Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για τους κανονισμούς του επισυνημμένου παραρτήματος

Παρόντες:

Ιωνάς Νικολάου, πρόεδρος Ανδρέας Αγγελίδης
Αριστοφάνης Γεωργίου Νικόλας Παπαδόπουλος
Γιαννάκης Θωμά  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε τους κανονισμούς του επισυνημμένου παραρτήματος σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 6 Σεπτεμβρίου 2010.

Σκοπός των πρώτων κανονισμών είναι ο καταρτισμός σχεδίων υπηρεσίας για τις νέες θέσεις Χειριστή Πτητικών Μέσων Α΄ και Χειριστή Πτητικών Μέσων, οι οποίες είναι αναγκαίες για τη στελέχωση της νεοσύστατης Μονάδας Πτητικών Μέσων του Τμήματος Δασών και εγκρίθηκαν με τον περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμο (Αρ. 4) του 2009 [Ν. 53(ΙΙ)/2009], καθώς και η τροποποίηση του υφιστάμενου σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση του Βοηθού Δασικού Λειτουργού, η οποία έχει ήδη μετονομαστεί σε θέση Δασικού Λειτουργού.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, η τροποποίηση του υφιστάμενου σχεδίου υπηρεσίας για τη μετονομασθείσα θέση Δασικού Λειτουργού κρίνεται αναγκαία, ώστε να διαγραφεί από τα απαιτούμενα προσόντα για διορισμό στην υπό αναφορά θέση το προσόν για «Σωματική αρτιμέλεια, ευχέρεια διακίνησης πεζή σε δασικές περιοχές και καλή υγεία.». Με βάση τα ίδια στοιχεία η τροποποίηση αυτή κατέστη αναγκαία, ώστε το εν λόγω σχέδιο υπηρεσίας να συνάδει με τις πρόνοιες της Σύμβασης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες και το προαιρετικό Πρωτόκολλο του 2007, καθώς και με τον περί Πρόσληψης Ατόμων με Αναπηρίες στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμο του 2009.

Σκοπός των δεύτερων κανονισμών είναι η τροποποίηση του υφιστάμενου σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Πρώτου Λειτουργού Κοινωνικών Ασφαλίσεων, η οποία είναι θέση προαγωγής στη μισθοδοτική κλίμακα Α14(ii), ώστε αυτή να μετατραπεί σε θέση πρώτου διορισμού και προαγωγής, σύμφωνα με την ακολουθούμενη πολιτική και πρακτική που καθιερώθηκε στη δημόσια υπηρεσία για όλες τις θέσεις που βρίσκονται στην ίδια βαθμίδα, κατόπιν συμφωνίας μεταξύ των αρμόδιων κυβερνητικών υπηρεσιών και της συνδικαλιστικής πλευράς.

Σκοπός των τρίτων κανονισμών είναι η τροποποίηση του υφιστάμενου σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Πρώτου Λειτουργού Γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεως, η οποία είναι θέση προαγωγής στη μισθοδοτική κλίμακα Α14(ii), ώστε αυτή να μετατραπεί σε θέση πρώτου διορισμού και προαγωγής, σύμφωνα με την ακολουθούμενη πολιτική και πρακτική που καθιερώθηκε στη δημόσια υπηρεσία για όλες τις θέσεις που βρίσκονται στην ίδια βαθμίδα, κατόπιν συμφωνίας μεταξύ των αρμόδιων κυβερνητικών υπηρεσιών και της συνδικαλιστικής πλευράς.

Σκοπός των τέταρτων κανονισμών είναι η τροποποίηση του υφιστάμενου σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Ανώτερου Λειτουργού Εσωτερικού Ελέγχου, η οποία είναι θέση πρώτου διορισμού και προαγωγής στη μισθοδοτική κλίμακα Α13(ii), ώστε αυτή να μετατραπεί σε θέση προαγωγής, σύμφωνα με την ακολουθούμενη πολιτική και πρακτική που καθιερώθηκε στη δημόσια υπηρεσία για όλες τις θέσεις που βρίσκονται στην ίδια βαθμίδα, κατόπιν συμφωνίας μεταξύ των αρμόδιων κυβερνητικών υπηρεσιών και της συνδικαλιστικής πλευράς.

Σημειώνεται ότι όλοι οι πιο πάνω υπό συζήτηση κανονισμοί αφορούν σχέδια υπηρεσίας τα οποία εκδίδονται με βάση τις πρόνοιες των άρθρων 27 και 87 του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου και έχουν συζητηθεί και συμφωνηθεί από την αρμόδια για σχέδια υπηρεσίας Υποεπιτροπή της Μικτής Επιτροπής Προσωπικού. Σκοπός των πέμπτων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 4 του περί Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Διορισμός Γενικών Διευθυντών) Νόμου, είναι η τροποποίηση του υφιστάμενου σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση του Γενικού Διευθυντή του Συμβουλίου Εμπορίας Κυπριακών Πατατών, έτσι ώστε να καταστεί δυνατός ο διορισμός στη θέση αυτή με σύμβαση, όπως καθορίζεται στον πιο πάνω νόμο. Με βάση τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, η προτεινόμενη τροποποίηση είναι αναγκαία, προκειμένου να καταστεί δυνατή η πλήρωση της εν λόγω θέσεως, η οποία παραμένει κενή από την 1η Σεπτεμβρίου 2009.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, συμφωνεί με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό συζήτηση κανονισμών, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους, όπως αυτοί έχουν κατατεθεί από την εκτελεστική εξουσία.

7 Δεκεμβρίου 2010

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων