Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του Κυπριακού Οργανισμού Διαχείρισης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών του 2011 Νόμος του 2010»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Ντίνος Χατζηνικόλας
Άγγελος Βότσης Λευτέρης Χριστοφόρου
Σταύρος Ευαγόρου Μαρία Κυριακού
Γιάννος Λαμάρης Μαρίνος Σιζόπουλος

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 17 και 24 Ιανουαρίου 2011. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και ο γενικός διευθυντής του Κυπριακού Οργανισμού Διαχείρισης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών (ΚΟΔΑΠ).

Ο προϋπολογισμός του ΚΟΔΑΠ για το έτος 2011 προβλέπει δαπάνες ύψους €29.841.690 και έσοδα ύψους €24.611.345, τα οποία προέρχονται από συνδρομές των μελών (€24.446.545) και εισπρακτέους τόκους (€164.800).

Οι συνολικές δαπάνες του ΚΟΔΑΠ για το 2011 αναλύονται ως ακολούθως:

1. Δαπάνες αγοράς και διατήρησης αποθεμάτων πετρελαιοειδών (€29.146.627).

2. Άλλες δαπάνες (€308.900).

3. Αποδοχές προσωπικού και δικαιώματα παραστάσεως διοικητικού συμβουλίου (€206.063).

4. Μη προβλεπόμενες δαπάνες (€170.000).

5. Κεφαλαιουχικές δαπάνες (εκτός αποθεμάτων) (€10.000).

6. Δημιουργία τερματικού πετρελαιοειδών (€100).

Όπως είναι γνωστό, ο ΚΟΔΑΠ είναι οργανισμός δημόσιου δικαίου και συστάθηκε για σκοπούς εναρμόνισης με το κοινοτικό κεκτημένο, με στόχο τη διατήρηση αποθεμάτων πετρελαιοειδών, για να διασφαλίζονται τα ελάχιστα εθνικά αποθέματα και αυτά να είναι διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή και με τέτοιο τρόπο, ώστε, σε περίπτωση ελλείψεων στην προμήθεια ενέργειας, ο Υπουργός Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού να μπορεί να αποδεσμεύσει ποσότητές τους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, οι ποσότητες πετρελαϊκών αποθεμάτων που υποχρεούται να τηρεί ο ΚΟΔΑΠ πρέπει να ικανοποιούν τις ανάγκες της εσωτερικής αγοράς για ενενήντα ημέρες. Για το 2010 αυτές ανέρχονταν σε 607 700 μετρικούς τόνους (ΜΤ) και το 2011 δεν αναμένεται ουσιαστική αύξηση στην υποχρέωση τήρησης αποθεμάτων.

Κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού ενώπιον της επιτροπής οι εκπρόσωποι του ΚΟΔΑΠ ανέφεραν ότι, εξαιτίας της ανεπάρκειας αποθηκευτικών χώρων στην Κύπρο, η Δημοκρατία έχει συνάψει διακρατικές συμφωνίες με την Ελλάδα και την Ολλανδία, στις οποίες τηρούνται αποθέματα που είναι άμεσα διαθέσιμα, σε περίπτωση που αυτά ζητηθούν.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το νομοσχέδιο, το 2010 ο ΚΟΔΑΠ εκπλήρωσε την αποστολή του για την τήρηση αποθεμάτων ως ακολούθως:

1. Ιδιόκτητα αποθέματα αποθηκευμένα στην Κυπριακή

Εταιρεία Αποθήκευσης Πετρελαιοειδών Λτδ (ΚΕΤΑΠ) 90 700 ΜΤ.

2. Ιδιόκτητα αποθέματα αποθηκευμένα στην Ελλάδα 137 400 ΜΤ.

3. Ενοικιαζόμενα αποθέματα στην Ολλανδία 200 000 ΜΤ.

4. Συμφωνία εκχώρησης αποθεμάτων μαζούτ με ΑΗΚ 135 000 ΜΤ.

5. Συμφωνία εκχώρησης αποθεμάτων γκαζόιλ με ΑΗΚ 25 000 ΜΤ.

6. Ελάχιστα αποθέματα πετρελαιοειδών 30 900 ΜΤ.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, για το 2011 προβλέπεται η αύξηση των ιδιόκτητων αποθεμάτων με την αγορά 5 000 ΜΤ βενζίνης έναντι δαπάνης €3,25 εκατομ., η οποία προβλέπεται να καλυφθεί από υφιστάμενους πόρους του οργανισμού. Η δαπάνη αγοράς αποθεμάτων προϋπολογίστηκε με βάση τις τρέχουσες διεθνείς τιμές τον Ιούλιο του 2010. Αν οι τιμές αυτές διαφοροποιηθούν, τότε, σύμφωνα με τους εκπροσώπους του ΚΟΔΑΠ, θα διαφοροποιηθεί ανάλογα η ποσότητα που θα αγοραστεί και η σχετική δαπάνη για την αγορά αποθεμάτων.

Σημειώνεται ότι οι δαπάνες αποθήκευσης, ενοικίασης και ασφάλισης των αποθεμάτων για το 2011 υπολογίζεται να ανέλθουν σε €16,8 εκατομ.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες του νομοσχεδίου, κατά πλειοψηφία του προέδρου και του μέλους της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, τάσσεται υπέρ της ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο για την κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού του ΚΟΔΑΠ για το 2011, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Προϋπολογισμού του Κυπριακού Οργανισμού Διαχείρισης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών του 2011 Νόμος του 2011».

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

25 Ιανουαρίου 2011

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων