Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών για την απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων για την έγκριση του τελικού απολογισμού για το έτος 2009 σύμφωνα με το άρθρο 81(2) του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας

Παρόντες:

Γεώργιος Γεωργίου,                 πρόεδρος Άριστος Αριστοτέλους

Σωτήρης Σαμψών                    Άγγελος Βότσης

Κώστας Κωνσταντίνου            Γιώργος Βαρνάβα

Ντίνα Ακκελίδου                       Γιώργος Περδίκης

Πανίκος Χάμπας

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών μελέτησε την πιο πάνω απόφαση σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 16 και 30 Νοεμβρίου 2010.

Με την εν λόγω απόφαση της Βουλής τίθεται προς έγκριση ο τελικός απολογισμός για το έτος 2009, όπως αυτός παρουσιάζεται στη δημοσιονομική έκθεση για το έτος 2009.

Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με το Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο Γενικός Λογιστής της Δημοκρατίας, ως ο καθ’ ύλην αρμόδιος, διευθύνει και επιβλέπει κάθε λογιστική εργασία η οποία είναι σχετική με τα χρηματικά διαθέσιμα και το λοιπό ενεργητικό της Δημοκρατίας και επίσης αποδέχεται και διενεργεί κάθε πληρωμή χρημάτων που αφορά την Κυπριακή Δημοκρατία. Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 81(2) του συντάγματος, η δημοσιονομική έκθεση, που αποτελεί τον τελικό απολογισμό εκάστου οικονομικού έτους, υποβάλλεται εντός τριών μηνών από τη λήξη του έτους αυτού και κατατίθεται στη Βουλή των Αντιπροσώπων για έγκριση.

Η Γενική Λογίστρια της Δημοκρατίας, η οποία παρευρέθηκε στην πρώτη υπό αναφορά συνεδρία της επιτροπής, ανέφερε ενώπιόν της ότι η δημοσιονομική έκθεση για το έτος 2009, η οποία κατατέθηκε ενώπιον της Βουλής των Αντιπροσώπων σύμφωνα με τα χρονικά πλαίσια που καθορίζει το Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας, αφορά τον τελικό απολογισμό των οικονομικών συναλλαγών του δημόσιου τομέα για το 2009 και ετοιμάστηκε στη βάση των εισπράξεων και πληρωμών, δηλαδή περιλαμβάνει όλα τα ποσά τα οποία εισπράχθηκαν και πληρώθηκαν κατά το υπό εξέταση έτος. Περαιτέρω, σύμφωνα και με τη σχετική εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τη δημοσιονομική έκθεση για το 2009, αυτή αποτελείται από το μέρος Α´, που αφορά τις οικονομικές καταστάσεις που καλύπτουν τα υπουργεία και τις ανεξάρτητες υπηρεσίες του κράτους, και από το μέρος Β´, που αφορά την υλοποίηση του προϋπολογισμού που επίσης καλύπτει τα υπουργεία και τις ανεξάρτητες υπηρεσίες του κράτους. Σε αυτήν περιλαμβάνονται ειδικότερα ο λογαριασμός εισπράξεων και πληρωμών, η κατάσταση ενεργητικού και παθητικού, οι σημειώσεις στις οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι πίνακες σχετικά με την υλοποίηση του προϋπολογισμού.

Σύμφωνα με την εν λόγω δημοσιονομική έκθεση, καθώς και τα συμπληρωματικά στοιχεία που τη συνοδεύουν, προκύπτουν τα ακόλουθα:

1. Από τις οικονομικές πράξεις που έγιναν κατά τη διάρκεια του 2009 προέκυψε ταμειακό έλλειμμα στον προϋπολογισμό συνολικού ύψους €2.037,4 εκατομ. σε σύγκριση με έλλειμμα συνολικού ύψους €1.140,8 εκατομ. το 2008, ενώ είχε προϋπολογιστεί έλλειμμα ύψους €1.958,7 εκατομ. Ως αποτέλεσμα, το συσσωρευμένο έλλειμμα στο λογαριασμό του Πάγιου Ταμείου της Δημοκρατίας την 31η Δεκεμβρίου 2009 ανήλθε στα €10.558,8 εκατομ. σε σύγκριση με έλλειμμα €8.521,4 εκατομ. την 31η Δεκεμβρίου 2008, δηλαδή σημείωσε αύξηση κατά 24%.

Η αύξηση του ταμειακού ελλείμματος του προϋπολογισμού του 2009 σε σύγκριση με το έλλειμμα για το έτος 2008 οφείλεται κυρίως στους πιο κάτω λόγους:

α. Τη μείωση των έμμεσων φόρων στα €2.709,5 εκατομ. το 2009 σε σύγκριση με €3.072,1 εκατομ. το 2008, δηλαδή οι έμμεσοι φόροι μειώθηκαν κατά €362,6 εκατομ. ή σε ποσοστό κατά 12%.

β. Τη μείωση των άμεσων φόρων στα €1.892,9 εκατομ. το 2009 σε σύγκριση με €2.232,4 εκατομ. το 2008, δηλαδή οι άμεσοι φόροι μειώθηκαν κατά €339,5 εκατομ. ή σε ποσοστό κατά 15%.

γ. Την αύξηση των δαπανών προσωπικού στα €2.395,3 εκατομ. το 2009 σε σύγκριση με €2.193,5 εκατομ. το 2008, δηλαδή οι δαπάνες προσωπικού αυξήθηκαν κατά €201,8 εκατομ. ή σε ποσοστό κατά 9%.

δ. Την αύξηση των κεφαλαιουχικών δαπανών (πάγια και έργα υπό κατασκευή) στα €609,1 εκατομ. το 2009 σε σύγκριση με €421,9 εκατομ. το 2008, δηλαδή οι κεφαλαιουχικές δαπάνες αυξήθηκαν κατά €187,2 εκατομ. ή σε ποσοστό κατά 44%.

2. Τα κρατικά έσοδα περιορίσθηκαν στα €5.709,5 εκατομ. το 2009 σε σύγκριση με €6.235,1 εκατομ. το 2008, δηλαδή μειώθηκαν κατά 8%, ενώ τα προϋπολογισθέντα ήταν €6.875,2 εκατομ. το 2009 σε σύγκριση με €7.061,7 εκατομ. το 2008, δηλαδή σημειώθηκε ποσοστό υλοποίησης των εσόδων 83% το 2009 σε σύγκριση με 88% το 2008. Ειδικότερα, τα έσοδα/εισπράξεις του έτους 2009 προέρχονταν κυρίως από έμμεσους φόρους κατά 47% σε σύγκριση με 49% το 2008 και άμεσους φόρους κατά 33% σε σύγκριση με 36% το 2008.

3. Οι κρατικές δαπάνες, οι οποίες περιλαμβάνουν τις δαπάνες του Πάγιου Ταμείου, τις τακτικές και τις αναπτυξιακές δαπάνες, ανήλθαν στα €7.747,0 εκατομ. το 2009 σε σύγκριση με €7.375,8 εκατομ. το 2008, δηλαδή αυξήθηκαν κατά 5%, ενώ οι προϋπολογισθείσες ήταν €8.833,9 εκατομ. το 2009 σε σύγκριση με €8.214,3 εκατομ. το 2008, δηλαδή σημειώθηκε ποσοστό υλοποίησης των δαπανών 88% το 2009 σε σύγκριση με 90% το 2008. Ειδικότερα, οι δαπάνες/πληρωμές του έτους 2009 προέρχονταν κυρίως από δαπάνες προσωπικού κατά 31% σε σύγκριση με 30% το 2008, από μεταβιβάσεις κατά 29%, όπως και το 2008, από λειτουργικές δαπάνες κατά 14% σε σύγκριση με 13% το 2008, από αποπληρωμές δανείων κατά 10% σε σύγκριση με 9% το 2008 και από πάγια και έργα υπό κατασκευή κατά 8% σε σύγκριση με 6% το 2008.

4. Ο προϋπολογισμός για το έτος 2009 προνοούσε δαπάνες συνολικού ύψους €8.265,4 εκατομ. Κατά τη διάρκεια του έτους εγκρίθηκαν συμπληρωματικές πιστώσεις ύψους €568,5 εκατομ., που προήλθαν από συμπληρωματικούς προϋπολογισμούς ύψους €400,9 εκατομ. και πρόσθετες πιστώσεις από το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας, οι οποίες δεν απαιτούν κατάθεση συμπληρωματικών προϋπολογισμών, ύψους €167,6 εκατομ. και κατά συνέπεια οι συνολικά εγκριθείσες δαπάνες ανήλθαν για το 2009 στα €8.833,9 εκατομ.

5. Το συνολικό ύψος του δανεισμού την 31η Δεκεμβρίου 2009 μειώθηκε στα €6.009,1 εκατομ. σε σύγκριση με €6.487,9 εκατομ. στο τέλος του 2008, σημειώνοντας μείωση κατά 7%, από τα οποία τα €808,9 εκατομ. αφορούν δάνεια εξωτερικού και τα €30,8 εκατομ. δάνεια σε ξένα νομίσματα.

6. Τα καθυστερημένα έσοδα σημείωσαν αύξηση από €1.022,4 εκατομ. την 31η Δεκεμβρίου 2008 σε €1.124,2 εκατομ. στο τέλος του 2009 ή σε ποσοστό κατά 10% και αφορούν κυρίως ποσό €629,3 εκατομ. στο Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων σε σύγκριση με €578,6 εκατομ. το 2008, ποσό €211,1 εκατομ. στο Τμήμα Τελωνείων σε σύγκριση με €192,4 εκατομ. το 2008 και ποσό €116,5 εκατομ. στο Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων σε σύγκριση με €160,4 εκατομ. το 2008.

7. Το συνολικό ύψος των γραμματίων δημοσίου την 31η Δεκεμβρίου 2009 ανήλθε στα €10.558,8 σε σύγκριση με €8.128,9 εκατομ. στο τέλος του 2008, σημειώνοντας αύξηση κατά 30%, από τα οποία τα €3.175,6 εκατομ. είναι γραμμάτια δημοσίου εξωτερικού σε ευρώ σε σύγκριση με €1.526,4 εκατομ. το 2008.

Επιπρόσθετα και με αφορμή τον περαιτέρω εκσυγχρονισμό του δημόσιου τομέα σε σχέση με την οικονομική διαχείριση, το δημοσιονομικό έλεγχο και τη λογιστική πρακτική, η Γενική Λογίστρια της Δημοκρατίας ανέφερε, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

1. Το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας, στα πλαίσια της βελτίωσης της αποτελεσματικότητάς του στην εκτέλεση της λογιστικής εργασίας του κράτους, άρχισε από το Σεπτέμβριο του 2010 την υλοποίηση ενός σημαντικού έργου που αφορά τον εκσυγχρονισμό των δημοσιονομικών οδηγιών και της νομοθεσίας που διέπει το λογιστικό σύστημα.

2. Το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας βρίσκεται στο στάδιο έγκρισης από το Υπουργικό Συμβούλιο της ανάπτυξης του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων [Enterprise Resource Planning System (ERP) System], το οποίο θα υποβοηθήσει πολύ στην οικονομική διαχείριση του κράτους. Συγκεκριμένα, η εφαρμογή του συστήματος ERP θα επιτύχει τους πιο κάτω στόχους:

α. Τον καταρτισμό, την υλοποίηση και την παρακολούθηση του μεσοπρόθεσμου δημοσιονομικού πλαισίου.

β. Την αποτελεσματική, αποδοτική, ορθολογική δημοσιονομική και οικονομική διαχείριση και αξιοποίηση των πόρων του δημοσίου, όπως το ανθρώπινο δυναμικό, τα περιουσιακά στοιχεία και τους οικονομικούς πόρους.

γ. Την παροχή έγκαιρης και έγκυρης οικονομικής και διευθυντικής πληροφόρησης προς τους υπευθύνους για τη λήψη αποφάσεων, το κοινό και λοιπούς ενδιαφερομένους.

δ. Τη διατήρηση και συνεχή βελτίωση του συστήματος εσωτερικού ελέγχου του δημοσίου.

Το σύστημα ERP είναι ένα συμπαγές σύνολο εφαρμογών λογισμικού που υποστηρίζει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων και λειτουργιών κι ένα εργαλείο ελέγχου παρακολούθησης και συντονισμού των εργασιών στις κεντρικές και απομακρυσμένες εγκαταστάσεις ενός οργανισμού. Επιτυγχάνει τη συγκέντρωση των δεδομένων, την ενοποίηση και ολοκλήρωση όλων των εφαρμογών ενός οργανισμού και τον επανασχεδιασμό των διαδικασιών, επιδιώκοντας τη βελτιστοποίηση των λειτουργιών και την αύξηση της παραγωγικότητας μέσα από τη χρησιμοποίηση νέων τεχνολογιών πληροφορικής.

Το σύστημα ERP αποτελείται από μια μοναδική βάση δεδομένων που περιέχει τα δεδομένα όλων των υποσυστημάτων που το υποστηρίζουν, τα οποία καλύπτουν τις κύριες ενότητες που αφορούν το λογιστικό, τα προγράμματα, τη διαχείριση αποθεμάτων, το ανθρώπινο δυναμικό, το σύστημα ηλεκτρονικών προσφορών (e-procurement) κ.ά.

Περαιτέρω, τα οφέλη του εν λόγω συστήματος θα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:

α. την ικανοποίηση του άμεσου στρατηγικού στόχου του μεσοπρόθεσμου δημοσιονομικού πλαισίου,

β. την αποφυγή διπλής εργασίας, λόγω κατάργησης της ενημέρωσης μεταξύ των αυτόνομων συστημάτων,

γ. την ευελιξία, την αύξηση της αποδοτικότητας και την πιο έγκαιρη πληροφόρηση,

δ. τη δυνατότητα για μεγαλύτερη έμφαση στη χρηματοοικονομική διαχείριση των δαπανών και προσφερόμενων υπηρεσιών του δημοσίου, δίδοντας συγκριτικά μικρότερη έμφαση στις παραδοσιακές διαδικασίες ελέγχου,

ε. τη δυνατότητα για πλήρη κοστολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών και

στ. τη σημαντική διοικητική πληροφόρηση για τη λήψη αποφάσεων.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών, αφού έλαβε υπόψη όλα τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιόν της και για εκπλήρωση της συνταγματικής υποχρέωσης που πηγάζει από το άρθρο 81(2) του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας, ομόφωνα εισηγείται στην ολομέλεια του σώματος την έγκριση της απόφασης για τον τελικό απολογισμό, όπως αυτός παρουσιάζεται στη δημοσιονομική έκθεση για το έτος 2009.

Υποβάλλοντας την παρούσα έκθεσή της προς την ολομέλεια του σώματος, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών επιθυμεί να διευκρινίσει ότι η εισήγησή της για έγκριση του τελικού απολογισμού, όπως αυτός αντικατοπτρίζεται στη δημοσιονομική έκθεση για το 2009, δε συνιστά τοποθέτηση επί θεμάτων διαχείρισης των κονδυλίων από την εκτελεστική εξουσία, αλλά έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της Δημοκρατίας και των καταστάσεων που αφορούν την υλοποίηση του προϋπολογισμού για το 2009, όπως αυτές παρουσιάζονται στην προαναφερθείσα δημοσιονομική έκθεση.

30 Νοεμβρίου 2010

Απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων για την έγκριση του τελικού απολογισμού για το έτος 2009 σύμφωνα με το άρθρο 81(2) του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας

Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 81(2) του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας, προνοείται ότι εντός τριών μηνών από της λήξεως του οικονομικού έτους κατατίθεται στη Βουλή των Αντιπροσώπων για έγκριση ο τελικός απολογισμός.

Και επειδή η δημοσιονομική έκθεση που αποτελεί τον τελικό απολογισμό για το έτος 2009 κατατέθηκε εντός των χρονικών πλαισίων που καθορίζει το Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Και επειδή η δημοσιονομική έκθεση για το έτος 2009 αντικατοπτρίζει τα πραγματικά έσοδα και τις πραγματικές δαπάνες που αναφέρονται στο λογαριασμό εισπράξεων και πληρωμών που διενεργήθηκαν κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους 2009.

Και επειδή η δημοσιονομική έκθεση για το έτος 2009 παρουσιάζει τις πραγματικές οικονομικές καταστάσεις και τις καταστάσεις που αφορούν την υλοποίηση του προϋπολογισμού για το 2009.

Και επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 81(2) του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο υπό αναφορά τελικός απολογισμός πρέπει να υποβληθεί για έγκριση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Για όλους αυτούς τους λόγους, η Βουλή των Αντιπροσώπων με την απόφασή της αυτή εγκρίνει τον τελικό απολογισμό για το έτος 2009, όπως αυτός παρουσιάζεται στη δημοσιονομική έκθεση για το έτος 2009.

 

30 Νοεμβρίου 2010

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων