Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Καλυμμένων Αξιογράφων Νόμος του 2010»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Λευτέρης Χριστοφόρου
Σταύρος Ευαγόρου Μαρία Κυριακού
Αβέρωφ Νεοφύτου Μαρίνος Σιζόπουλος

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 13 Δεκεμβρίου 2010. Στη συνεδρίαση της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (ΚΤΚ), της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, της Υπηρεσίας Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών (ΥΕΑΣΕ), καθώς και του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η θέσπιση του νομοθετικού πλαισίου σύμφωνα με το οποίο παρέχεται έγκριση σε πιστωτικά ιδρύματα να εκδίδουν καλυμμένα αξιόγραφα και να διεξάγουν εργασίες αναφορικά με τα καλυμμένα αξιόγραφα.

Ειδικότερα, το παρόν νομοσχέδιο αποσκοπεί στο να παρέχεται η δυνατότητα σε πιστωτικά ιδρύματα που θα λάβουν έγκριση σύμφωνα με τις διατάξεις του να εκδίδουν αξιόγραφα, κατά τρόπο ώστε οι εκ των αξιογράφων απαιτήσεις των κατόχων και ορισμένων άλλων προσώπων να είναι εξασφαλισμένες επί των περιουσιακών στοιχείων του εκδίδοντος πιστωτικού ιδρύματος.

Σύμφωνα με τα όσα δήλωσαν οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών κατά την εξέταση του υπό αναφορά νομοσχεδίου, τα καλυμμένα αξιόγραφα συνιστούν πρόσθετη πηγή χρηματοδότησης των πιστωτικών ιδρυμάτων, παρέχοντας την ευχέρεια για μεσοπρόθεσμη ή και μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση με ευνοϊκούς όρους, που απορρέουν από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των καλυμμένων αξιογράφων και κυρίως από το μειωμένο κίνδυνο των επενδυτών λόγω της εξασφάλισής τους με ενυπόθηκα δάνεια ή με κρατικά χρεόγραφα.

Σύμφωνα με τους ίδιους εκπροσώπους, με το εν λόγω νομοσχέδιο παρέχεται η ευχέρεια σε πιστωτικά ιδρύματα που έχουν συσταθεί στη Δημοκρατία να εκδίδουν καλυμμένα αξιόγραφα, τα οποία πρέπει να συνάδουν με την κοινοτική Οδηγία των Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ) και την Οδηγία για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις, ώστε τα καλυμμένα αξιόγραφα των πιστωτικών ιδρυμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας να αντιστοιχούν προς εκείνα που εκδίδονται σε άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), για να είναι ανταγωνιστικά και για να διευκολύνεται η διάθεσή τους στις αγορές χρηματοοικονομικών μέσων. Με το υπό αναφορά νομοσχέδιο προτείνεται επίσης η δημιουργία και διατήρηση κάλυψης με περιουσιακά στοιχεία, τα οποία εξακολουθούν να αποτελούν μέρος του ισολογισμού του πιστωτικού ιδρύματος και τα οποία εξασφαλίζουν την έκδοση των καλυμμένων αξιογράφων.

Παράλληλα, σύμφωνα με τους εκπροσώπους της ΚΤΚ, έχει ετοιμαστεί σχετικό προσχέδιο Οδηγίας του Διοικητή της προς τις τράπεζες, στην οποία περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, οι λεπτομέρειες της έκδοσης καλυμμένων αξιογράφων που αφορούν την ποιότητα της κάλυψης, τα κριτήρια επάρκειας της κάλυψης, τη συμμόρφωση των καλυμμένων αξιογράφων κάλυψης με την Οδηγία για τις κεφαλαιουχικές απαιτήσεις, καθώς και τις υποχρεώσεις κοινοποίησης των απαραίτητων πληροφοριών από τους εκδότες.

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το υπό αναφορά νομοσχέδιο, οι βασικές διατάξεις του νομοσχεδίου αφορούν τη ρύθμιση των ακόλουθων:

1. Της διαδικασίας έγκρισης και εγγραφής των πιστωτικών ιδρυμάτων ως εγκεκριμένων ιδρυμάτων σε μητρώο που τηρεί η αρμόδια αρχή (ΚΤΚ και ΥΕΑΣΕ), νοουμένου ότι τα εν λόγω ιδρύματα θα πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια. Τα κριτήρια αυτά περιλαμβάνουν τη διατήρηση ικανοποιητικού κεφαλαίου και την ύπαρξη κατάλληλων συστημάτων, πολιτικών και διαδικασιών σχετικών με τις εργασίες καλυμμένων αξιογράφων. Όλα τα πιστωτικά ιδρύματα που έχουν συσταθεί στη Δημοκρατία έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση, για να καταστούν εγκεκριμένα ιδρύματα για έκδοση καλυμμένων αξιογράφων.

2. Της εγγραφής των καλυμμένων αξιογράφων που εκδίδουν τα εγκεκριμένα πιστωτικά ιδρύματα σε μητρώο καλυμμένων αξιογράφων, που επίσης τηρείται από την αρμόδια αρχή, νοουμένου ότι πληρούνται τα κριτήρια που αφορούν τη δημιουργία και τήρηση του καλύμματος περιουσιακών στοιχείων, τη δημιουργία μητρώου καλύμματος και το διορισμό επόπτη καλυμμένων αξιογράφων με καθορισμένα καθήκοντα και υποχρεώσεις.

3. Της καταλληλότητας των καλυπτικών περιουσιακών στοιχείων, που εξασφαλίζουν την έκδοση των καλυμμένων αξιογράφων, τα οποία αποτελούνται από ενυπόθηκα στεγαστικά και εμπορικά δάνεια, ναυτιλιακά δάνεια, δάνεια του δημοσίου και συμβάσεις αντιστάθμισης κινδύνου, καθώς και άλλα ρευστοποιήσιμα στοιχεία ενεργητικού, νοουμένου ότι πληρούνται τα κριτήρια, οι προϋποθέσεις και οι περιορισμοί που καθορίζει η αρμόδια αρχή.

4. Των περιπτώσεων έναρξης διαδικασίας διάλυσης εγκεκριμένου πιστωτικού ιδρύματος, οι οποίες περιλαμβάνουν, πέραν συγκεκριμένων περιπτώσεων αναδιοργάνωσης που προβλέπονται στο νομοσχέδιο, την εκκαθάριση του ιδρύματος και το διορισμό παραλήπτη/εκκαθαριστή. Στις περιπτώσεις αυτές σχετικές πρόνοιες του νομοσχεδίου προβλέπουν για το διαχωρισμό του καλύμματος από τα υπόλοιπα περιουσιακά στοιχεία του πιστωτικού ιδρύματος και το διορισμό διαχειριστή από την αρμόδια αρχή, ο οποίος συνεχίζει τις εργασίες καλυμμένων αξιογράφων ή προβαίνει σε ενέργειες πώλησης των περιουσιακών στοιχείων του καλύμματος.

5. Της ανάληψης των υποχρεώσεων καλυμμένων αξιογράφων και του καλύμματος εγκεκριμένου πιστωτικού ιδρύματος από άλλο εγκεκριμένο πιστωτικό ίδρυμα. Σημειώνεται ότι στις περιπτώσεις πώλησης των περιουσιακών στοιχείων της κάλυψης οι κάτοχοι καλυμμένων αξιογράφων κατατάσσονται προνομιακά έναντι άλλων πιστωτών του ιδρύματος.

6. Του διορισμού, των αρμοδιοτήτων, των εξουσιών, των καθηκόντων και των υποχρεώσεων του επόπτη καλυμμένων αξιογράφων και του διαχειριστή εργασιών καλυμμένων αξιογράφων.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση του αρμόδιου υπουργείου, για την εφαρμογή του υπό αναφορά νομοσχεδίου κρίνονται απαραίτητες περιορισμένης έκτασης τροποποιήσεις σε άλλες νομοθεσίες. Συγκεκριμένα, πρέπει συνακόλουθα να τροποποιηθούν ο περί Τραπεζικών Εργασιών Νόμος, ο περί Μεταβίβασης Τραπεζικών Εργασιών και Εξασφαλίσεων Νόμος, ο περί Κτηματολογικού και Χωρομετρικού (Τέλη και Δικαιώματα) Νόμος, ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμος, ο περί Εταιρειών Νόμος και ο περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμος.

Επ’ αυτού οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών δήλωσαν ότι ορισμένες από τις πιο πάνω τροποποιήσεις έχουν ήδη προωθηθεί στο Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, για να τύχουν νομοτεχνικής επεξεργασίας. Περαιτέρω, δήλωσαν ότι κρίνεται απαραίτητη η ψήφιση του υπό συζήτηση νομοσχεδίου, ώστε να ξεκινήσουν οι διοικητικές διαδικασίες κατάρτισης των μητρώων, τα οποία είναι αναγκαία για την εφαρμογή του προτεινόμενου ρυθμιστικού πλαισίου.

Στη συνέχεια της συνεδρίας εκπρόσωποι των εμπλεκόμενων αρχών εξέφρασαν τις πιο κάτω θέσεις επί του υπό αναφορά νομοσχεδίου:

Οι εκπρόσωποι της ΚΤΚ δήλωσαν ότι συμφωνούν με το νομοθετικό πλαίσιο που προτείνεται, το οποίο είναι βασισμένο σε ευρωπαϊκά πρότυπα και ιδιαίτερα σ’ αυτό της Γερμανίας. Η έκδοση καλυμμένων αξιογράφων, όπως ανέφεραν, είναι ένα οικονομικό εργαλείο το οποίο υπάρχει στη διάθεση των πιστωτικών ιδρυμάτων σε όλες τις χώρες της ΕΕ. Οι ίδιοι εκπρόσωποι διαβεβαίωσαν επίσης την επιτροπή ότι το νομοθετικό πλαίσιο που προτείνεται είναι αυστηρότερο από αυτό που υφίσταται σε άλλες χώρες της ΕΕ και με αυτό παρέχονται όλες οι ασφαλιστικές δικλίδες που διασφαλίζουν την ορθή διεξαγωγή των εργασιών σε σχέση με την έκδοση των καλυμμένων αξιογράφων.

Οι εκπρόσωποι της ΥΕΑΣΕ δήλωσαν ότι συμφωνούν με το νομοθετικό πλαίσιο που προτείνεται, με το οποίο παρέχεται η δυνατότητα και στα συνεργατικά πιστωτικά ιδρύματα να προβαίνουν σε έκδοση καλυμμένων αξιογράφων.

Οι εκπρόσωποι του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου δήλωσαν ότι το υπό συζήτηση νομοσχέδιο συνιστά πολύ σημαντική εξέλιξη, με την οποία ενισχύονται οι μηχανισμοί ρευστότητας της αγοράς. Περαιτέρω, δήλωσαν ότι με την έγκριση του υπό αναφορά νομοσχεδίου υπάρχει η πιθανότητα δημιουργίας των προϋποθέσεων που θα οδηγήσουν στη μείωση των επιτοκίων που παρέχονται από τα τραπεζικά ιδρύματα, καθότι μειώνεται το κόστος χρηματοδότησης και αυξάνεται η ανταγωνιστικότητα των τραπεζικών ιδρυμάτων.

Οι εκπρόσωποι της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς δήλωσαν ότι συμφωνούν με το υπό αναφορά νομοσχέδιο, αλλά πρέπει να διευκρινιστούν τα πιο κάτω σημεία:

1. Κατά πόσο οι κάτοχοι καλυμμένων αξιογράφων και οι άλλοι πιστωτές καλύμματος θα έχουν προτεραιότητα για ικανοποίηση των απαιτήσεών τους έναντι άλλων πιστωτών του τραπεζικού ιδρύματος με υποχρεώσεις καλυμμένων αξιογράφων από τις πωλήσεις ή άλλης μορφής εκποίησης περιουσιακών στοιχείων, δε θα έχουν όμως προτεραιότητα μεταξύ τους.

2. Κατά πόσο η εξασφάλιση θα ισχύει καθόλη τη διάρκεια της ζωής των αξιογράφων.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

13 Δεκεμβρίου 2010

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων