Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 7) Νόμος του 2010»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος Αβέρωφ Νεοφύτου
Άγγελος Βότσης Λευτέρης Χριστoφόρου
Σταύρος Ευαγόρου Μαρία Κυριακού
Γιάννος Λαμάρης Μαρίνος Σιζόπουλος
Ντίνος Χατζηνικόλας Νίκος Κουτσού

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε αυθημερόν το πιο πάνω νομοσχέδιο, το οποίο κατατέθηκε στη σημερινή συνεδρία της ολομέλειας και κηρύχθηκε επείγον. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών, ο διευθυντής Τελωνείων και Έφορος Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και εκπρόσωποι της Υπηρεσίας Φόρου Προστιθέμενης Αξίας.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμου, με στόχο τη συμμόρφωση της Κύπρου με την Οδηγία 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου της 28ης Νοεμβρίου 2006 σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ), με την κατάργηση από την 1η Ιανουαρίου 2011 του μηδενικού συντελεστή ΦΠΑ που εφαρμόζεται σήμερα στις παραδόσεις φαρμάκων και τροφίμων και την υιοθέτηση μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ, ύψους πέντε τοις εκατόν (5%), όπως προβλέπει το άρθρο 98 και το Παράρτημα ΙΙΙ της εν λόγω Οδηγίας.

Περαιτέρω, πέρα από την επιβολή του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ, με το υπό αναφορά νομοσχέδιο αντικαθίσταται ο ορισμός του όρου “Υπηρεσίες εστιατορίου και εστίασης” στο Δωδέκατο Παράρτημα του βασικού νόμου, ώστε να συνάδει με τα προτεινόμενα άρθρα 8 και 9 του κανονισμού του Συμβουλίου για τη θέσπιση μέτρων εφαρμογής της Οδηγίας 2006/112/ΕΚ.

Όπως είναι γνωστό, η Κυπριακή Δημοκρατία είχε εξασφαλίσει παρέκκλιση, ώστε να εφαρμόζει απαλλαγή, με δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ που καταβλήθηκε κατά το προηγούμενο στάδιο, στην παράδοση φαρμακευτικών προϊόντων και τροφίμων για ανθρώπινη κατανάλωση, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 125 της Οδηγίας 2006/112/ΕΚ, η οποία εκπνέει την 31η Δεκεμβρίου 2010.

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το υπό αναφορά νομοσχέδιο, με την προτεινόμενη νομοθεσία προβλέπεται αύξηση στα δημόσια έσοδα του κράτους, η οποία αναμένεται να ανέλθει στα εξήντα εκατομμύρια ευρώ (€60.000.000).

Στα πλαίσια της εξέτασης του πιο πάνω νομοσχεδίου τα μέλη της επιτροπής υπέβαλαν αριθμό ερωτήσεων προς τους αρμοδίους που αφορούσαν κυρίως τα ακόλουθα ζητήματα:

1. Το ενδεχόμενο να δοθεί περαιτέρω παράταση μέχρι την έναρξη ισχύος του προτεινόμενου νόμου, ώστε να προσαρμοστούν οι επηρεαζόμενοι.

2. Κατά πόσο η εκτελεστική εξουσία έχει προβληματιστεί ή και έχει αναζητήσει αντισταθμιστικά μέτρα, για να αντιμετωπίσει τυχόν συνέπειες που ενδεχομένως να υποστούν οι επηρεαζόμενοι από τις προτεινόμενες φορολογικές αυξήσεις.

3. Τις ενέργειες στις οποίες προέβη η εκτελεστική εξουσία, για να εξασφαλίσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση περαιτέρω παρέκκλιση διατηρώντας σε μηδενικό συντελεστή ΦΠΑ τα τρόφιμα και τα φάρμακα.

4. Διευκρινίσεις σε σχέση με τα προϋπολογιζόμενα έσοδα της κυβέρνησης από τα προτεινόμενα φορολογικά μέτρα και ειδικότερα τα ποσοστά που αναλογούν στα έσοδα που θα προέρχονται από τα φάρμακα σε σχέση με αυτά που θα προέρχονται από τα τρόφιμα.

Υπό το φως όλων των πιο πάνω, τα μέλη της επιτροπής επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί του προτεινόμενου νόμου κατά τη συζήτησή του στην ολομέλεια, κατά την οποία επιφυλάχθηκαν να αναπτύξουν και τις απόψεις τους γύρω από αυτό.

Σημειώνεται ότι ο τίτλος του νομοσχεδίου τροποποιείται, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 5) Νόμος του 2010».

 

 

14 Δεκεμβρίου 2010

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων