Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων για το νομοσχέδιο «Ο περί Εφαρμογής του Εθελοντικού Συστήματος Αδειών FLEGT για τις Εισαγωγές Ξυλείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση Νόμος του 2010»

Παρόντες:

Ντίνος Χατζηνικόλας, πρόεδρος Κυριάκος Χατζηγιάννη

Πανίκος Χάμπας Σοφοκλής Φυττής

Γιαννάκης Γαβριήλ Αντώνης Αντωνίου

Γεώργιος Τάσου Φειδίας Σαρίκας

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 4 και 18 Νοεμβρίου 2010. Στο στάδιο της εξέτασης του νομοσχεδίου κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Τμήματος Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, του Τμήματος Τελωνείων του Υπουργείου Οικονομικών, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του ΚΕΒΕ, της Ομοσπονδίας Περιβαλλοντικών και Οικολογικών Οργανώσεων Κύπρου και των αγροτικών οργανώσεων ΠΕΚ, ΕΚΑ και “Αγροτική”. Η ΟΕΒ, ο Φιλοδασικός Σύνδεσμος Κύπρου, οι Δασικές Βιομηχανίες Κύπρου Λτδ, το Κυπριακό Ίδρυμα Προστασίας του Περιβάλλοντος (“Terra Cypria”) και οι αγροτικές οργανώσεις “Παναγροτικός Σύνδεσμος” και “Ευρωαγροτικός”, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός του προτεινόμενου νόμου είναι η θέσπιση νομοθεσίας για την εναρμόνιση του εθνικού νομοθετικού πλαισίου με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2173/2005 του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 2005 περί δημιουργίας εθελοντικού συστήματος αδειών FLEGT για τις εισαγωγές ξυλείας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα και τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1024/2008 της Επιτροπής της 17ης Οκτωβρίου 2008 περί καθορισμού λεπτομερών μέτρων για την εφαρμογή του Kανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2173/2005 του Συμβουλίου περί δημιουργίας εθελοντικού συστήματος αδειών FLEGT για τις εισαγωγές ξυλείας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Πιο συγκεκριμένα, με το νομοσχέδιο σκοπείται η θέσπιση εθνικών εκτελεστικών μέτρων για την εφαρμογή των πιο πάνω ευρωπαϊκών κανονισμών.

Ειδικότερα, στο υπό αναφορά νομοσχέδιο περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, ρυθμίσεις αναφορικά με τα ακόλουθα:

1. Τον ορισμό του Τμήματος Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ως αρμόδιας αρχής για την εφαρμογή των προαναφερθέντων κανονισμών και του προτεινόμενου νόμου.

2. Την παραχώρηση εξουσίας στο διευθυντή του Τμήματος Δασών να ορίζει λειτουργούς του τμήματός του ως επιθεωρητές για σκοπούς ελέγχου και εφαρμογής των κανονισμών και του νόμου, καθώς και τις εξουσίες των επιθεωρητών.

3. Τον καθορισμό της διαδικασίας ελέγχου και επαλήθευσης των αδειών FLEGT από την αρμόδια αρχή.

4. Την παραχώρηση εξουσίας στο Τμήμα Τελωνείων να κατάσχει οποιαδήποτε ποσότητα προϊόντων ξυλείας εισάγεται στη Δημοκρατία από τρίτη χώρα με την οποία έχει συναφθεί διμερής εθελοντική συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Κοινότητα και η οποία δε συνοδεύεται από τη σχετική άδεια FLEGT ή της οποίας η άδεια έχει απορριφθεί από την αρμόδια αρχή. Σε περίπτωση τέτοιας κατάσχεσης το Τμήμα Τελωνείων εφαρμόζει επί των προϊόντων αυτών τις διατάξεις του Τελωνειακού Κώδικα.

5. Τη θέσπιση αδικημάτων σε περίπτωση παραβίασης των διατάξεων του νόμου, καθώς και των ποινών που δύναται να επιβληθούν στους ενόχους.

6. Την παραχώρηση εξουσίας στο διευθυντή του Τμήματος Δασών για συμβιβασμό των αδικημάτων που προνοούνται στο νομοσχέδιο.

7. Την παραχώρηση δυνατότητας στο Υπουργικό Συμβούλιο να εκδίδει κανονισμούς αναφορικά με θέματα που άπτονται της εφαρμογής των πιο πάνω αναφερθέντων ευρωπαϊκών κανονισμών ή του προτεινόμενου νόμου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα δημιούργησε το υπό αναφορά σύστημα χορήγησης αδειών FLEGT στα πλαίσια της εφαρμογής του Σχεδίου Δράσης για την Επιβολή του Δασικού Νόμου, τη Διακυβέρνηση και το Εμπόριο. Πιο συγκεκριμένα, το πιο πάνω σύστημα αποτελεί μέρος των προσπαθειών που καταβάλλονται από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα για περιορισμό της παράνομης υλοτομίας. Η προαναφερθείσα παράνομη δραστηριότητα, όπως επισημαίνεται στα εν λόγω στοιχεία, συμβάλλει σημαντικά στην αποδάσωση του πλανήτη, η οποία με τη σειρά της αποτελεί μια από τις βασικότερες αιτίες της πρόκλησης των κλιματικών αλλαγών, της απώλειας της βιοτικής ποικιλομορφίας και των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Επιπρόσθετα, σημειώνεται ότι οι υπό αναφορά άδειες FLEGT προορίζονται να συνοδεύουν τις αποστολές προϊόντων ξυλείας στις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, όταν αυτά προέρχονται από τρίτες χώρες με τις οποίες η Ευρωπαϊκή Κοινότητα έχει συνάψει σχετική διμερή εθελοντική συμφωνία, και σκοπός της έκδοσής τους είναι η βεβαίωση ότι η ξυλεία που αποστέλλεται έχει συγκομιστεί νόμιμα, σύμφωνα με τη σχετική εθνική νομοθεσία. Σύμφωνα με τα κατατεθέντα στοιχεία, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έχει επικυρώσει μέχρι στιγμής δύο τέτοιες διμερείς συμφωνίες με την Γκάνα και το Κονγκό, ενώ βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις και με άλλες τρίτες χώρες παραγωγούς, όπως η Μαλαισία, η Ινδονησία και το Καμερούν.

Περαιτέρω, στα ίδια στοιχεία επισημαίνεται ότι με την προτεινόμενη νομοθεσία δημιουργούνται ορισμένες δημοσιονομικές ανάγκες, οι οποίες αφορούν, μεταξύ άλλων, τη δημιουργία βάσεων δεδομένων αναγκαίων για την εφαρμογή των προτεινόμενων διατάξεων, καθώς και τη δημιουργία και στελέχωση μονάδας ελέγχου των υπό αναφορά αδειών στο λιμάνι Λεμεσού, η οποία στο παρόν στάδιο θα στελεχωθεί με υφιστάμενο προσωπικό του Τμήματος Δασών.

Επιπλέον, σημειώνεται ότι η θέσπιση του προτεινόμενου νόμου συνεπάγεται αυξημένο κόστος για νομικά και φυσικά πρόσωπα που ασχολούνται με το εμπόριο ξυλείας και προϊόντων ξυλείας. Η εν λόγω αύξηση κόστους οφείλεται στις πρόσθετες ανάγκες σε χρόνο και χρήμα που θα κληθούν να καταβάλουν τα πιο πάνω πρόσωπα τόσο για την εξασφάλιση και την υποβολή εντύπων που σχετίζονται με το υπό αναφορά σύστημα αδειοδότησης όσο και για τη συγκεκριμένη διαδικασία τελωνισμού από την οποία θα διέπονται οι εισαγωγές τους.

Στα πλαίσια της εξέτασης του νομοσχεδίου από την επιτροπή, ο εκπρόσωπος του Τμήματος Δασών, τονίζοντας τη σημασία του υπό αναφορά νομοσχεδίου, αναφέρθηκε σε στοιχεία του Διεθνούς Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, σύμφωνα με τα οποία η αποδάσωση και η παράνομη υλοτομία θεωρούνται υπεύθυνες για τις εκπομπές στην ατμόσφαιρα ποσοστού περίπου 20% των αερίων θερμοκηπίου. Το ποσοστό αυτό, όπως σημείωσε, υπολογίζεται ότι υπερβαίνει το αντίστοιχο ποσοστό εκπομπών στον τομέα των μεταφορών. Περαιτέρω, σύμφωνα με τον ίδιο εκπρόσωπο, με βάση στοιχεία της Διεθνούς Τράπεζας, φαίνεται ότι η παγκόσμια οικονομία χάνει περίπου δεκαπέντε δισεκατομμύρια δολάρια το χρόνο λόγω της απώλειας φόρων από τη φορολόγηση των κερδών των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με παράνομη υλοτομία. Τέλος, ο ίδιος εκπρόσωπος πρόσθεσε ότι η Ευρωπαϊκή Κοινότητα προσβλέπει στη σύναψη σχετικών διμερών συμφωνιών με όσο το δυνατό περισσότερες χώρες παραγωγούς ξυλείας και ότι βρίσκεται ήδη στο στάδιο των διαπραγματεύσεων με άλλα δεκαπέντε κράτη, συμπεριλαμβανομένων της Κίνας και της Ρωσίας.

Η εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας ανέφερε ότι το περιθώριο δράσης της Δημοκρατίας σε σχέση με το υπό αναφορά νομοθέτημα είναι πολύ περιορισμένο, αφού αυτό άπτεται εφαρμοστικών μέτρων που αφορούν ευρωπαϊκό κανονισμό. Επιπρόσθετα, όπως η ίδια εκπρόσωπος σημείωσε, σχετικό είναι το άρθρο 133 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας που διέπει την κοινή εμπορική πολιτική, σύμφωνα με το οποίο αυτή αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και όχι των κρατών μελών της. Αναφορικά με την εκφρασθείσα από την επιτροπή ανησυχία σε σχέση με την εισαγωγή παράνομα υλοτομημένης ξυλείας από τρίτες χώρες που δεν έχουν συνάψει σχετική διμερή συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Κοινότητα και την ανάγκη πάταξής της, η εκπρόσωπος επισήμανε ότι αποτελεί αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας να διαχειριστεί το καθεστώς εισαγωγής ξυλείας από τέτοιες χώρες.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τις προτεινόμενες πρόνοιες, όπως αυτές κατατέθηκαν από την εκτελεστική εξουσία.

Στα πλαίσια της συζήτησης του νομοσχεδίου, την επιτροπή απασχόλησαν διάφορα ζητήματα, για τα οποία οι εκπρόσωποι των αρμόδιων κυβερνητικών τμημάτων τοποθετήθηκαν ως ακολούθως:

1. Αναφορικά με την προτεινόμενη εξουσία του διευθυντή του Τμήματος Δασών για συμβιβασμό αδικημάτων, ο εκπρόσωπος του Τμήματος Τελωνείων ανέφερε ότι ο συμβιβασμός δεν είναι υποχρεωτικός για το διοικούμενο, αφού τέτοια εξουσία υφίσταται και σε άλλες εθνικές νομοθεσίες.

2. Αναφορικά με τη διαχείριση κατασχεθείσας ποσότητας προϊόντων ξυλείας, ο ίδιος εκπρόσωπος ανέφερε ότι η εν λόγω πρόνοια απασχόλησε διεξοδικά τα εμπλεκόμενα κυβερνητικά τμήματα, τα οποία κατέληξαν στην επιλογή της εκποίησης των προϊόντων, έστω και αν αυτά προέρχονται από παράνομες δραστηριότητες υλοτομίας, αφού η καταστροφή τους θα επιβάρυνε το περιβάλλον. Σε σχέση με το ίδιο ζήτημα, ο εκπρόσωπος του Τμήματος Δασών, αφού συμφώνησε ότι η καταστροφή της παράνομα υλοτομημένης ξυλείας θα ήταν περιβαλλοντικά ανεπίτρεπτη, πρόσθεσε ότι μελετήθηκε επίσης η επιλογή της υποχρέωσης των εισαγωγέων να τα επανεξάγουν σε άλλη τρίτη χώρα. Ωστόσο η επιλογή αυτή απορρίφθηκε λόγω της ευκαιρίας που δίνεται με τον τρόπο αυτό στον ίδιο εισαγωγέα να τα επαναφέρει σε μεταγενέστερο χρόνο στο νησί μέσω μιας άλλης χώρας που δεν έχει συμβληθεί με την Ευρωπαϊκή Κοινότητα και χωρίς ιδιαίτερο επιπρόσθετο κόστος.

3. Αναφορικά με το ζήτημα που τέθηκε από την επιτροπή σε σχέση με το χρονικό περιθώριο που παρέχεται για την εξακρίβωση της εγκυρότητας της άδειας FLEGT από την αρμόδια αρχή και για την ανταπόκριση σε αίτημα που υποβάλλει η πιο πάνω αρχή σε αρχή αδειοδότησης ετέρου χώρας, τα αρμόδια κυβερνητικά τμήματα δεσμεύτηκαν να το μελετήσουν και να τοποθετηθούν επ’ αυτού σε μεταγενέστερο στάδιο, αφού εξασφαλίσουν και τις σχετικές απόψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Στα πλαίσια της δεύτερης υπό αναφορά συνεδρίας της, η επιτροπή εξέφρασε, μεταξύ άλλων, τις ιδιαίτερες ανησυχίες της αναφορικά με τις διαστάσεις του φαινομένου της παράνομης υλοτομίας και της αποψίλωσης των δασών του πλανήτη, καθώς επίσης και για τις συνέπειές του. Συναφώς, η επιτροπή αποφάσισε να τροποποιήσει το κείμενο του νομοσχεδίου ως ακολούθως:

1. Οι προτεινόμενες ποινές διπλασιάζονται, ώστε η χρηματική ποινή που δύναται να επιβληθεί σε ένοχο να μην υπερβαίνει τις σαράντα χιλιάδες ευρώ αντί των είκοσι χιλιάδων ευρώ, όπως ήταν η αρχική πρόνοια, και η ποινή φυλάκισης να μην υπερβαίνει τα δύο έτη αντί του ενός έτους, όπως ήταν η αρχική εισήγηση.

2. Η προτεινόμενη πρόνοια για την παραχώρηση εξουσίας συμβιβασμού αδικημάτων στο διευθυντή του Τμήματος Δασών διαγράφεται.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του υπό αναφορά νομοσχεδίου σε νόμο, όπως αυτό έχει τελικά διαμορφωθεί σύμφωνα με τα πιο πάνω.

7 Δεκεμβρίου 2010

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων