Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης του 2011 Νόμος του 2010»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Αβέρωφ Νεοφύτου
Άγγελος Βότσης Λευτέρης Χριστoφόρου
Σταύρος Ευαγόρου Μαρία Κυριακού
Γιάννος Λαμάρης Νίκος Κουτσού
Ντίνος Χατζηνικόλας  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 10 και 17 Ιανουαρίου 2011. Στην πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και ο γενικός διευθυντής του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης (ΟΧΣ).

Ο προϋπολογισμός του ΟΧΣ για το έτος 2011 προβλέπει συνολικές δαπάνες ύψους €15.149.928 και συνολικά έσοδα ύψους €16.524.522.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, τα έσοδα του ΟΧΣ προέρχονται κυρίως από τόκους (€12.612.522), ενώ οι δαπάνες του οργανισμού αφορούν αποδοχές προσωπικού (€4.960.928), δαπάνες διαχείρισης (€1.489.000), αγορά στοιχείων πάγιου ενεργητικού (€8.600.000) και μη προβλεπόμενες δαπάνες και αποθεματικό (€100.000).

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, τα προϋπολογιζόμενα χρηματικά υπόλοιπα (μετρητά στο ταμείο και καταθέσεις σε τράπεζες) κατά την 31η Δεκεμβρίου 2010 ανέρχονταν σε €290.000.000 και κατά την 31η Δεκεμβρίου 2011 αναμένεται να ανέλθουν σε €300.000.000.

Κατά τη συζήτηση του υπό αναφορά προϋπολογισμού ο πρόεδρος του ΟΧΣ δήλωσε ενώπιον της επιτροπής ότι η δαπάνη ύψους €8.600.000 για την αγορά στοιχείων πάγιου ενεργητικού αφορά ειδικότερα την αγορά ιδιόκτητων γραφείων του οργανισμού. Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τον προϋπολογισμό, το ίδιο ποσό είχε περιληφθεί για τον πιο πάνω σκοπό και στον προϋπολογισμό του 2010, όμως η διαδικασία για την αγορά ιδιόκτητων γραφείων δεν είχε προχωρήσει σε τέτοιο βαθμό, ώστε να απαιτηθεί η δαπάνη του εγκριθέντος για το 2010 ποσού κατά τη διάρκεια του έτους και για το λόγο αυτό το ίδιο ποσό επαναλαμβάνεται και για το 2011.

Στη συνέχεια της συζήτησης του θέματος ο πρόεδρος του ΟΧΣ ενημέρωσε την επιτροπή ότι στον υπό εξέταση προϋπολογισμό, όπως αυτός έχει κατατεθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων, δεν έχουν περιληφθεί πρόνοιες για κάποιες δαπάνες, οι οποίες κρίνεται σκόπιμο να διατεθούν κατά το 2011.

Ειδικότερα, σε σχετική με το πιο πάνω θέμα επιστολή του Υπουργείου Οικονομικών, ημερομηνίας 5 Ιανουαρίου 2011, αναφέρεται ότι στον προϋπολογισμό του ΟΧΣ για το έτος 2011 δεν έχει περιληφθεί πρόνοια για τις ακόλουθες δαπάνες:

1. Μελέτη από ανεξάρτητο οίκο, με σκοπό την οργανική διάρθρωση του οργανισμού και αναλογιστική μελέτη για το σχέδιο συντάξεως του προσωπικού (€30.000).

2. Αγορά υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου (€30.000).

3. Διαφημιστική εκστρατεία προώθησης του ειδικού στεγαστικού κυβερνητικού σχεδίου (€70.000).

Σύμφωνα με την επιστολή του Υπουργείου Οικονομικών, οι δαπάνες αυτές δεν περιλήφθηκαν κατά τον καταρτισμό του προϋπολογισμού για το 2011, καθότι δεν ήταν δυνατό να προβλεφθούν κατά τον ουσιώδη χρόνο. Όπως αναφέρεται στην ίδια επιστολή, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε σε συνεδρία του, ημερομηνίας 4 Ιανουαρίου 2011, σχετική τροποποίηση του προϋπολογισμού του ΟΧΣ και εξουσιοδότησε τον Υπουργό Οικονομικών να την καταθέσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων για ενσωμάτωσή της στο υπό αναφορά νομοσχέδιο.

Στη συνέχεια της συνεδρίας ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του ΟΧΣ, ενημερώνοντας την επιτροπή για τα δάνεια που διατέθηκαν από τον οργανισμό, ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι κατά το 2010 εγκρίθηκαν 4.380 δάνεια συνολικής αξίας €211 εκατομ., τα οποία αναλύονται ως ακολούθως:

1. 933 δάνεια του ΟΧΣ ύψους €99,2 εκατομ.

2. 300 δάνεια του νέου κυβερνητικού σχεδίου ύψους €38,8 εκατομ.

3. 917 δάνεια του ενιαίου κυβερνητικού στεγαστικού σχεδίου ύψους €20 εκατομ.

4. 2.230 δάνεια του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών ύψους €53 εκατομ.

Ειδικότερα, όσον αφορά το ειδικό στεγαστικό κυβερνητικό σχέδιο, ο ίδιος αρμόδιος ανέφερε ότι το συνολικό ποσό που διέθεσε το κράτος ως μέτρο στήριξης της οικονομίας ανέρχεται στα €200 εκατομ., από τα οποία μέχρι στιγμής έχουν εκδοθεί στα πλαίσια του συγκεκριμένου σχεδίου δάνεια συνολικού ύψους €90 εκατομ. περίπου και για το λόγο αυτό κρίθηκε απαραίτητο να περιληφθεί κονδύλι για διαφημιστικούς σκοπούς ύψους €70.000, ώστε να προωθηθεί περαιτέρω το εν λόγω σχέδιο, με σκοπό να διατεθεί το σύνολο των €200 εκατομ.

Κατά τη συζήτηση του θέματος ενώπιον της επιτροπής βουλευτές μέλη της επιτροπής έθεσαν σωρεία ερωτημάτων προς τους παρευρισκόμενους εκπροσώπους του ΟΧΣ. Συναφώς, οι εκπρόσωποι του οργανισμού ενημέρωσαν την επιτροπή, μεταξύ άλλων, ότι το ποσοστό επισφαλών δανείων του οργανισμού ανέρχεται στο 3% επί των συνολικών δανείων, ενώ τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια δεν ξεπερνούν το 1% των δανείων. Επιπρόσθετα, οι ίδιοι εκπρόσωποι ανέφεραν ότι το ταμείο συντάξεων του οργανισμού είναι επενδυμένο υπό τη μορφή καταθέσεων στον ίδιο τον οργανισμό, με επιτόκιο απόδοσης 5,25%.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες του υπό συζήτηση νομοσχεδίου, κατά πλειοψηφία του προέδρου και του μέλους της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος και των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο για την κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης για το 2011, όπως αυτός έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με τα πιο πάνω και αφού τροποποιηθεί ο τίτλος του νομοσχεδίου, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Προϋπολογισμού του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης του 2011 Νόμος του 2011».

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, καθώς και το μέλος της βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κόμματος επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

 

18 Ιανουαρίου 2010

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων