Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών του 2011 Νόμος του 2011»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος

Αβέρωφ Νεοφύτου

Γιάννος Λαμάρης

Μαρία Κυριακού

Ντίνος Χατζηνικόλας

Μαρίνος Σιζόπουλος

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 24 και την 31η Ιανουαρίου 2011. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος και ο Επίτροπος Αγροτικών Πληρωμών.

Ο προϋπολογισμός του Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών για το 2011 προβλέπει δαπάνες ύψους €12.305.660 και έσοδα ύψους €10.160.000, τα οποία προέρχονται κυρίως από χορηγίες (€9.500.000).

Οι κυριότερες δαπάνες του οργανισμού αναλύονται σε δαπάνες προσωπικού (€8.518.200), λειτουργικές δαπάνες (€2.743.360) και κεφαλαιουχικές δαπάνες (€1.044.100).

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή, οι προνοούμενες δαπάνες θα χρηματοδοτηθούν από την κρατική χορηγία, ενώ το υπόλοιπο ποσό από άλλες πηγές εσόδων και χρηματικά διαθέσιμα του οργανισμού.

Περαιτέρω, αναφορικά με τη μείωση που παρατηρείται στις συνολικές δαπάνες του οργανισμού, σε σύγκριση με αυτές του 2010 (€12.686.700), όπως έχει κατατεθεί, αυτή οφείλεται στις μειώσεις κυρίως των λειτουργικών και κεφαλαιουχικών δαπανών, ως αποτέλεσμα της προσπάθειας μείωσης των δαπανών του προϋπολογισμού, σύμφωνα με τις υποδείξεις του Υπουργείου Οικονομικών.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, η παρατηρούμενη αύξηση των δαπανών αφορά τις απολαβές του προσωπικού (€353.180) και οφείλεται κυρίως στην αύξηση του τιμαριθμικού επιδόματος, στην αύξηση του ποσοστού εισφοράς στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και στην αύξηση του ποσού για παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης του προσωπικού και των συνταξιούχων του οργανισμού.

Σύμφωνα με τους αρμοδίους, ο οργανισμός υπολογίζει να καταβάλει τις ακόλουθες πληρωμές κατά το έτος 2011:

1. Για τη στήριξη των κοινών οργανώσεων αγοράς €13 εκατομ., από τα οποία το 92% περίπου θα καλυφθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ το υπόλοιπο 8% από εθνικά κονδύλια.

2. Για την καταβολή των άμεσων ενισχύσεων, στα πλαίσια του Σχεδίου Ενιαίας Εκταρικής Επιδότησης, του Μεταβατικού Καθεστώτος Ενίσχυσης της Μεταποίησης των Εσπεριδοειδών, καθώς και των άμεσων ενισχύσεων για την κτηνοτροφία (€83 εκατομ.). Σημειώνεται ότι για τις εκταρικές επιδοτήσεις το ποσοστό συγχρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση αναμένεται να ανέλθει στο 80% περίπου, ενώ οι άμεσες πληρωμές για την κτηνοτροφία θα καλυφθούν εξ ολοκλήρου από εθνικά κονδύλια.

3. Για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης, στα πλαίσια του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013, περίπου €51 εκατομ., με ποσοστό συγχρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση που ανέρχεται στο 50%.

Στα πλαίσια της συζήτησης του υπό αναφορά προϋπολογισμού, οι αρμόδιοι ενημέρωσαν την επιτροπή για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο οργανισμός σε σχέση με τη στελέχωσή του, αφού σ’ αυτόν υπηρετεί μεγάλος αριθμός έκτακτων υπαλλήλων. Όπως ανέφεραν, σχετικά με το έκτακτο αυτό προσωπικό ο στόχος είναι η εργοδότησή του σε θέσεις στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, με αποτέλεσμα ο οργανισμός να έχει σοβαρή απώλεια αποκτηθείσας εμπειρίας και εξειδίκευσης. Το γεγονός αυτό δημιουργεί δυσκολίες στη συμμόρφωση του οργανισμού με ένα από τα κριτήρια δέσμευσης που τίθενται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο απαιτεί τη στελέχωση του οργανισμού με άρτια καταρτισμένο προσωπικό. Οι ίδιοι αρμόδιοι δήλωσαν συναφώς ότι ο οργανισμός βρίσκεται σε διαβούλευση με το αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου Οικονομικών για δημιουργία ικανοποιητικού αριθμού μόνιμων θέσεων, προς οριστική επίλυση του προβλήματος στελέχωσης.

Σημειώνεται ότι στον οργανισμό υπηρετούν σήμερα δύο (2) αξιωματούχοι, εκατόν έντεκα (111) μόνιμοι υπάλληλοι, εκατό δεκαέξι (116) έκτακτοι υπάλληλοι, εκ των οποίων οι ενενήντα εννέα (99) κατέχουν συμβόλαια αορίστου διάρκειας και τέσσερις (4) ωρομίσθιοι σε μόνιμη βάση. Η προσπάθεια για την πλήρωση των κενών μόνιμων θέσεων συνεχίστηκε μέσα στο 2010. Οι εγκεκριμένες μόνιμες θέσεις είναι εκατό τριάντα τέσσερις (134) και βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαδικασίες πλήρωσης δεκαπέντε (15) θέσεων, ενώ οι διαδικασίες για την πλήρωση άλλων οκτώ (8) θέσεων εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθούν εντός του πρώτου εξαμήνου του 2011.

Αναφορικά με τις δοθείσες επιδοτήσεις, οι ίδιοι αρμόδιοι ανέφεραν ότι το συνολικό ποσό που δαπανήθηκε το 2010 ανέρχεται στο ποσό ύψους €66 εκατομ. και το 2011 αναμένεται να δαπανηθεί ποσό ύψους €143 εκατομ.

Σημειώνεται ότι, στα πλαίσια της περαιτέρω συζήτησης του υπό αναφορά προϋπολογισμού, μέλη της επιτροπής επισήμαναν στους αρμοδίους του οργανισμού ότι παρατηρείται μεγάλη καθυστέρηση στην καταβολή επιδότησης στους δικαιούχους. Συναφώς οι αρμόδιοι ενημέρωσαν την επιτροπή για την καταβολή συνολικού ποσού ύψους €32 εκατομ. το Δεκέμβριο του 2010 σε αριθμό δικαιούχων, δηλώνοντας ταυτόχρονα ότι η νόμιμη περίοδος εντός της οποίας είναι δυνατό να γίνονται οι προαναφερόμενες πληρωμές επεκτείνεται μέχρι τις 30 Ιουνίου του 2011.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες του υπό συζήτηση νομοσχεδίου, κατά πλειοψηφία του προέδρου της βουλευτή της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, καθώς και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, τάσσεται υπέρ της ψήφισης του υπό συζήτηση νομοσχεδίου σε νόμο, για την κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού του Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών για το 2011.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

 

1η Φεβρουαρίου 2011

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων