Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για το νομοσχέδιο «Ο περί Ανώτερου Τεχνολογικού Ινστιτούτου Κύπρου (Κατάργηση) Νόμος του 2010»

Παρόντες:

Πάμπης Κυρίτσης, πρόεδρος Χρήστος Στυλιανίδης
Αντρέας Φακοντής Αντώνης Αντωνίου
Σκεύη Κούτρα Κουκουμά Αθηνά Κυριακίδου
Μαρία Κυριακού Ρούλα Μαυρονικόλα

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε τέσσερις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 24 Ιουνίου, 30 Σεπτεμβρίου και 11 Νοεμβρίου 2010 και στις 20 Ιανουαρίου 2011. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής ο γενικός διευθυντής και εκπρόσωποι του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, εκπρόσωποι του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του διοικητικού συμβουλίου του Ανώτερου Τεχνολογικού Ινστιτούτου (ΑΤΙ) και της ΠΑΣΥΔΥ (Κλάδος Υπαλλήλων ΑΤΙ).

Σκοπός του προτεινόμενου νόμου είναι η κατάργηση του περί Ανώτερου Τεχνολογικού Ινστιτούτου Κύπρου Νόμου του 1999 [Ν. 115(Ι)/1999] και κατ’ ακολουθίαν ο τερματισμός της λειτουργίας του ΑΤΙ, η μεταβίβαση όλης της κινητής και ακίνητης περιουσίας του στη Δημοκρατία, καθώς και η μεταφορά και φύλαξη στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων των μητρώων στα οποία τηρούνται τα στοιχεία των φοιτητών, των αποφοίτων και του ακαδημαϊκού προσωπικού του ΑΤΙ, έτσι ώστε να είναι δυνατή η εξασφάλιση σχετικών βεβαιώσεων από τους ενδιαφερομένους. Περαιτέρω, με σχετική μεταβατική διάταξη του προτεινόμενου νόμου ρυθμίζεται η περίπτωση κατά την οποία, κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του, εκκρεμούν οποιεσδήποτε δικαστικές διαδικασίες υπό ή κατά του ΑΤΙ και ορίζεται ότι αυτές συνεχίζονται υπό ή κατά της Δημοκρατίας, η οποία υπεισέρχεται στις εν λόγω διαδικασίες ως νόμιμος διάδοχος του ΑΤΙ.

Σημειώνεται επίσης ότι, με βάση το άρθρο 8 του νομοσχεδίου, ο προτεινόμενος νόμος θα τεθεί σε ισχύ, εν όλω ή εν μέρει, με διάταγμα του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το νομοσχέδιο, με την έναρξη της λειτουργίας του ΤΕΠΑΚ το 2006 το Υπουργικό Συμβούλιο, με τις υπ’ αριθμόν 63.420 και 63.924 αποφάσεις του, ημερομηνίας 23 Φεβρουαρίου 2006 και 2 Ιουνίου 2006, αντίστοιχα, αποφάσισε τον τερματισμό της εισδοχής νέων φοιτητών στο ΑΤΙ από το Σεπτέμβριο του 2006 και την παραχώρηση των κτιριακών του εγκαταστάσεων στο Ινστιτούτο Κύπρου. Σύμφωνα με την ίδια έκθεση, το Υπουργικό Συμβούλιο με νεότερη απόφασή του, ημερομηνίας 3 Δεκεμβρίου 2009, εξουσιοδότησε την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων όπως, σε συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία, το διοικητικό συμβούλιο του ΑΤΙ και άλλους εμπλεκόμενους φορείς, εξετάσει τρόπους επίλυσης των ζητημάτων που προέκυψαν από τις δύο προαναφερόμενες αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου και στο πλαίσιο της εξουσιοδότησης αυτής ετοιμάστηκε το παρόν νομοσχέδιο.

Κατά την πρώτη συνεδρία της επιτροπής, ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων δήλωσε ότι το υπουργείο του ενημέρωσε το διοικητικό συμβούλιο του ΑΤΙ για τις πρόνοιες του νομοσχεδίου κατά τη συνεδρία του διοικητικού συμβουλίου, ημερομηνίας 28 Απριλίου 2010, και ότι κατά την εν λόγω συνεδρία τα τέσσερα από τα δέκα μέλη του συμβουλίου, τα οποία προέρχονται από το ακαδημαϊκό προσωπικό του ΑΤΙ, διαφώνησαν με την κατάργηση του περί Ανώτερου Τεχνολογικού Ινστιτούτου Νόμου, προτού αποφασιστεί το μέλλον του προσωπικού του ινστιτούτου. Συναφώς, ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων τόνισε ότι τα ωφελήματα και το εργασιακό καθεστώς του προσωπικού του ΑΤΙ δε ρυθμίζονται στον περί Ανώτερου Τεχνολογικού Ινστιτούτου Νόμο, αλλά ρυθμίζονται αφενός στον περί Προϋπολογισμού Νόμο, όπου οι θέσεις αυτές είναι σημειωμένες με διπλό σταυρό, και αφετέρου στον περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμο, όπου στο άρθρο 46 διασφαλίζεται ότι, σε περίπτωση κατάργησης θέσης, ο κάτοχος αυτής θεωρείται ότι εξακολουθεί να την κατέχει μαζί με όλα τα προνόμια και ωφελήματά της μέχρις ότου ο κάτοχος της θέσης που καταργήθηκε με αυτό τον τρόπο αφυπηρετήσει ή διοριστεί ή προαχθεί είτε σε θέση που δημιουργήθηκε είτε σε άλλη θέση.

Περαιτέρω, κατά την πρώτη συνεδρία της επιτροπής, ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ενημέρωσε την επιτροπή ότι για τα θέματα του προσωπικού του ΑΤΙ βρίσκονταν σε εξέλιξη διαβουλεύσεις, στο πλαίσιο της Μικτής Επιτροπής Προσωπικού, αναφέροντας ότι αυτές αναμενόταν να ολοκληρωθούν σύντομα. Ειδικότερα, σύμφωνα με τον ίδιο, στο εναπομείναν προσωπικό του ΑΤΙ είχε δοθεί η επιλογή είτε της ένταξης στο προσωπικό του ΤΕΠΑΚ είτε της παραμονής στη δημόσια υπηρεσία με μία επιπλέον προσαύξηση.

Ο εκπρόσωπος του διοικητικού συμβουλίου του ΑΤΙ, τοποθετούμενος επί του θέματος, κατά την πρώτη συνεδρία της επιτροπής, ανέφερε ότι τα μέλη του συμβουλίου δεν έτυχαν κατάλληλης ενημέρωσης από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την κατάθεση του νομοσχεδίου, σημειώνοντας ταυτόχρονα ότι το υπουργείο δε θα έπρεπε να επιμένει στην άμεση ψήφιση του νομοσχεδίου, δεδομένου ότι υπήρχαν εκκρεμότητες που αφορούσαν την τύχη του προσωπικού του ΑΤΙ που θα έπρεπε προηγουμένως να διευθετηθούν.

Παράλληλα, ο εκπρόσωπος της ΠΑΣΥΔΥ (Κλάδος Υπαλλήλων ΑΤΙ) στο αρχικό στάδιο της διεξαγωγής της συζήτησης δήλωσε ότι πρώτιστο μέλημα όλων έπρεπε να είναι η τύχη του προσωπικού, των ανθρώπων που δούλεψαν τριάντα πέντε με σαράντα χρόνια στο ΑΤΙ και των οποίων το μέλλον παρέμενε μετέωρο, και όχι η τύχη των κτιρίων και των μητρώων.

Υπό το φως των πιο πάνω τοποθετήσεων των εκπροσώπων του επηρεαζόμενου προσωπικού του ΑΤΙ, η επιτροπή αποφάσισε να μην προωθήσει άμεσα την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο, αλλά να δώσει το απαραίτητο χρονικό περιθώριο στους εμπλεκομένους για την ολοκλήρωση του διαλόγου που βρισκόταν σε εξέλιξη και που αφορούσε το μέλλον του προσωπικού του ΑΤΙ.

Μετά την πάροδο τριών μηνών από την πρώτη συνεδρία της, η επιτροπή επανήλθε σε συνεδρία για το υπό εξέταση θέμα, προκειμένου να ενημερωθεί για την πορεία των διαβουλεύσεων στη Μικτή Επιτροπή Προσωπικού. Κατά τη δεύτερη συνεδρία της επιτροπής, διαφάνηκε ότι ο διάλογος είχε θετικά αποτελέσματα και ότι παρέμεναν για διευθέτηση μερικές ακόμη εκκρεμότητες. Ειδικότερα, αποφασίστηκε ότι τα είκοσι από τα είκοσι οκτώ μέλη του προσωπικού του ΑΤΙ θα εντάσσονταν στο ΤΕΠΑΚ και ότι τα υπόλοιπα οκτώ μέλη θα εντάσσονταν σε θέσεις της δημόσιας υπηρεσίας που οι ίδιοι θα συμφωνούσαν να αποδεχτούν. Κατά την εν λόγω συνεδρία, οι εκπρόσωποι της ΠΑΣΥΔΥ (Κλάδος Υπαλλήλων ΑΤΙ) εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την πορεία των διαβουλεύσεων και για τις προσπάθειες που κατέβαλε το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Σε αυτό το στάδιο ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων δήλωσε ότι η επιτροπή θα ανέμενε πρώτα την υλοποίηση της συμφωνίας για ένταξη του προσωπικού του ΑΤΙ στο ΤΕΠΑΚ, καθώς και την τοποθέτηση του λοιπού προσωπικού στη δημόσια υπηρεσία και ακολούθως θα προχωρούσε στην προώθηση του νομοσχεδίου για ψήφιση.

Σημειώνεται ότι η υλοποίηση της ένταξης των είκοσι μελών του προσωπικού του ΑΤΙ στο ΤΕΠΑΚ έγινε με τον περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμο (Αρ. 1) του 2010 [Ν. 56(ΙΙ)/2010], ο οποίος δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 17 Δεκεμβρίου 2010.

Σημειώνεται επίσης ότι το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στις 20 Ιανουαρίου 2011, διαμήνυσε προφορικά μέσω λειτουργού του την πλήρη διευθέτηση όλων των εκκρεμοτήτων που αφορούσαν το προσωπικό του ΑΤΙ με την τοποθέτηση και των τελευταίων ατόμων που δεν εντάχθηκαν στο ΤΕΠΑΚ σε θέσεις στη δημόσια υπηρεσία.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του προτεινόμενου νόμου και κατά πλειοψηφία του προέδρου της και των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και Δημοκρατικού Κόμματος, καθώς και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ εισηγείται την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Ανώτερου Τεχνολογικού Ινστιτούτου Κύπρου (Κατάργηση) Νόμος του 2011».

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου στην ολομέλεια του σώματος.

25 Ιανουαρίου 2011

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων