Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για το νομοσχέδιο «Ο περί Αποδείξεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 2010»

Παρόντες:

Ιωνάς Νικολάου, πρόεδρος Ανδρέας Αγγελίδης
Αριστοφάνης Γεωργίου Νικόλας Παπαδόπουλος
Γιαννάκης Θωμά  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 6 Δεκεμβρίου 2010. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας και εκπρόσωποι του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, της αστυνομίας και του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Αποδείξεως Νόμου, Κεφ. 9, έτσι ώστε να δοθεί εξουσία σε δικαστήριο, αν το κρίνει σκόπιμο προς το συμφέρον της δικαιοσύνης, να επιτρέψει σε μάρτυρα που βρίσκεται εκτός της Δημοκρατίας να καταθέσει σε ποινική ή πολιτική διαδικασία που διεξάγεται ενώπιόν του μέσω εικονοτηλεδιάσκεψης. Επιπρόσθετα, παρέχεται εξουσία σε δικαστήριο να επιβάλει αναγκαίους, κατά την κρίση του, όρους για τη λήψη της μαρτυρίας με τον τρόπο αυτό, νοουμένου ότι οι όροι αυτοί δεν είναι ασυμβίβαστοι με τις δεσμεύσεις της Δημοκρατίας βάσει διμερών ή διεθνών συμβάσεων που διέπουν τον τομέα αυτό.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής από το Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και την εκπρόσωπο του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, η δυνατότητα λήψης μαρτυρίας από μάρτυρα που ευρίσκεται εκτός του κράτους του εκδικάζοντος δικαστηρίου μέσω της χρήσης της τεχνολογίας της εικονοτηλεδιάσκεψης προβλέπεται σε διεθνείς συμβάσεις που έχει κυρώσει η Δημοκρατία και αφορούν δικαστική και νομική συνεργασία στον ποινικό τομέα, περιλαμβανομένων της Σύμβασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Αμοιβαία Δικαστική Συνδρομή επί Ποινικών Υποθέσεων μεταξύ των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Πρωτοκόλλου της, καθώς και του Εγγράφου που προβλέπεται από το άρθρο 3(2) της Συμφωνίας για Αμοιβαία Δικαστική Συνδρομή μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής αναφορικά με την εφαρμογή της Συνθήκης μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής για Αμοιβαία Νομική Συνδρομή σε Ποινικά Θέματα, που υπογράφηκε στις 20 Δεκεμβρίου 1999. Με βάση τα ίδια στοιχεία, η ίδια δυνατότητα στον αστικό τομέα προβλέπεται στον Κανονισμό (ΕΚ) 1206/2001 του Συμβουλίου της 28ης Μαΐου 2001 για τη συνεργασία μεταξύ των δικαστηρίων των κρατών μελών κατά τη διεξαγωγή αποδείξεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις.

Περαιτέρω, η εκπρόσωπος του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ενημέρωσε την επιτροπή ότι η προτεινόμενη τροποποίηση κρίθηκε αναγκαία, για να καλυφθεί το νομικό κενό που διαπιστώθηκε ύστερα από την πρόσφατη απόρριψη από δικαστήριο αιτήματος που υποβλήθηκε, με βάση τις πρόνοιες μιας από τις πιο πάνω αναφερόμενες συμβάσεις, για εξέταση μέσω εικονοτηλεδιάσκεψης μαρτύρων που βρίσκονται εκτός της Δημοκρατίας. Συγκεκριμένα, το εν λόγω δικαστήριο αποφάνθηκε ότι οι σχετικές πρόνοιες της σύμβασης δεν έχουν αυτοδύναμη εφαρμογή, ενώ στην εσωτερική νομοθεσία δεν υπάρχει νομικό υπόβαθρο που να επιτρέπει την έγκριση τέτοιου αιτήματος.

Οι εκπρόσωποι της αστυνομίας και του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου δήλωσαν ότι συμφωνούν με την προτεινόμενη ρύθμιση.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, κατά πλειοψηφία του προέδρου της βουλευτή της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού και των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του υπό συζήτηση νομοσχεδίου σε νόμο όπως αυτό έχει κατατεθεί από την εκτελεστική εξουσία.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις δήλωσαν ότι η κοινοβουλευτική τους ομάδα επιφυλάσσεται να τοποθετηθεί κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου στην ολομέλεια του σώματος.

8 Δεκεμβρίου 2010

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων