Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων για το νομοσχέδιο «Ο περί Παραγωγής και Εμπορίας Φυτικού Πολλαπλασιαστικού Υλικού (Τροποποιητικός) Νόμος του 2010»

Παρόντες:

Ντίνος Χατζηνικόλας, πρόεδρος Γεώργιος Τάσου
Πανίκος Χάμπας Αντώνης Αντωνίου
Μαρία Κυριακού  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων μελέτησε το υπό αναφορά νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 13 και 20 Ιανουαρίου 2011. Στο στάδιο της μελέτης του νομοσχεδίου κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Τμήματος Γεωργίας και του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του ΚΕΒΕ, του Συνδέσμου Καλλιεργητών Ανθέων και Φυτών και των αγροτικών οργανώσεων ΠΕΚ, ΕΚΑ, “Αγροτική” και “Παναγροτικός Σύνδεσμος”. Το Τμήμα Περιβάλλοντος και το Συμβούλιο Παραγωγής και Εμπορίας Φυτικού Πολλαπλασιαστικού Υλικού του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, η ΟΕΒ, η αγροτική οργάνωση “Ευρωαγροτικός”, ο Κυπριακός Σύνδεσμος Φυτοπροστασίας, ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ανθοκαλλιεργητών, η Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών και Οικολογικών Οργανώσεων και το Κυπριακό Ίδρυμα Προστασίας του Περιβάλλοντος “Terra Cypria”, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός του προτεινόμενου νόμου είναι η τροποποίηση του περί Παραγωγής και Εμπορίας Φυτικού Πολλαπλασιαστικού Υλικού Νόμου [Νόμος αριθμός 149(Ι) του 2009], ώστε να καταστεί λειτουργικότερη η εφαρμογή του.

Πιο συγκεκριμένα, στο υπό αναφορά νομοσχέδιο περιλαμβάνονται πρόνοιες αναφορικά με τα ακόλουθα:

1. Την ποινικοποίηση των παραβάσεων όλων των κανονιστικών ή ατομικών διοικητικών πράξεων οι οποίες προβλέπονται στον υπό τροποποίηση νόμο ή στη δυνάμει αυτού εκδοθείσα δευτερογενή νομοθεσία.

2. Την παραχώρηση δυνατότητας έκδοσης κανονιστικών διοικητικών πράξεων με τις οποίες να παρέχεται η εξουσιοδότηση για:

α. έκδοση γνωστοποιήσεων του Συμβουλίου Ελέγχου Παραγωγής και Εμπορίας Φυτικού Πολλαπλασιαστικού Υλικού για τη ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τους κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του υπό τροποποίηση νόμου,

β. έκδοση διαταγμάτων του υπουργού για τροποποίηση οποιουδήποτε παραρτήματος των εν λόγω κανονισμών,

γ. εκτέλεση των καθηκόντων του πιο πάνω αναφερόμενου συμβουλίου και του Τμήματος Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος από αρμόζοντα νομικά πρόσωπα,

δ. χορήγηση εξουσιών σε εμπειρογνώμονες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όταν η εν λόγω εξουσιοδότηση συνιστά υποχρέωση της Δημοκρατίας δυνάμει του ευρωπαϊκού δικαίου.

Σημειώνεται ότι το υπό εξέταση νομοσχέδιο κατατέθηκε στη Βουλή μαζί με τους κανονισμούς «Οι περί Παραγωγής και Εμπορίας του Πολλαπλασιαστικού Υλικού Οπωροφόρων Φυτών και Οπωροφόρων Φυτών που Προορίζονται για την Παραγωγή Φρούτων Κανονισμοί του 2010» και έτυχαν ταυτόχρονης μελέτης από την επιτροπή. Ωστόσο, για λόγους που συνίστανται στην ανάγκη της εκ των προτέρων παροχής εξουσιοδότησης έκδοσης των σχετικών κανονισμών, κρίνεται σκόπιμο όπως οι εν λόγω κανονισμοί τεθούν ενώπιον της ολομέλειας του σώματος σε μεταγενέστερο στάδιο και αφού προηγηθεί η ψήφιση του υπό αναφορά νομοσχεδίου.

Στα πλαίσια της εξέτασης του νομοσχεδίου από την επιτροπή, η εκπρόσωπος του Τμήματος Γεωργίας ανέφερε ότι η ψήφισή του κρίνεται απαραίτητη για την εναρμόνιση του εθνικού νομοθετικού πλαισίου με την ευρωπαϊκή νομοθεσία στον τομέα του φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού, η οποία θα επιτευχθεί με την έγκριση των κανονισμών που συνοδεύουν το νομοσχέδιο.

Όλοι οι εμπλεκόμενοι συμφώνησαν με τις πρόνοιες που περιλαμβάνονται στο υπό εξέταση νομοσχέδιο.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, κατά πλειοψηφία των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Συναγερμού και του Δημοκρατικού Κόμματος, εισηγείται στην ολομέλεια του σώματος την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο, όπως αυτό κατατέθηκε από την εκτελεστική εξουσία, αφού προηγουμένως τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Παραγωγής και Εμπορίας Φυτικού Πολλαπλασιαστικού Υλικού (Τροποποιητικός) Νόμος του 2011».

Ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί του νομοσχεδίου κατά τη συζήτησή του ενώπιον της ολομέλειας του σώματος.

25 Ιανουαρίου 2011

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων