Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Φόρων Κατανάλωσης (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2010»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Ρίκκος Ερωτοκρίτου εκπροσωπώντας τον κ. Ν. Κουτσού
Σταύρος Ευαγόρου  
Γιάννος Λαμάρης  
Αβέρωφ Νεοφύτου Μη μέλη της επιτροπής:
Λευτέρης Χριστοφόρου Ανδρέας Αγγελίδης
Μαρία Κυριακού Αντώνης Αντωνίου
Γιώργος Βαρνάβα, Δημήτρης Συλλούρης
εκπροσωπώντας τον κ. Μ. Σιζόπουλο Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε αυθημερόν το πιο πάνω νομοσχέδιο, το οποίο κατατέθηκε στη σημερινή συνεδρία της ολομέλειας και κηρύχθηκε επείγον. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών, ο Διευθυντής Τελωνείων και Έφορος Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και εκπρόσωποι εταιρειών εισαγωγής καπνικών προϊόντων.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση διατάξεων του περί Φόρων Κατανάλωσης Νόμου, στα πλαίσια συμμόρφωσης της Κύπρου με τις διατάξεις της Οδηγίας 20/0/12/ΕΕ του Συμβουλίου για την τροποποίηση των Οδηγιών 92/79/ΕΟΚ, 92/80/ΕΟΚ και 95/59/ΕΚ όσον αφορά τη δομή και τους συντελεστές του ειδικού φόρου κατανάλωσης που επιβάλλεται στα βιομηχανοποιημένα καπνά και της Οδηγίας 2008/118/ΕΚ, με την οποία σκοπείται, κυρίως, η υιοθέτηση της σταθμισμένης μέσης τιμής λιανικής πώλησης των τσιγάρων ως βάση για τον υπολογισμό και τη διάρθρωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης με τον οποίο επιβαρύνονται τα τσιγάρα.

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το υπό αναφορά νομοσχέδιο, οι Οδηγίες 92/79/ΕΟΚ και 92/80/ΕΟΚ διαλαμβάνουν διατάξεις με βάση τις οποίες κάθε τέσσερα χρόνια η Επιτροπή υποβάλλει στο Συμβούλιο έκθεση και ενδεχομένως πρόταση σχετικά με τους συντελεστές των ειδικών φόρων κατανάλωσης (ΕΦΚ) και τη διάρθρωση των ΕΦΚ, οι οποίοι επιβαρύνουν τα καπνικά προϊόντα. Το Συμβούλιο εξετάζει την έκθεση και την πρόταση αυτή και αποφασίζοντας με ομοφωνία, αφού ζητήσει τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θεσπίζει τα αναγκαία μέτρα. Στην έκθεση της Επιτροπής και κατά την εξέταση του θέματος από το Συμβούλιο, λαμβάνονται υπόψη η ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, το πραγματικό επίπεδο συντελεστών του ειδικού φόρου κατανάλωσης καθώς και οι ευρύτεροι στόχοι της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, με βάση τις υπό αναφορά διατάξεις, η Επιτροπή, αφού διαβουλεύθηκε με όλους τους εμπλεκόμενους, φορολογικές αρχές των κρατών μελών, ενώσεις και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς (εμπορικοί, υγειονομικοί κ.λπ.), και αφού μελέτησε το υφιστάμενο φορολογικό καθεστώς των καπνικών προϊόντων, ετοίμασε σχετική Πρόταση Οδηγίας την οποία κατέθεσε στο Συμβούλιο. Η εν λόγω Πρόταση Οδηγίας έτυχε εξέτασης και συζήτησης στο Συμβούλιο με τη συμμετοχή όλων των κρατών μελών.

Σημειώνεται ότι η Οδηγία εκδόθηκε από το Συμβούλιο στις 16 Φεβρουαρίου 2010 και δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) στις 27.2.2010 με αρ. 2010/12/ΕΕ.

Ειδικότερα, με την υπό αναφορά Οδηγία η ΕΕ στοχεύει στα ακόλουθα:

1. Στον εκσυγχρονισμό και απλούστευση υφιστάμενων κανόνων που διέπουν τη φορολόγηση των καπνικών προϊόντων·

2. στην ευθυγράμμιση των ΕΦΚ για το λεπτοκομμένο καπνό (για στρίψιμο τσιγάρων) με τους ΕΦΚ για τα τσιγάρα·

3. στην παροχή μεγαλύτερης διαφάνειας στη δομή των ΕΦΚ και ισότιμων όρων ανταγωνισμού στους εμπλεκόμενους φορείς

4. στην εξυπηρέτηση στόχων προστασίας της δημόσιας υγείας (μείωση της κατανάλωσης καπνού για τα επόμενα πέντε χρόνια), δεδομένου ότι από τις 30 Ιουλίου 2005 η ΕΕ κατέστη συμβαλλόμενο μέρος της σύμβασης πλαισίου του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για τον έλεγχο του καπνίσματος·

5. στη μεγαλύτερη προσέγγιση των επιπέδων φορολογίας των κρατών μελών.

Περαιτέρω, σύμφωνα τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, πέρα από την πιο πάνω συμμόρφωση της Κυπριακής Δημοκρατίας με τον κοινοτικό κεκτημένο, στο εν λόγω νομοσχέδιο διαλαμβάνονται διατάξεις με βάση τις οποίες αυξάνεται ο ειδικός φόρος κατανάλωσης με τον οποίο επιβαρύνονται τα βιομηχανοποιημένα καπνά. Οι υπό αναφορά προτεινόμενες αυξήσεις έχουν ως ακολούθως:

1. Τσιγάρα: αύξηση της τάξης των €0,39 ανά πακέτο των είκοσι τσιγάρων με παράλληλη μείωση του αναλογικού φόρου από 44,5% στα 40%.

2. Πούρα και πουράκια: αύξηση της τάξης των €21,66 το κιλό, δηλαδή από €68,34 σε €90,00 το κιλό.

3. Λεπτοκομμένος καπνός που χρησιμοποιείται για την κατασκευή χειροποίητων στριφτών τσιγάρων και άλλα καπνά για κάπνισμα: αύξηση της τάξης των €45,83 το κιλό, δηλαδή από €34,17 σε €80,00 το κιλό

Σημειώνεται ότι με την εφαρμογή των αυξημένων συντελεστών φόρων κατανάλωσης στα καπνικά προϊόντα, εκτιμάται ότι θα προκύψουν πρόσθετα έσοδα σε ετήσια βάση της τάξης των €31 εκατομ.

Στο στάδιο της συζήτησης του υπό αναφορά νομοσχεδίου, οι παριστάμενοι εκπρόσωποι των εταιρειών εισαγωγής καπνικών προϊόντων δήλωσαν ότι θεωρούν τις προτεινόμενες αυξήσεις σε σχέση με τα καπνικά προϊόντα αρκετά ισοζυγισμένες, με εξαίρεση των ΕΦΚ επί του λεπτοκομμένου καπνού που χρησιμοποιείται για την κατασκευή χειροποίητων στριφτών τσιγάρων για τον οποίο θεωρούν ότι ο προτεινόμενος φόρος είναι υπέρμετρα υψηλός (€80 ανά κιλό).

Οι ίδιοι εκπρόσωποι τόνισαν επίσης ότι, έχοντας υπόψη το τι συνέβη στην ΕΕ, αλλά ιδιαίτερα στην Ελλάδα, μετά την επιβολή υψηλών αυξήσεων των ανάλογων φόρων στα προϊόντα αυτά, θα υπάρξει δραματική αύξηση του λαθρεμπορίου. Περαιτέρω, τόνισαν ότι σε πρώτο στάδιο οι προτεινόμενες αυξήσεις παρουσιάζεται ότι θα επιφέρουν αυξήσεις των κρατικών εσόδων, αλλά θα δημιουργήσουν επίσης κινδύνους μεσοπρόθεσμα στις εισπράξεις λόγω του λαθρεμπορίου.

Οι ίδιοι εκπρόσωποι πρότειναν, υπό το φως των πιο πάνω την κλιμακωτή αύξηση των ΕΦΚ επί του συγκεκριμένου προϊόντος σε διάστημα τριετίας, η οποία σε τέτοια περίπτωση θα επιφέρει το ίδιο ύψος εισπράξεων με το αναμενόμενο το οποίο στην παρούσα φάση θα επηρεαστεί από το λαθρεμπόριο.

Τέλος, οι ίδιοι πιο πάνω εκπρόσωποι τόνισαν ότι οι προτεινόμενες από την κυβέρνηση προτάσεις για αύξηση των ΕΦΚ, σύμφωνα με τα πιο πάνω, θα πλήξουν τους καταναλωτές φθηνών καπνικών προϊόντων, αντί αυτούς οι οποίοι αγοράζουν ακριβά καπνικά προϊόντα. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τη σχετική Κοινοτική Οδηγία, από 1ης Ιανουαρίου 2013, ο συνολικός ειδικός φόρος κατανάλωσης (πάγιος φόρος και/ή αναλογικός φόρος εξαιρουμένου του ΦΠΑ) επί του λεπτοκομμένου καπνού που προορίζεται για την κατασκευή χειροποίητων στριφτών τσιγάρων να αντιπροσωπεύει ποσοστό τουλάχιστον 43% της σταθμισμένης μέσης τιμής λιανικής πώλησης του λεπτοκομμένου καπνού που προορίζεται για την κατασκευή χειροποίητων στριφτών τσιγάρων ο οποίος τίθεται σε ανάλωση ή σε €47 τουλάχιστον ανά χιλιόγραμμο.

Ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών, από της πλευράς του, τόνισε ότι πρωταρχικό μέλημα της κυβέρνησης ήταν η προώθηση νομοθετικών προτάσεων κατά τρόπο που να μην ευνοείται καμιά εταιρεία και συναφώς θεωρεί τις προτάσεις που εμπεριέχονται στο υπό συζήτηση νομοσχέδιο, ως λελογισμένες.

Ο πρόεδρος της επιτροπής κ. Ν. Παπαδόπουλος επισήμανε στο στάδιο της συζήτησης την ανάγκη αναγραφής επί των πακέτων των τσιγάρων, της ακριβούς τιμής πώλησης, ώστε να μην παρατηρείται αισχροκέρδεια από τους λιανοπωλητές και να μη χάνονται κρατικά έσοδα.

Συναφώς με τα πιο πάνω, ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών δεσμεύτηκε ότι σε διάστημα έξι μηνών και σε συνεργασία με τα οργανωμένα σύνολα που εκπροσωπούν τους λιανοπωλητές και τις επηρεαζόμενες εταιρείες εισαγωγής καπνικών προϊόντων, θα καταθέσει συγκεκριμένο νομοσχέδιο στη Βουλή για ρύθμιση του θέματος της αναγραφής της τελικής τιμής των καπνικών προϊόντων επί των πακέτων συσκευασίας.

Τέλος, σε σχέση με τις παρατηρήσεις που έγιναν στο στάδιο της συζήτησης αναφορικά με την προτεινόμενη υπέρμετρη αύξηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης επί του λεπτοκομμένου καπνού, ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών τόνισε τη στρέβλωση που υπήρχε με το υφιστάμενο σύστημα μεταξύ του προϊόντος αυτού και των έτοιμων τσιγάρων και την ανάγκη όπως η στρέβλωση αυτή διορθωθεί, σημειώνοντας ταυτόχρονα ότι η ΕΕ θεωρεί τα προϊόντα αυτά όμοια και το ίδιο επιβλαβή για την υγεία.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, υπό το φως των στοιχείων που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής και της όλης συζήτησης, έχει διαμορφώσει τις ακόλουθες θέσεις:

Ο πρόεδρος της επιτροπής βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις τάσσονται κατά πλειοψηφία υπέρ της ψήφισης του υπό συζήτηση νομοσχεδίου σε νόμο, αφού όμως διαμορφωθεί, ώστε ο προτεινόμενος ειδικός φόρος κατανάλωσης επί του λεπτοκομμένου καπνού που χρησιμοποιείται για τα στριφτά τσιγάρα μειωθεί από €80 το κιλό σε €60 το κιλό.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

Ο βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ κ. Γ. Βαρνάβα, εκπροσωπώντας τον κ. Μ. Σιζόπουλο, τάσσεται εναντίον της ψήφισης του υπό συζήτηση νομοσχεδίου σε νόμο.

Ο βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κόμματος, εκπροσωπώντας τον κ. Ν. Κουτσού, τάσσεται επίσης εναντίον της ψήφισης του υπό συζήτηση νομοσχεδίου σε νόμο.

 

10 Δεκεμβρίου 2010

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων