Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για τους κανονισμούς «Οι περί Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού-Αμαθούντας (Χορήγηση Αδειών) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2010»

Παρόντες:

Γιάννος Λαμάρης, πρόεδρος Νίκος Τορναρίτης
Σκεύη Κούτρα Κουκουμά Νεόφυτος Κωνσταντίνου
Ιωνάς Νικολάου Άγγελος Βότσης
Χρήστος Στυλιανίδης Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 24 Ιανουαρίου 2011. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού-Αμαθούντας και της συνδικαλιστικής οργάνωσης ΠΑΣΥΔΥ. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ, ΟΗΟ-ΣΕΚ και ΔΕΟΚ, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στην επιτροπή.

Σκοπός των κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση τα άρθρα 15A και 49 του περί Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμου, είναι η τροποποίηση των περί Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού-Αμαθούντας (Χορήγηση Αδειών) Κανονισμών, ώστε ο χρόνος απουσίας των υπαλλήλων του εν λόγω συμβουλίου λόγω λήψης γονικής άδειας χωρίς απολαβές να λογίζεται ως άδεια απουσίας χωρίς απολαβές για λόγους δημοσίου συμφέροντος και να μετρά ως πραγματική υπηρεσία για σκοπούς προαγωγής, προσαυξήσεων και συντάξεων, κατ’ ανάλογο τρόπο με τις ρυθμίσεις που ισχύουν ήδη για τους δημόσιους υπαλλήλους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από το Υπουργείο Εσωτερικών και τους εκπροσώπους του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού-Αμαθούντας, με τους υπό αναφορά κανονισμούς υλοποιείται σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ώστε ο χρόνος απουσίας υπαλλήλων λόγω λήψης γονικής άδειας χωρίς απολαβές να λογίζεται ως άδεια απουσίας χωρίς απολαβές για λόγους δημοσίου συμφέροντος και να μετρά ως πραγματική υπηρεσία για σκοπούς προαγωγής, προσαυξήσεων και συντάξεων και για τους υπαλλήλους του υπό αναφορά συμβουλίου, κατ’ ανάλογο τρόπο με τις ρυθμίσεις που ήδη ισχύουν για τους δημόσιους υπαλλήλους.

Όλες οι πλευρές που κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή, δήλωσαν πως υιοθετούν πλήρως τις πρόνοιες των προτεινόμενων κανονισμών.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκριση των κανονισμών, αφού προηγουμένως τροποποιηθεί ο τίτλος τους, ώστε να αναφέρονται ως «Οι περί Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού-Αμαθούντας (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2011».

 

 

 

 

31 Ιανουαρίου 2011

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων