Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για το νομοσχέδιο «Ο περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2010» και τους κανονισμούς «Οι περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων (Εξώδικο Πρόστιμο και Διαδικασία) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2010»

Παρόντες:

Ιωνάς Νικολάου, πρόεδρος Γιαννάκης Θωμά

Τάσος Μητσόπουλος Ανδρέας Αγγελίδης

Αριστοφάνης Γεωργίου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο και τους πιο πάνω κανονισμούς σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 18 και 29 Νοεμβρίου και 6 Δεκεμβρίου 2010. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, της αστυνομίας, του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, του Τμήματος Υπηρεσιών Πληροφορικής του Υπουργείου Οικονομικών, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, η Γενική Λογιστής της Δημοκρατίας, καθώς και εκπρόσωποι του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού, της Ένωσης Δήμων Κύπρου, της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου, της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου, της Υπηρεσίας Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών και της Παγκύπριας Συνεργατικής Συνομοσπονδίας Λτδ.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων Νόμου, ώστε τα εξώδικα πρόστιμα λόγω τροχαίων παραβάσεων να μην πληρώνονται πλέον σε αστυνομικό σταθμό, αλλά η πληρωμή τους να γίνεται σε εμπορική τράπεζα ή σε συνεργατικό πιστωτικό ίδρυμα ή να διενεργείται μέσω του διαδικτύου.

Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών είναι η τροποποίηση των περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων (Εξώδικο Πρόστιμο και Διαδικασία) Κανονισμών, ώστε να καθίσταται δυνατή η έκδοση πιστοποιητικού πληρωμής εξώδικου προστίμου μέσω του διαδικτύου, που προϋποθέτει τη χρήση ηλεκτρονικού συστήματος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, η προτεινόμενη τροποποίηση του ισχύοντος νόμου κρίθηκε σκόπιμη, έπειτα από εισήγηση του Τμήματος Τροχαίας της αστυνομίας και με τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως για νομοθετική ρύθμιση της πληρωμής των εξώδικων προστίμων λόγω τροχαίων παραβάσεων μέσω του διαδικτύου.

Ειδικότερα, όπως ανέφερε στην επιτροπή η εκπρόσωπος του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, η σκοπούμενη ρύθμιση στοχεύει στην ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών με την αποφυγή των γραφειοκρατικών και χρονοβόρων διαδικασιών και παράλληλα στην εξοικονόμηση ανθρώπινου δυναμικού για την είσπραξη των εν λόγω προστίμων. Επιπρόσθετα, για την εφαρμογή της ρύθμισης αυτής, κρίθηκε αναγκαία η τροποποίηση των πιο πάνω υφιστάμενων κανονισμών, στους οποίους προτείνεται να περιληφθούν πρόνοιες ανάλογες με αυτές που προτείνεται με το νομοσχέδιο να εισαχθούν στον ισχύοντα νόμο, για να συνάδουν με αυτόν.

Όπως ανέφεραν στην επιτροπή οι εκπρόσωποι των αρμόδιων εμπλεκόμενων υπηρεσιών, έγιναν από πλευράς της αστυνομίας και του γενικού λογιστηρίου οι αναγκαίες μηχανογραφικές διαδικασίες, ώστε με την ψήφιση του υπό συζήτηση νομοσχεδίου και την έγκριση των υπό συζήτηση κανονισμών το όλο σύστημα να μπορεί να τεθεί σε λειτουργία.

Συναφώς, επισημάνθηκε στην επιτροπή ότι, με βάση τις προτεινόμενες ρυθμίσεις, όταν η σχετική ειδοποίηση θα εκδίδεται από αστυνομικό, θα παρέχεται η ευχέρεια πληρωμής του εξώδικου προστίμου σε οποιαδήποτε εμπορική τράπεζα ή συνεργατικό πιστωτικό ίδρυμα είναι συμβεβλημένο με το κυβερνητικό σύστημα πληρωμών ή οπουδήποτε αλλού υπάρχει πρόσβαση στο διαδίκτυο, δηλαδή από την οικία οποιουδήποτε προσώπου έχει τον απαιτούμενο εξοπλισμό, κάτι που υποδηλώνει ότι η πληρωμή μπορεί να γίνεται και από το εξωτερικό.

Στο στάδιο της μελέτης των πιο πάνω νομοθετημάτων η εκπρόσωπος του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως κατέθεσε στην επιτροπή αναδιαμορφωμένο κείμενο του νομοσχεδίου στο οποίο προβλέπεται ότι, όταν η ειδοποίηση για εξώδικη ρύθμιση εκδίδεται από κτηνιατρικό λειτουργό ή κτηνιατρικό επιθεωρητή των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, η πληρωμή του εξώδικου προστίμου θα γίνεται στο επαρχιακό κτηνιατρικό γραφείο ή κτηνιατρικό σταθμό. Η εν λόγω προσθήκη κρίθηκε αναγκαία, προκειμένου να διατηρηθεί αντίστοιχη ρύθμιση που έχει ήδη εισαχθεί στον υπό τροποποίηση νόμο με άλλο σχετικό νομοσχέδιο που ψηφίστηκε πρόσφατα από τη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Στα πλαίσια διεξαγωγής της συζήτησης ενώπιον της επιτροπής, οι εκπρόσωποι του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου, καταθέτοντας στην επιτροπή σχετικό γραπτό υπόμνημα, εισηγήθηκαν την τροποποίηση των προνοιών του νομοσχεδίου κατά τρόπο, ώστε να περιληφθούν σ’ αυτό οι ακόλουθες θέσεις τους:

1. Να παρέχεται η δυνατότητα στην κάθε τράπεζα να επιλέξει κατά πόσο θα αποδέχεται τις πληρωμές εξώδικων προστίμων.

2. Στην περίπτωση πληρωμής εξώδικων προστίμων στα ταμεία των εμπορικών τραπεζών και των συνεργατικών πιστωτικών ιδρυμάτων να μην περιλαμβάνεται στον τρόπο πληρωμής των εξώδικων προστίμων η τραπεζική επιταγή.

Σημειώνεται ότι με τις πιο πάνω θέσεις/εισηγήσεις συμφώνησαν οι εκπρόσωποι των συνεργατικών πιστωτικών ιδρυμάτων. Επιπλέον, ο εκπρόσωπος της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, αναφορικά με τη δεύτερη εισήγηση, δήλωσε ότι με την αποδοχή της επιταγής ως μέσου πληρωμής εξώδικου προστίμου δεν επιτυγχάνεται ο σκοπός της αυτοματοποίησης της πληρωμής τέτοιων προστίμων, αφού πρέπει να παρέλθουν επτά ημέρες για εξαργύρωση της επιταγής, αλλά ούτε και ο στόχος για μείωση του κόστους των εν λόγω συναλλαγών.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, υιοθετώντας τα πιο πάνω, σε συνεργασία με το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, κατέθεσε στην επιτροπή δεύτερο διαμορφωμένο κείμενο του νομοσχεδίου, στη βάση των πιο πάνω θέσεων.

Ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής συμφώνησαν με την πρώτη υπό αναφορά θέση, σύμφωνα με την οποία θα παρέχεται η ευχέρεια στην τράπεζα ή το συνεργατικό πιστωτικό ίδρυμα να επιλέγει, αν θα αποδέχεται τις πληρωμές των εν λόγω προστίμων. Αναφορικά με τη δεύτερη θέση, σύμφωνα με την οποία η τραπεζική επιταγή απαλείφεται από τους τρόπους πληρωμής των εξώδικων προστίμων, εξέφρασαν επιφυλάξεις, με το σκεπτικό ότι τώρα η επιταγή αποτελεί ένα μέσο συναλλαγής, γι’ αυτό, αν οι ίδιες οι τράπεζες δεν την αποδέχονται ως μέσο διακίνησης χρημάτων, τότε θα πρέπει να μελετήσουν γενικότερα το ενδεχόμενο κατάργησής της ως μέσου συναλλαγής.

Στα πλαίσια περαιτέρω διεξαγωγής της συζήτησης ενώπιον της επιτροπής, οι εκπρόσωποι του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου δήλωσαν πως, έπειτα από σχετική διαβούλευση με μέλη του συνδέσμου και την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου και έχοντας ως γνώμονα την αποτελεσματική εξυπηρέτηση των πελατών, κατέληξαν ότι η ιδιωτική τραπεζική επιταγή θα μπορεί να θεωρείται ως αποδεκτή μέθοδος καταβολής εξώδικου προστίμου, υπό την προϋπόθεση ότι η επιταγή έχει εκδοθεί από βιβλιάριο επιταγών της ίδιας τράπεζας μέσω της οποίας θα καταβάλλεται το πρόστιμο. Σημείωσαν επίσης ότι η πιο πάνω πρακτική ήδη ακολουθείται από τις πλείστες τράπεζες για την ανανέωση αδειών κυκλοφορίας, αδειών κυνηγίου κ.ά.

Σύμφωνα με τους ιδίους, η αποδοχή ιδιωτικής τραπεζικής επιταγής από βιβλιάριο επιταγών άλλης τράπεζας δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή, γιατί ελλοχεύει ο κίνδυνος, αφενός, να μην υπάρχει επαρκές αντίκρισμα στο λογαριασμό του πελάτη και, αφετέρου, να προκύψουν τεχνικές δυσκολίες και καθυστερήσεις.

Σημειώνεται ότι τις πιο πάνω θέσεις τους κατέθεσαν και γραπτώς στην επιτροπή, με εισηγήσεις για σχετικές τροποποιήσεις στο κείμενο του νομοσχεδίου. Σημειώνεται επίσης ότι με τις πιο πάνω θέσεις συμφώνησαν οι εκπρόσωποι των συνεργατικών πιστωτικών ιδρυμάτων.

Αναφορικά με το πιο πάνω ζήτημα, η Γενική Λογιστής της Δημοκρατίας επισήμανε ότι ήδη καταβλήθηκαν προσπάθειες για αυτοματοποίηση όλων των πληρωμών προς το κράτος, περιλαμβανομένης της πληρωμής εξώδικων προστίμων. Σύμφωνα με την ίδια, οι προσπάθειες αυτές αποσκοπούν στην ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και στην αποφυγή των χρονοβόρων γραφειοκρατικών διαδικασιών. Η ίδια επισήμανε ότι σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δε χρησιμοποιούνται πλέον οι επιταγές ως μέσο πληρωμής.

Ο εκπρόσωπος της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου δήλωσε ότι η επιταγή αποτελεί αναχρονιστικό μέσο πληρωμής, επισημαίνοντας ότι σε δεκατρείς χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει καταργηθεί η χρήση της, ενώ σε άλλες είναι πολύ περιορισμένη.

Στα πλαίσια του πιο πάνω προβληματισμού, το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, σε συνεργασία με το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, κατέθεσε στην επιτροπή τρίτο διαμορφωμένο κείμενο του νομοσχεδίου, στο οποίο προβλέπεται ότι το εξώδικο πρόστιμο θα καταβάλλεται με οποιοδήποτε τρόπο καθορίσει η αρμόδια αρχή, συμπεριλαμβανομένης της πληρωμής με μετρητά, με τραπεζική επιταγή ή μέσω διαδικτύου και σε περίπτωση πληρωμής σε εμπορική τράπεζα ή συνεργατικό πιστωτικό ίδρυμα με οποιοδήποτε τρόπο θα συμφωνηθεί με την εν λόγω τράπεζα ή ίδρυμα.

Ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής, καθώς και όλοι όσοι παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής συμφώνησαν με το πιο πάνω διαμορφωμένο κείμενο.

Περαιτέρω, η επιτροπή επέφερε στο πιο πάνω διαμορφωμένο κείμενο του νομοσχεδίου και στο κείμενο των κανονισμών πρόσθετες τροποποιήσεις νομοτεχνικής φύσεως, με σκοπό τη βελτίωση της διατύπωσης των προνοιών τους.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών ομόφωνα εισηγείται στην ολομέλεια του σώματος την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο, όπως αυτό διαμορφώθηκε στη βάση των πιο πάνω, και την έγκριση των κανονισμών, όπως το κείμενό τους διαμορφώθηκε τελικά από αυτήν.

 

 

 

7 Δεκεμβρίου 2010

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων