Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου του 2011 Νόμος του 2010»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Αβέρωφ Νεοφύτου
Άγγελος Βότσης Λευτέρης Χριστοφόρου
Σταύρος Ευαγόρου Μαρία Κυριακού
Γιάννος Λαμάρης Νίκος Κουτσού
Ντίνος Χατζηνικόλας  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 10 και 17 Ιανουαρίου 2011. Στις συνεδρίες αυτές κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, η πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και ο γενικός διευθυντής της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ).

Ο προϋπολογισμός της ΑνΑΔ για το 2011 προβλέπει δαπάνες ύψους €46.104.000 και έσοδα ύψους €32.927.000, τα οποία προέρχονται κυρίως από το τέλος ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού (€27.280.000) και από τα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (€4.970.600).

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής από τους εκπροσώπους της ΑνΑΔ, η υλοποίηση των στόχων της Αρχής κατά το 2011 συνεπάγεται συνολικές δαπάνες ύψους €46.104.000, σε σύγκριση με τις δαπάνες ύψους €37.583.000 που προβλέφθηκαν στον προϋπολογισμό του 2010. Οι δαπάνες αυτές κατανέμονται σε τρέχουσες δαπάνες ύψους €10.674.470, αναπτυξιακές δαπάνες ύψους €35.229.530 και σε μη προβλεπόμενες δαπάνες και αποθεματικό ύψους €200.000.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, στον τομέα της ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού ο προϋπολογισμός προβλέπει συνολικές δαπάνες ύψους €33.440.000, σε σύγκριση με €24.807.000 που προβλέφθηκαν στον προϋπολογισμό του 2010. Η πρόνοια αυτή αποτελεί το 72,5% του συνόλου του προϋπολογισμού εξόδων της Αρχής και προορίζεται να καλύψει τις πιο κάτω δαπάνες:

1. Δραστηριότητες κατάρτισης

(πρόγραμμα αρχικής και συνεχιζόμενης κατάρτισης)

25.360.000
2. Ειδικές αναπτυξιακές δραστηριότητες 1.111.850
3. Συγχρηματοδοτούμενα έργα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την Αρχή 6.330.000
4. Έρευνες και μελέτες 438.150
5. Εξυπηρέτηση των κοινών στόχων της ΑνΑΔ 200.000

Περαιτέρω, σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τον υπό αναφορά προϋπολογισμό, το υπολογιζόμενο έλλειμμα ανέρχεται σε €13.177.000 και προβλέπεται να καλυφθεί από τα πλεονάσματα προηγούμενων ετών που κατά την 1η Ιανουαρίου 2011 υπολογίζονται σε €33.422.022.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, οι τεθέντες στόχοι της Αρχής για την επταετία 2007-2013 επικεντρώνονται στους ακόλουθους τομείς:

1. Στην αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού με τη συνεχή και διά βίου κατάρτιση και επιμόρφωση των εργαζομένων, των νεοεισερχομένων στην αγορά εργασίας, των ανέργων, του αδρανούς γυναικείου δυναμικού και των ατόμων χαμηλής ειδίκευσης και μεγαλύτερης ηλικίας, ώστε να έχουν τη δυνατότητα απασχόλησης σε ολόκληρο τον ευρωπαϊκό χώρο.

2. Τη βελτίωση της παραγωγικότητας και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των κυπριακών επιχειρήσεων μέσα από την καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού τους και τη βελτίωση της προσαρμοστικότητας.

Όσον αφορά τις δραστηριότητες της ΑνΑΔ, ειδική αναφορά έγινε από τους εκπροσώπους της Αρχής για τις δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στο Ειδικό Σχέδιο Πρόληψης-Σχέδιο Δράσης για συμβολή για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από την παγκόσμια οικονομική επιβράδυνση πάνω στην απασχόληση και την ανεργία. Απώτερος στόχος του εν λόγω σχεδίου, το οποίο εισήχθη εντός του 2009, είναι η πρόληψη και καταστολή της ανεργίας, μέσω αξιοποίησης των δυνατοτήτων και ευκαιριών που προσφέρονται στον τομέα της κατάρτισης και επανακατάρτισης από επιχειρήσεις, εργοδοτουμένους και ανέργους.

Στα πλαίσια της συζήτησης του υπό αναφορά προϋπολογισμού αναφορικά με την αποτελεσματικότητα των δραστηριοτήτων για την πρόληψη και καταστολή της ανεργίας, οι εκπρόσωποι της ΑνΑΔ ενημέρωσαν την επιτροπή ότι το ποσοστό των ατόμων που εργοδοτούνται μετά την παρακολούθηση σχετικών προγραμμάτων της Αρχής κυμαίνεται περίπου στο 55%. Οι ίδιοι εκπρόσωποι ανέφεραν περαιτέρω ότι ο κυριότερος λόγος για τον οποίο παρατηρείται ακόμα μεγάλος αριθμός ανέργων, είναι κυρίως ο αργός ρυθμός ανάπτυξης της κυπριακής οικονομίας.

Οι ίδιοι εκπρόσωποι ανέφεραν επίσης ότι τα προγράμματα της ΑνΑΔ είναι στοχευμένα, αφού αυτά συναποφασίζονται με τους κοινωνικούς εταίρους και τα τοπικά γραφεία εργασίας σε ετήσια βάση και ότι οι προβλέψεις των αναγκών στην αγορά εργασίας έχουν γίνει για την περίοδο 2010-2020 σε συνεργασία με τους συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες του υπό συζήτηση νομοσχεδίου, κατά πλειοψηφία του προέδρου και του μέλους της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, καθώς και των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο για την κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού για το 2011, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου του 2011 Νόμος του 2011».

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, καθώς και το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κόμματος επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

 

18 Ιανουαρίου 2011

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων