Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τους κανονισμούς «Οι περί Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (Τέλος Καταβλητέον υπό Εργοδοτών) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2010»

Παρόντες:

Πάμπης Κυρίτσης, πρόεδρος Αντώνης Αντωνίου
Σκεύη Κούτρα Κουκουμά Αθηνά Κυριακίδου
Μαρία Κυριακού Ρούλα Μαυρονικόλα
Χρήστος Στυλιανίδης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μελέτησε αυθημερόν τους υπό αναφορά κανονισμούς, οι οποίοι κατατέθηκαν από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στη σημερινή συνεδρία της ολομέλειας και κηρύχθηκαν επείγοντες. Στη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΕΟ, ΣΕΚ και ΔΕΟΚ και των εργοδοτικών οργανώσεων ΟΕΒ και ΚΕΒΕ.

Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών είναι η τροποποίηση των περί Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (Τέλος Καταβλητέον υπό Εργοδοτών) Κανονισμών, ώστε να αυξηθεί το ανώτατο όριο απολαβών των εργοδοτουμένων που λαμβάνεται υπόψη από τους εργοδότες για σκοπούς καταβολής του τέλους ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού από €973 την εβδομάδα ή €4.216 το μήνα, που είναι σήμερα, σε €1.002 την εβδομάδα ή €4.342 το μήνα, αντίστοιχα.

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τους εν λόγω κανονισμούς, καθώς και τα στοιχεία που έθεσε ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωπος της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, το ύψος του ανώτατου ορίου απολαβών για σκοπούς καταβολής του τέλους ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού έχει καθοριστεί για πρακτικούς λόγους στο ίδιο ύψος με το ανώτατο όριο των απολαβών επί των οποίων εισπράττονται οι εισφορές στο Ταμείο για Πλεονάζον Προσωπικό με βάση τους περί Τερματισμού Απασχολήσεως (Ταμείο για Πλεονάζον Προσωπικό) Κανονισμούς. Σημειώνεται ότι η είσπραξη του τέλους ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού γίνεται από τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων για λογαριασμό της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού μέσω του ίδιου μηχανισμού με τον οποίο εισπράττονται οι εισφορές στο Ταμείο για Πλεονάζον Προσωπικό.

Σημειώνεται περαιτέρω ότι το Υπουργικό Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται σ’ αυτό από το άρθρο 20 του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου του 2010, αφού έλαβε υπόψη τη διαπίστωση αναλογιστικής έρευνας ότι ο μέσος όρος των ασφαλιστέων αποδοχών του έτους 2009 σε σύγκριση με το μέσο όρο των ασφαλιστέων αποδοχών του έτους 2008 έχει αυξηθεί, εξέδωσε το περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ποσό Βασικών Ασφαλιστέων Αποδοχών) Διάταγμα του 2010, ΚΔΠ 382/2010, ημερομηνίας 19 Σεπτεμβρίου 2010. Το εν λόγω διάταγμα ορίζει ότι το εβδομαδιαίο και ετήσιο ποσό των βασικών ασφαλιστέων αποδοχών για το έτος 2010 αυξάνεται από €162,22 σε €167,05 και από €8.435 σε €8.687, αντίστοιχα. Επίσης, σύμφωνα με τον Κανονισμό 8 των νέων ενοποιημένων περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Εισφορές) Κανονισμών του 2010, ΚΔΠ 289/2010, το εβδομαδιαίο ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών είναι ίσο με το εξαπλάσιο του εβδομαδιαίου ποσού των βασικών ασφαλιστέων αποδοχών και το μηνιαίο αντίστοιχο όριο είναι ίσο με τα δεκατρία τρίτα (13/3) του εβδομαδιαίου ανώτατου ορίου ασφαλιστέων αποδοχών. Κατά συνέπεια, τα προτεινόμενα με τους παρόντες κανονισμούς ανώτατα ποσά αποδοχών είναι τα ίδια με τα ανώτατα ποσά αποδοχών όπως αυτά υπολογίζονται με βάση τους περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Εισφορές) Κανονισμούς.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, οι προτεινόμενες τροποποιήσεις θα ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2011.

Οι εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΕΟ, ΣΕΚ και ΔΕΟΚ, καθώς και της εργοδοτικής οργάνωσης ΚΕΒΕ εξέφρασαν τη συμφωνία τους με τους προτεινόμενους κανονισμούς. Αντίθετα, ο εκπρόσωπος της εργοδοτικής οργάνωσης ΟΕΒ εξέφρασε τη διαφωνία της οργάνωσης με την προτεινόμενη αύξηση του ανώτατου ορίου αποδοχών και κατά συνέπεια του τέλους ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού, αναφέροντας ότι η πολιτεία θα έπρεπε να στηρίξει τις κυπριακές επιχειρήσεις σε περίοδο οικονομικής κρίσης.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των προτεινόμενων κανονισμών, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται την έγκρισή τους από την ολομέλεια του σώματος.

 

 

9 Δεκεμβρίου 2010

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων