Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων για τους κανονισμούς «Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικοί) (Αρ. 3) Κανονισμοί του 2010»

Παρόντες:

Ζαχαρίας Κουλίας,               πρόεδρος Κλαύδιος Μαυροχάννας

Αντώνης Αντωνίου                Γεώργιος Τάσου

Αντρέας Φακοντής               Φειδίας Σαρίκας

Σκεύη Κούτρα Κουκουμά

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 9 και 16 Νοεμβρίου 2010. Στα πλαίσια της πρώτης συνεδρίασης κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Εσωτερικών, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Γραφείου του Γενικού Λογιστή της Δημοκρατίας, της αστυνομίας, της Ένωσης Δήμων Κύπρου και της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου.

Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών, όπως αυτοί αρχικά κατατέθηκαν στη Βουλή και οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 5 του περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμου, είναι η τροποποίηση του Κανονισμού 73 των περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμών, ώστε οποιαδήποτε χρηματική ποινή εισπράττεται για αδίκημα λόγω παράβασης των εν λόγω κανονισμών και καταγράφεται από συσκευή φωτοεπισήμανσης, με βάση τον περί Τροχαίων Αδικημάτων (Χρήση Συσκευών Φωτοεπισήμανσης και Άλλα Συναφή Θέματα) Νόμο, να καταβάλλεται κατά 80% στο ταμείο του οικείου δήμου ή της οικείας περιοχής βελτιώσεως και κατά 20% στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας για κάλυψη των εξόδων λειτουργίας του συστήματος φωτοεπισήμανσης.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων και την επεξηγηματική έκθεση που συνοδεύει τους υπό αναφορά κανονισμούς, η προτεινόμενη ρύθμιση κρίνεται αναγκαία, έτσι ώστε να διασφαλιστεί μια ορθολογιστική κατανομή των εσόδων τα οποία θα προέρχονται από συγκεκριμένες παραβάσεις που θα καταγράφονται από το νέο σύστημα φωτοεπισήμανσης που αναμένεται να εφαρμοστεί. Και τούτο γιατί έχει διαπιστωθεί ότι, σύμφωνα με την υφιστάμενη ρύθμιση, το κράτος επιβαρυνόταν με το κόστος διαχείρισης και συντήρησης του προηγούμενου συστήματος φωτοεπισήμανσης, ενώ τα δημοτικά και κοινοτικά συμβούλια, ανάλογα με την περίπτωση, επωφελούνταν όλων των εσόδων από την είσπραξη των χρηματικών ποινών για τα προαναφερόμενα αδικήματα.

Οι εκπρόσωποι της Ένωσης Δήμων Κύπρου με γραπτό υπόμνημα που κατέθεσαν στην επιτροπή συμφώνησαν με την προτεινόμενη ρύθμιση, υπό την προϋπόθεση ότι το ποσοστό 20% που θα καταβάλλεται στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας θα καλύπτει το σύνολο των εξόδων που απαιτούνται όχι μόνο για τη λειτουργία του εν λόγω συστήματος, αλλά και για τη συντήρηση, επιδιόρθωση και αντικατάστασή του.

Ο εκπρόσωπος της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου επίσης συμφώνησε με την προτεινόμενη ρύθμιση, υπό την προϋπόθεση ότι τα ποσοστά 20% και 80%, αντίστοιχα, δε θα μεταβληθούν και ότι, όταν ξεπεραστεί η παρούσα οικονομική κρίση και θα έχει την ευχέρεια το κράτος, θα επιστρέψει το αναλογούν ποσό στην κάθε κοινότητα.

Η εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας εισηγήθηκε τη διαγραφή της πρόνοιας με την οποία διευκρινίζεται ότι το ποσοστό 20% της χρηματικής ποινής που θα εισπράττεται και το οποίο θα καταβάλλεται στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας θα προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων λειτουργίας του συστήματος φωτοεπισήμανσης, υποστηρίζοντας ότι η διαχείριση του συγκεκριμένου ποσού πρέπει να παραμείνει στη διακριτική ευχέρεια του Υπουργού Οικονομικών.

Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Εσωτερικών και της αστυνομίας συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των προτεινόμενων κανονισμών, καθώς και με τις πιο πάνω εισηγήσεις της εκπροσώπου του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Ο εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Λογιστή της Δημοκρατίας, χωρίς να διαφωνεί με τους προτεινόμενους κανονισμούς, δήλωσε πως κρίνεται αναγκαίο, κατά το χρόνο εφαρμογής του νέου συστήματος φωτοεπισήμανσης, να εκπονηθεί νέα μελέτη για τον καθορισμό του ύψους των εν λόγω ποσοστών, γιατί τα προτεινόμενα ποσοστά καθορίστηκαν με βάση σχετική μελέτη που εκπονήθηκε μεταξύ των ετών 2006 και 2007 και ενδέχεται να μην ανταποκρίνονται στα δεδομένα που θα ισχύουν κατά το χρόνο εφαρμογής του νέου συστήματος.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθέτησε τις εισηγήσεις της εκπροσώπου του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και, αφού διαμόρφωσε ανάλογα το κείμενο των κανονισμών και ταυτόχρονα επέφερε τις αναγκαίες νομοτεχνικές βελτιώσεις, αποφάσισε ομόφωνα να εισηγηθεί στην ολομέλεια του σώματος την έγκριση των κανονισμών όπως αυτοί τελικά διαμορφώθηκαν.

 

30 Νοεμβρίου 2010

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων