Αρχείο

    

Κοινή έκθεση των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για το νομοσχέδιο «Ο περί της Συνθήκης της Λισσαβώνας για την τροποποίηση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (Κυρωτικός) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2010»

Παρόντες:

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών: Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων:
Σωτήρης Σαμψών, αναπλ. πρόεδρος Nίκος Κλεάνθους, πρόεδρος
Χρήστος Στυλιανίδης Αθηνά Κυριακίδου
Σκεύη Κούτρα Κουκουμά Άριστος Αριστοτέλους
Κλαύδιος Μαυροχάννας Πανίκος Χάμπας
Ανδρέας Αγγελίδης Τάσος Μητσόπουλος
Νίκος Κλεάνθους Χρήστος Στυλιανίδης

Οι Κοινοβουλευτικές Επιτροπές Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων εξέτασαν το νομοσχέδιο σε κοινή συνεδρία, που πραγματοποιήθηκε στις 8 Δεκεμβρίου 2010.

Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εξωτερικών, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και ο επικεφαλής του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο. Η Επικεφαλής της Αντιπροσωπίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο, παρ’ όλο που κλήθηκε, λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων δεν κατέστη δυνατό να παραστεί στη συνεδρίαση.

Σκοπός του κυρωτικού νομοσχεδίου είναι η κύρωση του πρωτοκόλλου που υπογράφηκε στις Βρυξέλλες στις 23 Ιουνίου 2010, με το οποίο τροποποιείται το πρωτόκολλο σχετικά με τις μεταβατικές διατάξεις που είναι προσαρτημένο στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, στη Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη Συνθήκη περί Ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας.

Ειδικότερα, με το κυρωτικό νομοσχέδιο αντικαθίσταται το άρθρο 2 του υφιστάμενου Πρωτοκόλλου 36, το οποίο προέβλεπε όπως πριν από τις βουλευτικές εκλογές του 2009 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εκδώσει, σύμφωνα με τις σχετικές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διατάξεις, απόφαση για τον καθορισμό της σύνθεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Με βάση τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον των δύο επιτροπών, επισημαίνονται τα ακόλουθα:

1. Με τον προτεινόμενο κυρωτικό νόμο λαμβάνονται μεταβατικά μέτρα, προκειμένου να επωφεληθεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από τις σχετικές με τη σύνθεσή του διατάξεις της Συνθήκης της Λισσαβώνας για το εναπομείναν διάστημα της κοινοβουλευτικής περιόδου 2009-2014. Κατά συνέπεια, ο αριθμός των ευρωβουλευτών θα αυξηθεί από 736 μέλη σε 754.

2. Με τη Συνθήκη της Λισσαβώνας καθορίζονται ως ανώτατος αριθμός εδρών οι 751, ωστόσο, μετά από πολιτικό διακανονισμό, η Γερμανία διατηρεί τρεις επιπλέον έδρες μέχρι το 2014. Ειδικότερα, τα 12 κράτη μέλη που επωφελούνται από τις 18 αυτές πρόσθετες έδρες, οι οποίες θα κατανεμηθούν προσωρινά, είναι τα εξής: η Βουλγαρία, η Ισπανία, η Γαλλία, η Ιταλία, η Λεττονία, η Μάλτα, οι Κάτω Χώρες, η Αυστρία, η Πολωνία, η Σλοβενία, η Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

3. Με βάση τις προτεινόμενες τροποποιήσεις, τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη πρέπει να ορίσουν τα πρόσωπα που θα καταλάβουν τις πρόσθετες έδρες, σύμφωνα με τη νομοθεσία τους και με την προϋπόθεση ότι τα πρόσωπα αυτά έχουν εκλεγεί με άμεση καθολική ψηφοφορία.

4. Σύμφωνα με το άρθρο 2 του πρωτοκόλλου, η έναρξη ισχύος του έπρεπε να ήταν η 1η Δεκεμβρίου 2010, νοουμένου ότι θα είχαν κατατεθεί όλα τα έγγραφα κύρωσης από όλα τα κράτη μέλη. Εκ των πραγμάτων όμως η ημερομηνία αυτή έχει παρέλθει, διότι αρκετά κράτη μέλη δεν έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία επικύρωσης του πρωτοκόλλου, όπως και η Κύπρος. Σημειώνεται ότι το κυρωτικό νομοσχέδιο κατατέθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων στις 25 Νοεμβρίου 2010, ενώ έπρεπε να είχε δημοσιευτεί ως νόμος στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας το αργότερο μέχρι τις 15 Νοεμβρίου 2010. Σύμφωνα επίσης με πληροφορίες της Βουλής των Αντιπροσώπων, το πρωτόκολλο είχε επικυρωθεί μόνο από 11 κράτη μέλη.

Όλα τα εμπλεκόμενα μέρη συμφώνησαν με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις του υπό εξέταση κυρωτικού νομοσχεδίου.

Με βάση τα πιο πάνω, οι Κοινοβουλευτικές Επιτροπές Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων υιοθετούν κατά πλειοψηφία τις τροποποιήσεις που επιφέρει το κυρωτικό νομοσχέδιο και εισηγούνται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο για την κατά νόμο κύρωση της τροποποίησης της συνθήκης, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να τιτλοφορείται ως «Ο περί της Συνθήκης της Λισσαβώνας για την τροποποίηση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (Κυρωτικός) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2011».

Τα μέλη των επιτροπών βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί του νομοσχεδίου στην ολομέλεια του σώματος, επειδή δεν κατέστη δυνατό να διαμορφώσουν έγκαιρα τελικές θέσεις.

 

17 Ιανουαρίου 2011

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων