό συντελεστή. Συναφώς ανέφεραν ότι, σύμφωνα με το άρθρο 98 της κοινοτικής Οδηγίας 2006/112/ΕΚ, σε σχέση με το ΦΠΑ παρέχεται μεν η δυνατότητα στα κράτη μέλη να εφαρμόζουν μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ (όχι κάτω του 5%), μεταξύ άλλων, για τον ιατρικό εξοπλισμό, τα βοηθητικά όργανα και άλλες συσκευές που συνήθως χρησιμοποιούνται για την ανακούφιση ή την αντιμετώπιση αναπηριών, εφόσον όμως αυτά προορίζονται αποκλειστικά για προσωπική χρήση από αναπήρους. Από την εν λόγω διατύπωση της σχετικής κοινοτικής διάταξης της Οδηγίας προκύπτει σαφώς ότι δεν επιτρέπεται η επιβολή μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ (5%) στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο εξοπλισμός αυτός δεν προορίζεται για προσωπική χρήση από αναπήρους, αλλά για ευρύτερη χρήση, όπως είναι η περίπτωση των πιο πάνω προϊόντων.

Σύμφωνα με τους ίδιους εκπροσώπους, η εν λόγω τροποποίηση καθίσταται επιβεβλημένη λόγω και της σχετικής επιστολής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ημερομηνίας 23ης Απριλίου 2010, προς την Κυπριακή Δημοκρατία, σε σχέση με παράβαση του κοινοτικού δικαίου και συγκεκριμένα του άρθρου 98 και Παραρτήματος ΙΙΙ της Οδηγίας 2006/112/ΕΚ.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατά πλειοψηφία του προέδρου της βουλευτή της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά Νέες Δυνάμεις, καθώς και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, τάσσεται υπέρ της ψήφισης του υπό συζήτηση νομοσχεδίου σε νόμο, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2011».

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

1η Φεβρουαρίου 2011

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων