Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων για το νομοσχέδιο «Ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Ρύπανση από Πλοία) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2010»

Παρόντες:

Ζαχαρίας Κουλίας, πρόεδρος Κλαύδιος Μαυροχάννας
Αντώνης Αντωνίου Τάσος Μητσόπουλος
Αντρέας Φακοντής Φειδίας Σαρίκας
Σκεύη Κούτρα Κουκουμά  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 2, 9 και 30 Νοεμβρίου 2010. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, του Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας του ίδιου υπουργείου, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Κυπριακού Ναυτιλιακού Επιμελητηρίου (ΚΝΕ) και της συνδικαλιστικής οργάνωσης ΟΜΕΠΕΓΕ-ΣΕΚ. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, η Κυπριακή Ένωση Πλοιοκτητών (ΚΕΠ), ο Κυπριακός Σύνδεσμος Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού, ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος (Επιτροπή Ναυτιλίας) και οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ΠΕΟ και ΔΕΟΚ, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής. Η ΚΕΠ, με επιστολή που απέστειλε στην επιτροπή, δήλωσε ότι δεν έχει να κάνει οποιοδήποτε σχόλιο σε σχέση με το νομοσχέδιο.

Σκοπός του προτεινόμενου νόμου είναι η εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2009/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 για τροποποίηση της Οδηγίας 2005/35/ΕΚ σχετικά με τη ρύπανση από τα πλοία και τη θέσπιση κυρώσεων για παραβάσεις.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων και του Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας του ίδιου υπουργείου, καθώς και την αιτιολογική και την εισηγητική έκθεση που συνοδεύουν το υπό αναφορά νομοσχέδιο, το τελευταίο αποσκοπεί στην τροποποίηση του περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Ρύπανση από Πλοία) Νόμου, ώστε:

1. να διευκρινιστεί ότι οι απορρίψεις ρυπογόνων ουσιών από πλοία αποτελούν ποινικό αδίκημα, όταν αυτές διενεργούνται με πρόθεση ή απερίσκεπτα ή με βαριά αμέλεια, εκτός αν πρόκειται για απορρίψεις ρυπογόνων ουσιών ήσσονος σημασίας, που δε συνεπάγονται υποβάθμιση της ποιότητας του ύδατος.

2. να αποτελούν ποινικό αδίκημα οι, παρά τα πιο πάνω, επαναλαμβανόμενες ήσσονος σημασίας περιπτώσεις απορρίψεων ρυπογόνων ουσιών οι οποίες, όχι μεμονωμένα αλλά σε συνδυασμό, καταλήγουν σε υποβάθμιση της ποιότητας του ύδατος.

3. να αποτελεί υπεράσπιση για τον κατηγορούμενο η απόδειξη ότι η απόρριψη ρυπογόνου ουσίας γίνεται σύμφωνα με συγκεκριμένες διατάξεις της σύμβασης Marpol.

4. να αποτελεί ποινικό αδίκημα όχι μόνο η παράνομη απόρριψη ρυπογόνων ουσιών από πλοίο, αλλά και η πράξη η οποία συνιστά ηθική αυτουργία ή συνεργία σε σχέση με τέτοια απόρριψη.

5. να διευκρινιστεί ότι το ποινικό αδίκημα της παράνομης απόρριψης ρυπογόνων ουσιών από πλοίο μπορεί να διαπραχθεί από φυσικό πρόσωπο ή από νομικό πρόσωπο, όπως αυτό ορίζεται στο νομοσχέδιο, και στη βάση όχι μόνο των δικών του ενεργειών, αλλά και των ενεργειών ή παραλείψεων φυσικού προσώπου που είτε έχει διευθυντική θέση στο νομικό πρόσωπο και ενεργεί γι’ αυτό είτε τελεί υπό την εξουσία του νομικού προσώπου.

Οι εκπρόσωποι του ΚΝΕ και της συνδικαλιστικής οργάνωσης ΟΜΕΠΕΓΕ-ΣΕΚ συμφώνησαν με τους σκοπούς και επιδιώξεις του προτεινόμενου νόμου.

Στα πλαίσια της πρώτης συνεδρίας της επιτροπής βουλευτές μέλη της εξέφρασαν σχετικές παρατηρήσεις και επιφυλάξεις επί συγκεκριμένων διατάξεων του νομοσχεδίου που αφορούν τον ορισμό του όρου “νομικό πρόσωπο” και την υπεράσπιση του κατηγορουμένου, σε περίπτωση ποινικής δίωξης για το αδίκημα της απόρριψης ρυπογόνου ουσίας που γίνεται σύμφωνα με συγκεκριμένες διατάξεις της σύμβασης Marpol. Η επιτροπή ζήτησε συναφώς από το αρμόδιο υπουργείο όπως, σε συνεργασία με το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, τις μελετήσει και επανέλθει εκ νέου στην επιτροπή για ενημέρωση.

Στο στάδιο της επανεξέτασης του θέματος από την επιτροπή ο εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας προέβη σε διευκρινιστικές παρατηρήσεις για τα πιο πάνω θέματα, ως αποτέλεσμα των οποίων κρίθηκε αναγκαία η μερική τροποποίηση του ορισμού του όρου “νομικό πρόσωπο”.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων, αφού διαμόρφωσε το κείμενο του νομοσχεδίου σύμφωνα με τα πιο πάνω, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο.

6 Δεκεμβρίου 2010

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων