Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για το νομοσχέδιο «Ο περί Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων (Έλεγχος Ίδρυσης και Λειτουργίας) (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2010»

Παρόντες:

Κώστας Κωνσταντίνου, πρόεδρος Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου
Στέλλα Κυριακίδου Αθηνά Κυριακίδου
Ανδρέας Κυπριανού Στέλιος Ιερωνυμίδης
Γιάννος Λαμάρης Μαρίνος Σιζόπουλος
Ντίνα Ακκελίδου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 18 Νοεμβρίου και στις 2 Δεκεμβρίου 2010. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας, του Τμήματος Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου, του Παγκύπριου Συνδέσμου Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων, του Παγκύπριου Συνδέσμου Νοσηλευτών και Μαιών, της Παγκύπριας Γυναικολογικής και Μαιευτικής Εταιρείας, της Συμβουλευτικής Επιτροπής Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων, του Συμβουλίου Νοσηλευτικής και Μαιευτικής και των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΑΣΥΔΥ, ΠΕΟ, και ΣΕΚ. Η συνδικαλιστική οργάνωση ΔΕΟΚ, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων (Έλεγχος Ίδρυσης και Λειτουργίας) Νόμου, ώστε:

1. να ανασταλεί αναδρομικά, από την 1η Οκτωβρίου 2010 μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2011, η ισχύς των διατάξεών του οι οποίες καθορίζουν τις απαιτήσεις για στελέχωση των ιδιωτικών νοσηλευτηρίων με νοσηλευτικό και λοιπό βοηθητικό προσωπικό,

2. να παραταθεί η αναστολή της ισχύος των διατάξεών του που καθορίζουν τις απαιτήσεις για στελέχωση των εν λόγω νοσηλευτηρίων με εγγεγραμμένες μαίες, η οποία λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2010, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2015,

3. να εισαχθούν σ’ αυτόν πρόνοιες που να καθορίζουν τις αναφερόμενες πιο πάνω απαιτήσεις σε νοσηλευτικό και λοιπό βοηθητικό προσωπικό που θα ισχύουν για ορισμένες μεταβατικές περιόδους μέχρι την πλήρη εφαρμογή των διατάξεων των οποίων προτείνεται να ανασταλεί η ισχύς και

4. να βελτιωθούν οι διατάξεις του που αφορούν τη στελέχωση των ιδιωτικών νοσηλευτηρίων με νοσηλευτικό και λοιπό βοηθητικό προσωπικό, καθώς και τις εγγεγραμμένες μαίες, οι οποίες προτείνεται να τεθούν σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2012 και 1η Ιανουαρίου 2016, αντίστοιχα.

Ειδικότερα, με τις πρόνοιες του υπό αναφορά νομοσχεδίου προβλέπονται, μεταξύ άλλων, οι ακόλουθες τροποποιήσεις στη βασική νομοθεσία:

1. Η τροποποίηση των διατάξεών της οι οποίες καθορίζουν τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια, προκειμένου να αποκτήσουν και να διατηρήσουν τη σχετική άδεια για τη λειτουργία τους, ώστε:

α. μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2010 σε κάθε ιδιωτικό νοσηλευτήριο:

i. με δυναμικότητα μέχρι δέκα (10) κλίνες να περιλαμβάνεται στο νοσηλευτικό προσωπικό τουλάχιστον ένας (1) εγγεγραμμένος νοσηλευτής πλήρους απασχόλησης και στα ωράρια εργασίας που αυτός δε θα εργάζεται να εργάζεται βοηθός εξ επαγγέλματος ή βοηθητικό προσωπικό και ο ίδιος να βρίσκεται σε εφημερία,

ii. με δυναμικότητα από έντεκα (11) μέχρι είκοσι (20) κλίνες να περιλαμβάνονται στο νοσηλευτικό προσωπικό τουλάχιστον τρεις (3) εγγεγραμμένοι νοσηλευτές πλήρους απασχόλησης, εκ των οποίων ένας (1) να εργάζεται σε κάθε ωράριο εργασίας,

iii. με δυναμικότητα πέραν των είκοσι (20) κλινών να περιλαμβάνονται στο νοσηλευτικό προσωπικό τουλάχιστον έξι (6) εγγεγραμμένοι νοσηλευτές πλήρους απασχόλησης, εκ των οποίων δύο (2) να εργάζονται σε κάθε ωράριο εργασίας,

β. από την 1η Ιανουαρίου μέχρι την 30ή Ιουνίου 2011 σε κάθε ιδιωτικό νοσηλευτήριο:

i. με δυναμικότητα μέχρι δέκα (10) κλίνες να περιλαμβάνονται στο νοσηλευτικό προσωπικό τουλάχιστον τρεις (3) εγγεγραμμένοι νοσηλευτές πλήρους απασχόλησης, εκ των οποίων ένας (1) να εργάζεται σε κάθε ωράριο εργασίας, με εξαίρεση τις κλινικές ημερήσιας νοσηλείας, όπου πρέπει να περιλαμβάνονται τουλάχιστον δύο (2) εγγεγραμμένοι νοσηλευτές πλήρους απασχόλησης, εκ των οποίων ένας (1) να εργάζεται σε κάθε ωράριο εργασίας,

ii. με δυναμικότητα από έντεκα (11) μέχρι είκοσι (20) κλίνες να περιλαμβάνονται στο νοσηλευτικό προσωπικό τουλάχιστον τέσσερις (4) εγγεγραμμένοι νοσηλευτές πλήρους απασχόλησης, εκ των οποίων ένας (1) να εργάζεται σε κάθε ωράριο εργασίας,

iii. με δυναμικότητα από είκοσι μία (21) μέχρι τριάντα πέντε (35) κλίνες να περιλαμβάνονται στο νοσηλευτικό προσωπικό τουλάχιστον οκτώ (8) εγγεγραμμένοι νοσηλευτές πλήρους απασχόλησης, εκ των οποίων δύο (2) να εργάζονται σε κάθε ωράριο εργασίας,

iv. με δυναμικότητα πέραν των τριάντα πέντε (35) κλινών να περιλαμβάνονται στο νοσηλευτικό προσωπικό τουλάχιστον δεκατέσσερις (14) εγγεγραμμένοι νοσηλευτές πλήρους απασχόλησης, εκ των οποίων τρεις (3) να εργάζονται σε κάθε ωράριο εργασίας,

γ. από την 1η Ιουλίου μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2011 σε κάθε ιδιωτικό νοσηλευτήριο:

i. με δυναμικότητα μέχρι δέκα (10) κλίνες να περιλαμβάνονται στο νοσηλευτικό προσωπικό τουλάχιστον τέσσερις (4) εγγεγραμμένοι νοσηλευτές πλήρους απασχόλησης, εκ των οποίων ένας (1) να εργάζεται σε κάθε ωράριο εργασίας, με εξαίρεση τις κλινικές ημερήσιας νοσηλείας, όπου πρέπει να περιλαμβάνονται τουλάχιστον δύο (2) εγγεγραμμένοι νοσηλευτές πλήρους απασχόλησης, εκ των οποίων ένας (1) να εργάζεται σε κάθε ωράριο εργασίας,

ii. με δυναμικότητα από έντεκα (11) μέχρι είκοσι (20) κλίνες να περιλαμβάνονται στο νοσηλευτικό προσωπικό τουλάχιστον πέντε (5) εγγεγραμμένοι νοσηλευτές πλήρους απασχόλησης, εκ των οποίων ένας (1) να εργάζεται σε κάθε ωράριο εργασίας,

iii. με δυναμικότητα από είκοσι μία (21) μέχρι τριάντα πέντε (35) κλίνες να περιλαμβάνονται στο νοσηλευτικό προσωπικό τουλάχιστον δέκα (10) εγγεγραμμένοι νοσηλευτές πλήρους απασχόλησης, εκ των οποίων δύο (2) να εργάζονται σε κάθε ωράριο εργασίας,

iv. με δυναμικότητα πέραν των τριάντα πέντε (35) κλινών να περιλαμβάνονται στο νοσηλευτικό προσωπικό τουλάχιστον δεκαέξι (16) εγγεγραμμένοι νοσηλευτές πλήρους απασχόλησης, εκ των οποίων τρεις (3) να εργάζονται σε κάθε ωράριο εργασίας.

2. Η τροποποίηση των διατάξεων του Μέρους Χ του Πρώτου Παραρτήματός της, των οποίων η ισχύς προτείνεται να ανασταλεί αναδρομικά από την 1η Οκτωβρίου 2010 μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2011, ώστε:

α. να υπάρχει τουλάχιστον ένας (1) γενικός προϊστάμενος στα ιδιωτικά νοσηλευτήρια με δυναμικότητα πέραν των είκοσι (20) κλινών, αντί πέραν των δώδεκα (12) που προβλέπεται στην υπό τροποποίηση βασική νομοθεσία, ο οποίος θα κατέχει πιστοποιητικό νοσηλευτή γενικής νοσηλευτικής και θα είναι εγγεγραμμένος στο σχετικό μητρώο,

β. στα αμιγώς ψυχιατρικά κέντρα ασφαλούς νοσηλείας ο γενικός προϊστάμενος να κατέχει πιστοποιητικό νοσηλευτή ψυχιατρικής νοσηλευτικής και να είναι εγγεγραμμένος στο σχετικό μητρώο, αντί σε όλες τις περιπτώσεις ψυχιατρικών κέντρων όπως προβλέπεται στην υπό τροποποίηση βασική νομοθεσία,

γ. στα αμιγώς μαιευτικά και γυναικολογικά ιδιωτικά νοσηλευτήρια ο γενικός προϊστάμενος να κατέχει πιστοποιητικό άδειας ασκήσεως επαγγέλματος μαίας και να είναι εγγεγραμμένος στο σχετικό μητρώο,

δ. επιπρόσθετα από την ελάχιστη στελέχωση σε νοσηλευτικό προσωπικό και την κατανομή αυτού ανά ωράριο εργασίας, να εργοδοτείται στα ιδιωτικά νοσηλευτήρια το ανάλογο νοσηλευτικό προσωπικό για κάλυψη των ημερών ανάπαυσης,

ε. να παρασχεθεί η δυνατότητα να αντικαθίστανται οι νοσηλευτές ψυχιατρικής νοσηλευτικής στα συνήθη ψυχιατρικά κέντρα από νοσηλευτές γενικής νοσηλευτικής,

στ. στα τμήματα εξωτερικών ιατρείων που υφίστανται εντός νοσηλευτηρίων ως χωριστές μονάδες να απαιτείται η στελέχωση με έναν (1) τουλάχιστον νοσηλευτή ή ένα άτομο που προέρχεται από το βοηθητικό προσωπικό για πέραν των δέκα εξεταστηρίων σε λειτουργία ανά ωράριο εργασίας, αντί με έναν (1) τουλάχιστον νοσηλευτή ανά πέντε εξεταστήρια όπως ισχύει σήμερα, και

ζ. στα τμήματα χειρουργικών επεμβάσεων, εξαιρουμένων των επεμβάσεων με τοπική αναισθησία, να απαιτείται ένα (1) άτομο από το νοσηλευτικό ή το βοηθητικό προσωπικό ανά χειρουργική τράπεζα σε λειτουργία και ένας (1) νοσηλευτής κυκλοφορίας για πέραν της μίας (1) χειρουργικής τράπεζας σε λειτουργία, αντί ένα (1) άτομο από το βοηθητικό προσωπικό ανά χειρουργική τράπεζα σε λειτουργία και ένας (1) νοσηλευτής για πέραν των τριών (3) χειρουργικών τραπεζών σε λειτουργία όπως ισχύει σήμερα.

3. Η τροποποίηση των διατάξεων του Μέρους Χ του Πρώτου Παραρτήματός της, των οποίων δεν έχει λήξει η υφιστάμενη αναστολή ισχύος, ώστε:

α. στην περίπτωση μαιευτικής και γυναικολογικής μονάδας το προσωπικό να είναι μαίες, οι οποίες δυνατό να αντικαθίστανται από νοσηλευτές γενικής νοσηλευτικής, υπό την προϋπόθεση ότι από την 1η Ιανουαρίου 2016 θα εργάζεται τουλάχιστον μία (1) μαία σε κάθε βάρδια, και

β. η στελέχωση των αμιγώς γυναικολογικών μονάδων να δύναται να καλύπτεται από μαίες ή νοσηλευτές γενικής νοσηλευτικής.

4. Η τροποποίηση των διατάξεων του Μέρους Χ του Πρώτου Παραρτήματός της, οι οποίες καθορίζουν τις απαιτήσεις σε σχέση με τη στελέχωση των ιδιωτικών νοσηλευτηρίων με βοηθούς θαλάμων, ώστε:

α. κατά το πρωινό και το απογευματινό ωράριο να εργοδοτείται σε όλα τα νοσηλευτήρια, εξαιρουμένων των ψυχιατρικών κέντρων ασφαλούς νοσηλείας και των παιδιατρικών μονάδων, ένας (1) βοηθός θαλάμου για επτά (7) μέχρι δεκαπέντε (15) ασθενείς,

β. κατά το πρωινό και απογευματινό ωράριο να εργοδοτείται στα ψυχιατρικά κέντρα ασφαλούς νοσηλείας και στις παιδιατρικές μονάδες ένας (1) βοηθός θαλάμου για πέντε (5) μέχρι δεκαπέντε (15) ασθενείς και

γ. κατά το βραδινό ωράριο να εργοδοτείται σε όλα τα νοσηλευτήρια ένας (1) βοηθός θαλάμου για πέραν των έξι (6) ασθενών.

Σημειώνεται ότι με το υπό συζήτηση νομοσχέδιο προβλέπεται η αναδρομική εφαρμογή των προνοιών του από την 1η Οκτωβρίου 2010, ημερομηνία κατά την οποία έληξε η υφιστάμενη αναστολή ισχύος των διατάξεων της υπό τροποποίηση βασικής νομοθεσίας που καθορίζουν τις απαιτήσεις για στελέχωση των ιδιωτικών νοσηλευτηρίων με νοσηλευτικό και λοιπό βοηθητικό προσωπικό.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από τους εκπροσώπους του Υπουργείου Υγείας, οι προτεινόμενες με το νομοσχέδιο τροποποιήσεις κρίθηκαν αναγκαίες, επειδή ένας μεγάλος αριθμός των ιδιωτικών νοσηλευτηρίων αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα στελέχωσης, λόγω της μεγάλης έλλειψης νοσηλευτικού προσωπικού που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια. Όπως επισημαίνεται με βάση τα εν λόγω στοιχεία, σε περίπτωση που δεν ανασταλούν οι σχετικές διατάξεις της υπό τροποποίηση βασικής νομοθεσίας αναδρομικά από την 1η Οκτωβρίου 2010, υπάρχει κίνδυνος να ανασταλεί η λειτουργία πολλών ιδιωτικών νοσηλευτηρίων. Περαιτέρω, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, με τη λήξη της αναστολής της ισχύος των διατάξεων της υπό τροποποίηση βασικής νομοθεσίας που αφορούν τις απαιτήσεις στελέχωσης των ιδιωτικών νοσηλευτηρίων με εγγεγραμμένες μαίες, την 1η Ιανουαρίου 2011, το πρόβλημα αναμένεται να καταστεί εντονότερο.

Ενημερώνοντας ειδικότερα την επιτροπή για το θέμα, οι ίδιοι εκπρόσωποι παρέθεσαν, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα στοιχεία:

1. Τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια που λειτουργούν παγκύπρια ανέρχονται στα εβδομήντα επτά (77).

2. Εργοδοτούνται συνολικά εφτακόσιοι εξήντα εννέα (769) νοσηλευτές γενικής νοσηλευτικής, τρεις (3) νοσηλευτές ψυχιατρικής νοσηλευτικής, σαράντα πέντε (45) μαίες και εκατό τριάντα εννέα (139) άτομα ως βοηθητικό προσωπικό.

3. Από την ημερομηνία που έληξε η αναστολή της ισχύος των διατάξεων της υπό τροποποίηση βασικής νομοθεσίας που καθορίζουν τις απαιτήσεις για στελέχωση των ιδιωτικών νοσηλευτηρίων με νοσηλευτικό και λοιπό βοηθητικό προσωπικό, αντιμετωπίζουν πρόβλημα λειτουργίας σαράντα εννέα (49) από τα εβδομήντα επτά (77) ιδιωτικά νοσηλευτήρια, δεδομένου ότι υπάρχει συνολική έλλειψη διακοσίων σαράντα τεσσάρων (244) νοσηλευτών [διακοσίων είκοσι εννέα (229) νοσηλευτών γενικής νοσηλευτικής και δεκαπέντε (15) νοσηλευτών ψυχιατρικής νοσηλευτικής].

4. Με τη λήξη της αναστολής της ισχύος των διατάξεων της υπό τροποποίηση βασικής νομοθεσίας που καθορίζουν τις απαιτήσεις στελέχωσης των ιδιωτικών νοσηλευτηρίων με εγγεγραμμένες μαίες, αναμένεται ότι θα αντιμετωπίσουν πρόβλημα λειτουργίας τριάντα τρία (33) από τα τριάντα πέντε (35) ιδιωτικά νοσηλευτήρια που διαθέτουν μαιευτική μονάδα, δεδομένου ότι υπάρχει συνολική έλλειψη εκατόν τριάντα έξι (136) μαιών.

5. Δεδομένου ότι τα είκοσι δύο (22) από τα τριάντα τρία (33) ιδιωτικά νοσηλευτήρια που διαθέτουν μαιευτική μονάδα ήδη αντιμετωπίζουν πρόβλημα λειτουργίας, λόγω του ότι δεν εργοδοτούν τον απαιτούμενο αριθμό εγγεγραμμένων νοσηλευτών, αναμένεται να αντιμετωπίσουν πρόβλημα λειτουργίας από την 1η Ιανουαρίου 2011 ακόμα έντεκα (11) νοσηλευτήρια.

6. Ο συνολικός αριθμός των νοσηλευτών που αναμένεται να αποφοιτήσουν από τις νοσηλευτικές σχολές της Κύπρου και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδας κατά το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 ανέρχεται στους τριακόσιους σαράντα (340) νοσηλευτές.

7. Ο συνολικός αριθμός των μαιών που αναμένεται να αποφοιτήσουν από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδας κατά το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 ανέρχεται στις τέσσερις (4) μαίες.

Οι εκπρόσωποι του Παγκύπριου Συνδέσμου Νοσηλευτών και Μαιών εξέφρασαν τη διαφωνία τους σε σχέση με την πρόνοια του νομοσχεδίου σύμφωνα με την οποία τα συνήθη ψυχιατρικά κέντρα θα δύνανται να στελεχώνονται με νοσηλευτές γενικής νοσηλευτικής και όχι αποκλειστικά με νοσηλευτές ψυχιατρικής νοσηλευτικής, που ισχύει σήμερα. Συναφώς, οι ίδιοι εκπρόσωποι εισηγήθηκαν όπως η εν λόγω δυνατότητα παρασχεθεί μέχρι το τέλος του έτους 2015, κατά το οποίο αναμένεται να απαμβλυνθεί το πρόβλημα της στελέχωσης των ιδιωτικών νοσηλευτηρίων με νοσηλευτές ψυχιατρικής νοσηλευτικής.

Οι εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΕΟ και ΣΕΚ, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά τους για το γεγονός ότι δεν κλήθηκαν από το αρμόδιο υπουργείο να εκφράσουν τις απόψεις τους στο στάδιο της επεξεργασίας του νομοσχεδίου, υποστήριξαν ότι υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ των απολαβών που παρέχονται σε νοσηλευτές που προέρχονται από τρίτες χώρες και αυτών που παρέχονται σε Κυπρίους ή κοινοτικούς από τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια, στα οποία δεν εφαρμόζονται οι σχετικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας, και εισηγήθηκαν όπως όλοι οι νοσηλευτές εργοδοτούνται με βάση τους πρότυπους όρους απασχόλησης που ισχύουν για τους αλλοδαπούς νοσηλευτές, οι οποίοι αποτελούν προϊόν συμφωνίας των κοινωνικών εταίρων. Επιπρόσθετα, οι ίδιοι εκπρόσωποι δήλωσαν ότι υποστηρίζουν την προτεινόμενη με το νομοσχέδιο αναστολή της ισχύος των διατάξεων της υπό τροποποίηση βασικής νομοθεσίας που καθορίζουν τις υπό αναφορά απαιτήσεις στελέχωσης για έξι μήνες, υπό την προϋπόθεση ότι θα υιοθετηθεί η πιο πάνω αναφερόμενη εισήγησή τους.

Η εκπρόσωπος του Τμήματος Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, καθώς και οι υπόλοιπες ενδιαφερόμενες πλευρές που παρευρέθηκαν στην επιτροπή συμφώνησαν με τις πρόνοιες του νομοσχεδίου.

Στο στάδιο της συζήτησης του νομοσχεδίου από την επιτροπή, η τελευταία ζήτησε πρόσθετα στοιχεία και επεξηγήσεις αναφορικά με τις ανάγκες του δημόσιου τομέα σε νοσηλευτικό προσωπικό, καθώς και τον τρόπο στελέχωσης των δημόσιων νοσηλευτηρίων με το εν λόγω προσωπικό.

Το Υπουργείο Υγείας, ενημερώνοντας με σχετική επιστολή του την επιτροπή για τα πιο πάνω ζητήματα, ανέφερε τα ακόλουθα:

1. Οι άμεσες και βραχυπρόθεσμες, καθώς και οι μεσοπρόθεσμες ανάγκες για στελέχωση των δημόσιων νοσηλευτηρίων αφορούν πενήντα (50) και εξήντα (60) νοσηλευτές, αντίστοιχα.

2. Η ικανοποίηση των άμεσων βραχυπρόθεσμων αναγκών τελεί υπό την αίρεση του Υπουργείου Οικονομικών.

3. Οι μακροπρόθεσμες ανάγκες σε νοσηλευτικό προσωπικό αφορούν την επέκταση του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας, καθώς και τη λειτουργία καρδιοχειρουργικής κλινικής, νευροχειρουργικής κλινικής, μονάδας εντατικής θεραπείας νεογνών, χειρουργείου και χώρου ανάνηψης στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού.

4. Η στελέχωση των θαλάμων των δημόσιων νοσηλευτηρίων με νοσηλευτικό προσωπικό γίνεται με βάση τις κλίνες που διαθέτει κάθε θάλαμος, ενώ η στελέχωση των ιδιωτικών νοσηλευτηρίων με νοσηλευτικό προσωπικό γίνεται με βάση τους ασθενείς που νοσηλεύονται σ’ αυτά.

5. Οι ανάγκες στελέχωσης των δημόσιων νοσηλευτηρίων με νοσηλευτικό προσωπικό καθορίζονται λαμβανομένων υπόψη των κλινών των θαλάμων τους, επειδή το ποσοστό πληρότητας των θαλάμων των εν λόγω νοσηλευτηρίων είναι συνήθως 100% και η διαδικασία πρόσληψης νοσηλευτών στο δημόσιο τομέα είναι χρονοβόρα.

Σε μεταγενέστερο στάδιο το Υπουργείο Υγείας, με γραπτή επιστολή που απέστειλε στην επιτροπή, εισηγήθηκε την τροποποίηση του κειμένου του νομοσχεδίου, ώστε τα συνήθη ψυχιατρικά κέντρα να δύνανται να στελεχώνονται με νοσηλευτές γενικής νοσηλευτικής αντί με νοσηλευτές ψυχιατρικής νοσηλευτικής μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2015.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, αποφάσισε, κατά πλειοψηφία του προέδρου και των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, καθώς και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, να υιοθετήσει την εισήγηση που υπέβαλαν στην επιτροπή οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας. Επιπρόσθετα, αποφάσισε να τροποποιήσει περαιτέρω το κείμενο του νομοσχεδίου, ώστε η ισχύς των διατάξεών του που καθορίζουν τις απαιτήσεις για στελέχωση των ιδιωτικών νοσηλευτηρίων με νοσηλευτικό και λοιπό βοηθητικό προσωπικό να ανασταλεί μέχρι την 30ή Σεπτεμβρίου 2011 αντί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2011, που προτείνεται με το νομοσχέδιο, και οι προβλεπόμενες απαιτήσεις στελέχωσης κατά τη μεταβατική περίοδο από την 1η Ιουλίου μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2011 να τυγχάνουν εφαρμογής μέχρι την ημερομηνία λήξης της αναστολής των υπό αναφορά διατάξεων, όπως αυτή προτείνεται με την πιο πάνω απόφαση της επιτροπής.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις δήλωσαν πως η κοινοβουλευτική τους ομάδα θα τοποθετηθεί επί των προνοιών του νομοσχεδίου κατά τη συζήτησή του στην ολομέλεια της Βουλής.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, αφού διαμόρφωσε το κείμενο του υπό συζήτηση νομοσχεδίου σύμφωνα με τις πιο πάνω κατά πλειοψηφία θέσεις της, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του και εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων (Έλεγχος Ίδρυσης και Λειτουργίας) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2010».

 

 

 

 

7 Δεκεμβρίου 2010

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων