Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών για το νομοσχέδιο «Ο περί της Σύμβασης του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού (Κυρωτικός) Νόμος του 2010»

Παρόντες:

Αβέρωφ Νεοφύτου, πρόεδρος Κλαύδιος Μαυροχάννας
Χρήστος Στυλιανίδης Ανδρέας Αγγελίδης
Πάμπης Κυρίτσης Δημήτρης Συλλούρης
Σκεύη Κούτρα Κουκουμά  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών εξέτασε το νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε την 1η Δεκεμβρίου 2010. Στην εν λόγω συνεδρία κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Τμήματος Μετεωρολογικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, του Υπουργείου Εξωτερικών και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Σκοπός του εν λόγω νομοσχεδίου είναι η κατά το άρθρο 169(2) του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας κύρωση της Σύμβασης του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Τμήματος Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός ιδρύθηκε το 1947, με στόχο το συντονισμό των προσπαθειών σε παγκόσμιο επίπεδο για τη βελτίωση των μετεωρολογικών και κλιματικών υπηρεσιών.

Συγκεκριμένα, οι σκοποί του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού, όπως αυτοί αναφέρονται στη σύμβαση, είναι οι ακόλουθοι:

1. Η διευκόλυνση της συνεργασίας σε παγκόσμιο επίπεδο για δημιουργία δικτύων σταθμών για την πραγματοποίηση μετεωρολογικών παρατηρήσεων, καθώς και άλλων υδρολογικών και γεωφυσικών παρατηρήσεων που σχετίζονται με τη μετεωρολογία και η προώθηση της ίδρυσης και της συντήρησης κέντρων που θα είναι επιφορτισμένα με την παροχή μετεωρολογικών και συναφών υπηρεσιών.

2. Η προώθηση της ίδρυσης και της συντήρησης των συστημάτων για την ταχεία ανταλλαγή μετεωρολογικών και σχετικών με αυτές πληροφοριών.

3. Η προώθηση της τυποποίησης των μετεωρολογικών και σχετικών με αυτές παρατηρήσεων και η εξασφάλιση της ενιαίας δημοσίευσης των παρατηρήσεων, καθώς και των στατιστικών στοιχείων.

4. Η προώθηση για εφαρμογή της μετεωρολογίας στην αεροπλοΐα, στη ναυσιπλοΐα, στα συσχετιζόμενα με το νερό και τη γεωργία προβλήματα, αλλά και με άλλες ανθρώπινες δραστηριότητες.

5. Η προώθηση δραστηριοτήτων στην εφαρμογή της υδρολογίας και η προώθηση της συνεργασίας των μετεωρολογικών και των υδρολογικών υπηρεσιών.

6. Η ενθάρρυνση της έρευνας και της εκπαίδευσης στη μετεωρολογία και στα σχετικά με αυτή γνωστικά πεδία και η προώθηση του συντονισμού των διεθνών παραμέτρων της έρευνας και της εκπαίδευσης.

Σύμφωνα με τον ίδιο εκπρόσωπο, η Κυπριακή Δημοκρατία είναι πλήρες μέλος του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού από το 1963, έπειτα από την έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερομηνίας 7 Μαρτίου 1963, και έκτοτε εκκρεμεί η κατά το άρθρο 169(2) του συντάγματος κύρωση της σύμβασης σε νόμο. Όπως επισήμανε στην επιτροπή, ο υπό συζήτηση προτεινόμενος κυρωτικός νόμος περιλαμβάνει όλες τις τροποποιήσεις που επήλθαν στο κείμενο της σύμβασης μετά την προσχώρηση της Κυπριακής Δημοκρατίας στον Παγκόσμιο Μετεωρολογικό Οργανισμό.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατά πλειοψηφία των μελών της υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του προτεινόμενου κυρωτικού νόμου και εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο για την κατά νόμο κύρωση της σύμβασης, αφού προηγουμένως διαμορφωθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί της Σύμβασης του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού (Κυρωτικός) Νόμος του 2011».

Ο πρόεδρος και το μέλος της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

18 Ιανουαρίου 2011

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων