Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για το νομοσχέδιο «Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2010»

Παρόντες:

Πάμπης Κυρίτσης, πρόεδρος Χρήστος Στυλιανίδης
Αντρέας Φακοντής Αντώνης Αντωνίου
Σκεύη Κούτρα Κουκουμά Αθηνά Κυριακίδου
Μαρία Κυριακού Ρούλα Μαυρονικόλα

                   

          Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων εξέτασε το πιο πάνω θέμα σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν την 21η Οκτωβρίου και στις 11 Νοεμβρίου 2010.  Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΕΟ και ΔΕΟΚ και της εργοδοτικής οργάνωσης ΟΕΒ.  Η συνδικαλιστική οργάνωση ΣΕΚ και η εργοδοτική οργάνωση ΚΕΒΕ, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής.

          Σκοπός του προτεινόμενου νόμου είναι η τροποποίηση του βασικού περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου, έτσι ώστε να μειωθεί από τα πέντε στα τρία χρόνια η ελάχιστη περίοδος απασχόλησης σε μεταλλείο, με βάση την οποία μειώνεται η συντάξιμη ηλικία μεταλλωρύχων κατά ένα μήνα για κάθε πέντε μήνες απασχόλησης σε μεταλλείο.

          Ο διευθυντής των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ενημέρωσε την επιτροπή ότι, σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία, η συντάξιμη ηλικία κάθε προσώπου που έχει απασχοληθεί ως μεταλλωρύχος για χρονικό διάστημα πέντε τουλάχιστον ετών είναι το 63ο έτος της ηλικίας του, μειωμένη κατά ένα μήνα για κάθε πέντε μήνες απασχόλησης σε μεταλλείο και η μέγιστη περίοδος απασχόλησης σε μεταλλείο που λαμβάνεται υπόψη για σκοπούς μείωσης της συντάξιμης ηλικίας μεταλλωρύχου είναι τα 25 χρόνια.  Συνεπώς, όπως ο ίδιος εξήγησε, ένας μεταλλωρύχος μπορεί να αποκτήσει το δικαίωμα σε σύνταξη γήρατος οποιαδήποτε ημερομηνία μεταξύ του 58ου (με μέγιστη περίοδο απασχόλησης) και του 62ου (με ελάχιστη περίοδο απασχόλησης) έτους της ηλικίας του, με τις ίδιες ασφαλιστικές προϋποθέσεις που ισχύουν για το 65ον έτος συνταξιοδότησης, οι οποίες είναι ευνοϊκότερες αυτών που ισχύουν για συνταξιοδότηση στο 63ον έτος.

          Ο ίδιος επισήμανε συναφώς ότι η ισχύουσα μείωση της συντάξιμης ηλικίας των μεταλλωρύχων μέχρι πέντε χρόνια βασίζεται σε διεθνή πρότυπα αναφορικά με την περίοδο απασχόλησης σε μεταλλείο και προσφέρεται ως αντάλλαγμα των επιπτώσεων που προκαλεί στην υγεία των μεταλλωρύχων η επαφή με τα ορυκτά.

          Περαιτέρω, ο διευθυντής των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων δήλωσε ότι η προτεινόμενη μείωση της ελάχιστης περιόδου απασχόλησης σε μεταλλείο από πέντε σε τρία χρόνια αποφασίστηκε ύστερα από αίτημα μεταλλωρύχων οι οποίοι, παρά τις συνέπειες στην υγεία τους, δεν επωφελούνται από τη μείωση της συντάξιμης ηλικίας, λόγω του ότι συμπλήρωσαν περίοδο απασχόλησης σε μεταλλείο μικρότερη από την ελάχιστη απαιτούμενη περίοδο των πέντε χρόνων.

          Σημειώνεται ότι με την προτεινόμενη τροποποίηση αλλάζει μόνο το κριτήριο της ελάχιστης περιόδου απασχόλησης σε μεταλλείο, ενώ παραμένει ως έχει ο τρόπος υπολογισμού της μείωσης της συντάξιμης ηλικίας του μεταλλωρύχου που σήμερα βασίζεται στην αναλογία ένας μήνας μείωση για κάθε πέντε μήνες απασχόληση.

          Σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής από την εκτελεστική εξουσία, ο επιπρόσθετος αριθμός μεταλλωρύχων που αναμένεται να αποκτήσουν δικαίωμα μείωσης της συντάξιμης ηλικίας, με βάση την προτεινόμενη τροποποίηση, υπολογίζεται τον πρώτο χρόνο να είναι γύρω στα πενήντα με εξήντα άτομα, ενώ ο αριθμός αυτός αναμένεται να μειωθεί περίπου στο μισό στο τέλος της επόμενης δεκαετίας.  Οι προαναφερόμενοι υπολογισμοί βασίζονται στα στατιστικά στοιχεία που αφορούν τον αριθμό των ατόμων που απασχολούνται σε μεταλλεία τα τελευταία πενήντα χρόνια, τα οποία καταδεικνύουν την τάση συρρίκνωσης της συγκεκριμένης οικονομικής δραστηριότητας στην Κύπρο.  Ο διευθυντής των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων δήλωσε περαιτέρω ότι το κόστος της προτεινόμενης τροποποίησης από την αναμενόμενη αύξηση του αριθμού των δικαιούχων υπολογίστηκε από τον Αναλογιστή του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τον πρώτο χρόνο σε €0,5 εκατομ. περίπου.  Σύμφωνα με τον ίδιο, η δαπάνη αυτή, τα επόμενα δέκα χρόνια, εκφρασμένη σε σημερινές αξίες, θα μειώνεται σταδιακά και η πραγματική της αξία κατά το τέλος της δεκαετίας θα είναι μικρότερη κατά περίπου 25%.

          Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος εξέφρασε τη συμφωνία του υπουργείου με την προτεινόμενη τροποποίηση.

          Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το υπό εξέταση νομοσχέδιο, και το Υπουργείο Οικονομικών συμφωνεί με την προτεινόμενη τροποποίηση.

          Οι εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΕΟ και ΔΕΟΚ και της εργοδοτικής οργάνωσης ΟΕΒ εξέφρασαν τη συμφωνία των οργανώσεών τους με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου.  Περαιτέρω, ο εκπρόσωπος της συνδικαλιστικής οργάνωσης ΠΕΟ ζήτησε από την επιτροπή να μελετήσει το ενδεχόμενο αναδρομικής ισχύος του προτεινόμενου νόμου, με ημερομηνία έναρξης της ισχύος του την 1η Ιανουαρίου 2010, προκειμένου να επωφεληθεί της μειωμένης συντάξιμης ηλικίας ακόμη ένας μικρός αριθμός μεταλλωρύχων.

          Η συνδικαλιστική οργάνωση ΣΕΚ, με επιστολή της προς την επιτροπή, επίσης εξέφρασε τη συμφωνία της με τις πρόνοιες του υπό αναφορά νομοσχεδίου.

          Στο στάδιο της διεξαγωγής της συζήτησης ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής ζήτησαν από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων να μελετήσει, σε συνεννόηση με το Υπουργείο Οικονομικών, τη δυνατότητα αναδρομικής ισχύος του προτεινόμενου νόμου από 1η Ιανουαρίου 2010, δεδομένου ότι η προτεινόμενη αναδρομικότητα συνεπάγεται κόστος.

          Ακολούθως, το Υπουργείο Οικονομικών διεμήνυσε προφορικά μέσω λειτουργού του τη συμφωνία του με την πρόταση της επιτροπής για αναδρομική ισχύ του προτεινόμενου νόμου από την 1η Ιανουαρίου 2010.

          Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του προτεινόμενου νόμου και κατά πλειοψηφία του προέδρου της και των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και Δημοκρατικού Συναγερμού, καθώς και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ εισηγείται την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2010», και αφού ως ημερομηνία έναρξης της ισχύος του καθοριστεί η 1η Ιανουαρίου 2010.

          Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

7 Δεκεμβρίου 2010

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων