Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας για το νομοσχέδιο «Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμος (Αρ. 1) του 2010»

Παρόντες:

Γεώργιος Τάσου, αναπλ. πρόεδρος Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου
Γιάννος Λαμάρης Αθηνά Κυριακίδου
Γιαννάκης Γαβριήλ Γιώργος Βαρνάβα

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 10 Δεκεμβρίου 2010. Στη συνεδρία αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, του Υπουργείου Οικονομικών (Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού), του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ), της ΠΑΣΥΔΥ, της Κλαδικής του Ανώτερου Τεχνολογικού Ινστιτούτου (ΑΤΙ) και επηρεαζόμενων πρώην καθηγητών/εκπαιδευτών του ΑΤΙ.

Σκοπός του προτεινόμενου νόμου είναι η έγκριση πληρωμής από το Ταμείο του ΤΕΠΑΚ ποσού ύψους €2.001.497 για κάλυψη δαπανών του. Ειδικότερα, οι σκοποί διάθεσης του εν λόγω ποσού αφορούν τη δημιουργία είκοσι νέων θέσεων για την ένταξη προσωπικού του ΑΤΙ στο ΤΕΠΑΚ, τη δημιουργία δεκαέξι θέσεων ανέλιξης για το υφιστάμενο εντεταγμένο προσωπικό του ΤΕΠΑΚ, καθώς και την αγορά εξοπλισμού, υπηρεσιών και άλλων δαπανών σε σχέση κυρίως με την προαναφερθείσα ένταξη του προσωπικού του ΑΤΙ στο ΤΕΠΑΚ.

Στα πλαίσια της εξέτασης του πιο πάνω νομοσχεδίου τα μέλη της επιτροπής ενημερώθηκαν από τους αρμοδίους, αλλά και τους εκπροσώπους των ενδιαφερόμενων ομάδων για τις απόψεις τους σε σχέση με το υπό συζήτηση νομοσχέδιο. Την επιτροπή απασχόλησε ιδιαίτερα το θέμα που αφορά τη μη ένταξη στο προσωπικό του ΤΕΠΑΚ τριών πρώην εκπαιδευτών του ΑΤΙ, των οποίων το γνωστικό αντικείμενο δεν εντάσσεται στις σχολές του ΤΕΠΑΚ.

Οι εκπρόσωποι του αρμόδιου υπουργείου υποστήριξαν την ανάγκη άμεσης προώθησης του νομοσχεδίου παρά τα οποιαδήποτε προβλήματα που υπάρχουν σε σχέση με την περίπτωση των τριών πιο πάνω εκπαιδευτών, για να παρασχεθεί το νομικό υπόβαθρο που θα καταστήσει δυνατή την ένταξη στο προσωπικό του ΤΕΠΑΚ των καθηγητών του ΑΤΙ, αλλά και την ανέλιξη όσων έχουν ήδη ενταχθεί και για τους οποίους υπάρχουν συμβατικές υποχρεώσεις.

Υπό το φως των πιο πάνω, τα μέλη της επιτροπής επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου ενώπιον της ολομέλειας του σώματος.

 

 

14 Δεκεμβρίου 2010

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων